Globered
Consigue tu propia página webantoniosabatermira Por favor, si la utiliza, solo pedimos

 a cambio que difunda la Web

 en su medio.  Gracias.

 tot carcaixent

0 0 0

Carcaixent: Autoritats i altres càrrecs municipals (1665-1700)

Por: Antonio Sabater Mira | Publicado: 09/07/2013 17:37 |
 
 

AUTORITATS

I ALTRES

CÀRRECS MUNICIPALS

DE

CARCAIXENT

(1665-1700)


Bernat DARÀS i MAHIQUES

Cronista  Oficial de la Ciutat

 
 
Carles II
 

1665-1700

Regnat de Carles II d’Austria

   

1665-1666

Francesc Casanoves i Garrigues,fill de Bartomeu, “... ciutadà. Jurat en cap y regent la vara de Justícia en lo civil y criminal de la present vila de Carcaxent ...”.

1665

Joan Amador i Gisbert. Ciutadà. Justícia. Nasqué a Carcaixent, el 13 de març de 1616, fill de Joan i Francesca[1]. Es casà amb Esperança Colomina i Canut, l’1 d’octubre de 1640; amb Calixta Albelda i Talens, el 16 de juny de 1653, i, amb Gertrudis Navarro i Badía “... natural de la Vila de Castello de la Vila nova ...”, el 20 d’abril de 1662. Morí el 5 d’octubre de 1673.

1666

Salvador Talens i Albelda. Ciutadà. Batle. Nasqué a Carcaixent, el 7 d’agost de 1635, fill del batle doctor Josep Talens i Lloret i Elisabet Joana Albelda i Grau[2]. Es casà amb Caterina Albelda i Pablo[3], el 13 de febrer de 1662. En acció de gracies a Santa Anna fundà l’ermita “... que está a la salida de la villa, junto a la puerta de Xátiba ...”que fou inaugurada el 10 de setembre de 1673[4]. Morí el 24 de gener de 1678.

Ermita de Santa Anna


1667-1668

Jacint Ferrer. Justícia[5].

1667

Vicente Albelda. Jurat[6].

1667

Antoni Nicolau. Jurat[7].

1667

Baltasar Garrigues i Osset. Jurat[8]. Nasqué a Carcaixent, el 24 d’agost de 1639, fill de Baltasar Garrigues i Talens i Maria Anna Osset i Albelda[9]. Es casà amb Basilia Escales, al voltant de 1663. Morí el 12 de març de 1674.

1667

Francesc Selma. Clavari[10].

1668-1669

Agustí Talens de la Riba i Talens. Ciutadà. Justícia[11].

1668-1669

Gaspar Canut i Albelda. Jurat en cap.

1668-1669

Jacint Selma i Casanoves. Jurat. Nasqué a Carcaixent, el 13 de juliol de 1620, fill de Bartomeu i Caterina[12]. Es casà amb Paula Canut i Armengol, el 23 d’agost de 1648. Morí el 15 d’octubre de 1674.

1668-1669

Vicent Nicolau i Doménech. Jurat.

1668-1669

Basili Albelda i Osset. Llaurador. Jurat. Nasqué a Carcaixent, l’11 de maig de 1637, fill de Jaume Albelda i Elisabet Osset i Esteve[13]. Es casà amb Anna Maria Diego i Talens, el 3 de març de 1661. Morí el 14 de desembre de 1694.

1669-1670

Miquel Gisbert i Amat. Justícia[14]. Nasqué a Carcaixent, el 20 de setembre de 1626, fill de Salvador Gisbert i Hipòlita Amat[15]. Es casà amb Francesca Grau i Espinós (1653); Agnès Garrigues i Armengol (1660); Caterina Grau i Talens (1663); Magdalena Talens i Talens (1669) i Teresa Garrigues i Gisbert, vídua de Tomàs Carmensó (1675). Morí el 19 de maig de 1690.

1669

Marc Antoni Diego. Jurat[16]. Llaurador.

1669

Bartomeu Albelda. Jurat[17].

1669

Joan Salvador. Jurat [18]. Natural de Cogullada. Es casà amb Laura Santamaria.

1669

Joan Borrás, menor. Clavari[19].

1669

Cristòfol Caballero. Doctor en Drets. Assessor del Justícia[20].

1670-1671

Nicolau Albelda, menor. Justícia[21].

1671-1672

Jacint Talens i Garcia, Maneta. Justícia. Nasqué a Carcaixent, l’11 d’abril de 1627, fill de Miquel Talens i Magdalena Garcia, de Xàbia[22]. Es casà amb Caterina Armengol i Randis, el 18 de setembre de 1667. Morí el 3 de maig de 1696.

1670

Melcior Rubió i Noguera. Jurat[23]. Nasqué a Carcaixent, el 8 de gener de 1640, fill de Bernat Rubió i Gisbert i Maria Noguera i Fluvià[24]. Es casà amb Margarida Albelda i Pablo, el 19 de novembre de 1662. Morí el 18 de juny de 1697.

1671

Bartomeu Gomis i Noguera. Llaurador. Justícia[25]

1672-1673

Bartomeu Casanoves i Gisbert. Justícia[26]. Nasqué a Carcaixent, l’11 de febrer de 1621, fill de Joan Casanoves i Fluvià i Francesca Gisbert[27]. Es casà amb Elisabet Joana Albelda i Armengol, el 14 d’agost de 1645. Morí el 27 d’agost de 1701.

1673-1674

Francesc Joan Talens. Ciutadà. Justícia[28].

1673

Vicent Armengol de Folch. Generós. Doctor en Drets. Assessor del Justícia.

1674-1675

Bartomeu Garrigues i Armengol. Justícia. Nasqué a Carcaixent, l’11 de gener de 1631, fill de Bartomeu Garrigues i Talens i Caterina Armengol i Talens[29]. Es casà amb Úrsula Armengol i Diego, el 12 de juliol de 1655. Morí el 28 de novembre de 1709.

El 10 de setembre de 1673, amb una missa que fou pagada pel batle Salvador Talens i els devots del carrer, té lloc la inauguració de l’ermita de santa Anna[30].

1673

Hilarió Talens de la Riba i Dalmau. Ciutadà. Jurat. Nasqué a Carcaixent, el 7 d’abril de 1642, fill de Bartomeu Talens de la Riba i Albelda, fill de Miquel, i Francesca Dalmau i Talens[31]. Es casà amb Margarida Garrigues i Ferrando, el 20 de març de 1670. Morí el 28 d’agost de 1706.

1673

Josep Talens. Jurat.

1673

Francesc Abril i Garrigues. Notari. Jurat. Nasqué a Carcaixent, el 28 d’octubre de 1638, fill d’Agustí i Feliciana[32]. Es casà amb Magdalena Fluvià i Albelda, el 7 de gener de 1699. Morí el 25 de gener de 1727.

1673

Josep Garrigues. Notari i síndic.

1673

Marc Antoni Ferrús i Talens. Notari de la Cort del Justícia. Nasqué a Carcaixent, el 16 de gener de 1648, fill de Josep i Cesilia[33]. Es casà amb Josepa Maria Gisbert († 1673) i amb Esperança Gisbert i Mañes, el 30 de setembre de 1674.

1674

Agustí Talens. Subrogat del Justícia[34].

1674

Alfons (o Ildefons) Albelda i Armengol. Notari assessor del Justícia. Nasqué a Carcaixent el 24 de gener de 1622, fill de Miquel i Esperança[35]. Es casà amb Laura Armengol i Noguera, el 18 d’agost de 1646. Foren pares del notari Crisant Albelda. Redactà son darrer testament davant del notari Pere López,el 22 de maig de 1698 en el qual manifestà la seua voluntat de ser soterrat “... en la Parroquial Yglesia de dita Vila en la sepultura de nostra Señora del Roser vestint dit meu cos ab habit del pare Sent Frances ...”. Fou soterrat el 23 de maig de 1698.

Clau de la Mare de Déu del Roser

(Capella de Sant Bonifaci)


1674

Joan Noguera. Notari escrivà del Justícia.

1675-1676

Jacint Ferrer. Justícia.

1675-1676

Bartomeu Vernich i Albelda. Llaurador. Jurat. Nasqué a Carcaixent, el 7 de juliol de 1635, fill del botiguer Antoni Pau Vernich i Puchades, de Lloret (Girona), i Maria Albelda i Domingues[36]. Es casà amb Vicenta Talens i Ausina, el 16 de febrer de 1665, i amb Esperança Casanoves i Casanoves, el 10 d’agost de 1673. Morí el 3 de desembre de 1694.

1675-1676

Pere Talens, fill de Bernat. Jurat[37].

1675-1676

Vicent Armengol. Jurat[38].

1675-1676

Hilarió Talens de la Riba i Dalmau. Jurat[39].

1675

Francesc Selma. Clavari[40].

1676

Joaquim Bernabeu i Insa. Notari dels Jurats i Consell. Nasqué a Carcaixent, l’11 d’abril de 1626, fill del pedrapiquer Joaquim Bernabeu i Cortés, mestre de l’obra nova de l’església, i Magdalena Insa[41]. Es casà amb Úrsula Talens i Albelda, el 20 de març de 1652. Morí el 21 d’agost de 1702.

1676-1677

Joan Garrigues. Justícia.

1676

Bartomeu Casanoves, major. Jurat[42].

1676

Josep Garrigues, fill de Josep. Jurat[43].

1676

Antoni Nicolau. Jurat[44].

1676

Agustí Talens. Clavari[45].

1677

Melcior Rubió i Noguera. Subrogat de Justícia.

1678

Joan Talens i Albelda. Batle[46]. Nasqué a Carcaixent, el 25 d’octubre de 1644, fill del batle doctor Josep Talens i Lloret i Elisabet Joana Albelda i Grau[47]. Morí el 13 de novembre de 1690.

1677-1678

Miquel Gisbert i Amat. Justícia.

1678

Joan Bernabeu. Jurat.

1678

Bartomeu Albelda. Jurat.

1678

Gaspar Garrigues i Albelda. Sots-síndic. Nasqué a Carcaixent, el 5 de gener de 1650, fill de Bernat Garrigues i Guerau i Joana Anna Albelda i Torremocha[48]. Es casà amb Vicenta Carrascosa i Gramage, de la Font de la Figuera, el 30 de març de 1667. Morí el 7 de desembre de 1715.

1678-1679

Nicolau Albelda, fill de Nicolau, menor. Justícia.

El 13 de juliol de 1679arribava al nostre terme l’aigua de la Reial Séquia[49].

1679

Vicent Albelda. Subrogat del Justícia[50].

1679

Patrici Pablo i Rubió. Subrogat del Justícia. Nasqué a Carcaixent, el 23 de marçde 1649, fill de Patrici Pablo i Sanchis i Esperança Rubió i Armengol[51]. Es casà amb la seua cosina germana Antònia Pablo i Osset, el 2 de setembre de 1675. Morí el 29 d’octubre de 1685.

1681

Miquel Gisbert i Amat. Jurat.

1682

Bartomeu Talens de la Riba i Dalmau. Ciutadà. Jurat en cap[52]. Nasqué a Carcaixent, el 29 de maig de 1635, fill de Bartomeu Talens de la Riba i Albelda, fill de Miquel, i Francesca Dalmau i Talens[53]. Es casà amb Beatriu Casanoves i Casanoves, el 16 de maig de 1663. Redactà son darrer testament el 18 de juliol de 1698, davant del notari Pere Garrigues, elegint sepultura al seu cos “... en lo Vaz y Sepultura nova dels confrares de la Confraria del Roser construhida dins la esglesia Parrochial de dita Vila [de Carcaixent] en lo cruzero de aquella davant lo altar de Sent Francisco Xavier ...”[54]. Morí el 14 de febrer de 1703.

1683

Nicolau Canut i Albelda. Justícia[55]. Nasqué a Carcaixent, el 27 de novembre de 1623, fill de Gaspar i Caterina[56]. Es casà amb Vicenta Gregori i Vidal, de Gandía, el 22 de desembre de 1653. Morí el 12 d’abril de 1697.

1683

Bartomeu Talens i Albelda, fill de Bernat. Llaurador. Jurat. Nasqué a Carcaixent, el 25 d’agost de 1629, fill de Bernat Talens, fill de Bartomeu, i Elisabet Albelda[57]. Es casà amb Gertrudis Albelda i Osset, el 14 de febrer de 1661.

1683

Joan Nicolau i Armengol, fill de Vicent. “... ciutada de Carcaxent y habitador de el lloc de Cogullada...”. Jurat. Nasqué a Cogullada, el 4 de març de 1654, fill de Vicent Nicolau i Doménech i Josepa Armengol i Timor[58]. Es casà amb Magdalena Fluvià i Garrigues, el 29 de febrer de 1672.

1683-1684

Valeri Guerau i Rubió. Ciutadà. Justícia[59]. Nasqué a Carcaixent, el 10 de juliol de 1623, fill de Valeri Guerau i Talens i Úrsula Rubió[60]. Es casà amb Elisabet Anna Gans i amb Vicenta Talens i Casanoves, el 3 d’agost de 1678. Morí el 21 de desembre de 1697.

1683

Joan Rubió i Noguera. Ciutadà. Jurat. Nasqué a Carcaixent, el 26 d’0ctubre de 1638, fill de Bernat Rubió i Gisbert i Maria Noguera i Fluvià[61]. Es casà amb Caterina Pérez, al voltant de l’any 1680. Redactà son darrer testament el 28 de juny de 1692, davant del notari Alfons Albelda, i en ell va dispossar ser soterrat “... en la Yglesia Parrochial de dita vila de Carcaxent en la Sepultura dels Robions ab lo abit del pare Serafich Sen Francés ...”[62]. Fou soterrat el 19 de febrer de 1699.

1684

Agustí Gisbert i Colomina. Doctor en Drets. Assessor del Justícia. Nasqué en Carcaixent, el 14 d’agost de 1647, fill de Francesc Gisbert i Selma i Eufràsia Colomina i Canut[63]. Es casà amb Jerònima Selma i Garrigues, el 6 de juliol de 1676. Morí el 21 de maig de 1726.

1684-1685

Nicolau Albelda, menor. Justícia.

El 16 de març de 1684 el Clergat celebrà una missa de difunts “... per les Ànimes dels que moriren en lo cerco de Viena ab tumba y cercada de llums, ab sequencia y insenser en tota solemnitat, y el dia ans que contan 15 es digue un Nocturn y Laudes ab tota solemnitat, y es tocaren les campanes a morts y una campana a mix bol acabada tota la funció y es cantà Te Deum Laudamus en musica, y menestrils y les campanes al bol...”[64].


Batalla de Viena


1685-1686

Miquel Gisbert i Amat. Justícia i majordom de l’Hospital[65].

1685

Francesc Gisbert. Notari. Lloctinent de Batle.

1685

Bartomeu Nicolau. Jurat[66].

1686

Josep Garrigues. Subrogat de Justícia.

Pels veïns del carrer dels Sants de la Pedra, és erigida una ermita en el seu honor[67].

1686-1687

Josep Garcia i Timor. Llaurador. Justícia. Nasqué a Carcaixent, el 25 de novembre de 1617, fill de Joan Garcia, d’Oriola (Alacant), i Anna Timor[68]. Es casà amb Maria Teresa Talens i Albentosa, el 13 de setembre de 1669. Morí el 26 d’octubre de 1692.

1688-1690

Joan Garrigues. Jurat en cap[69].

1688

Josep Garrigues. Subrogat de Justícia[70].

1689-1690

Francesc Nicolau i Armengol, fill de Vicent. Jurat[71]. Nasqué a Cogullada, el 5 de desembre de 1652, fill de Vicent Nicolau i Doménech i Josepa Armengol i Timor[72]. Es casà amb Teresa Albelda. Morí el 22 d’abril de 1721.

El 6 de novembre es celebrà una “... Dobla de la Concepció de Nª. Sª. de Rogatives ab Processo general pera que Nostre Sr. sia servit arribe a esta Cort de España la Reyna Nra. Sra. ab tota prosperitat, fala celebrar los Srs. Jurats, y fonch enviant carta Sa Magestad a la Vila manant se selebràs dita festivitat ...” [73].

El 27 de novembre es celebrà una “... Missa de Gracies ab Te Deum Laudamus, es feu primerament la processo claustral cantant la Capella dit Te Deum Laudamus, acabada la processo, es canta la missa de gracies ab diaconats y fonch de la SSª. Trinitat, tambe ab musica de orde de la Vila; en seguida de les Rogatives per la secà y Ntre. Sr. foch servit inmediatament que ixqué el Clero a fer la estació al Convent de St. Frances que fonch el dia de dilluns que comtam 21 de nohembre, y a la nit vinent plogue bastanment per a poder sembrar, tot sia en honra, y gloria del Sr.” [74].

1690-1691

Hilarió Talens de la Riba i Dalmau. Jurat en Cap[75].

1690-1691

Josep Colomina i Rubió. Doctor en Medicina. Jurat. Nasqué a Carcaixent, el 28 de desembre de 1653, fill de Josep Colomina i Canut i Dorotea Rubió, de Polinyà de Xùquer[76]. Es casà amb Teresa Albelda i Blasco, el 21 de desembre de 1673; Joana Baptista Tristany, de València, el 13 d’abril de 1682; i Gertrudis Amador i Navarro, el 8 de gener de 1685. Morí el 15 de desembre de 1727, sent soterrat al Convent de Sant Francesc d’Assís.

1690-1691

Joan Nicolau i Armengol, fill de Vicent. Jurat.

1690-1691

Pasqual Albelda i Garrigues, del Polit. Jurat. Nasqué a Carcaixent, el 26 de juliol de 1661, fill de Nicolau Albelda i Armengol i Agustina Garrigues i Guerau[77]. Es casà amb Raimunda Ludeña, d’Almussafes, al voltant de l’any 1686, i amb Jacinta Garrigues i Carrascosa, el 2 de maig de 1696. Morí el 23 de gener de 1712.

1690-1691

Joaquim Bernabeu i Insa. Notari. Justícia[78].

1691

Josep Morera i Albelda. Assessor de la Cort del Justícia[79]. Fill de Maurici Morera i Ripoll i Dioníssia Albelda i Garcia. Es casà amb Ignasia Ferrando i Garcia, el 23 de juliol de 1678. Foren pares de Fra Joan Baptista Morera (1702-1781), prior del Monestir de Santa Maria de la Murta d’Alzira, i, Tomàs Morera (1698-1780), abogat dels Reials Consells. Morí el 23 de març de 1706.

1691

Joan Noguera. Notari de la Cort del Justícia[80].

1691

Vicent Talens i Garrigues. Escrivà dels Jurats[81].

1691-1692

Joan Nicolau i Doménech. Justícia.

1691

Miquel Talens de la Riba i Fluvià, fill d’Agustí Talens dit de la Riba. Ciutadà. Síndic. Nasqué a Carcaixent, el 23 d’octubre de 1654, fill d’Agustí Talens de la Riba i Talens i Elisabet Joana Fluvià i Gisbert[82]. Es casà amb Florenciana Guerau i Pasqual, el 28 de març de 1676. Morí el 28 d’abril de 1732.

1691-1692

Pere Talens. Jurat[83].

1691-1692

Josep Fluvià. Jurat[84].

1692

Francesc Nicolau i Armengol, fill de Vicent. Jurat[85].

1692-1693

Bartomeu Casanoves. Justícia[86].

1693-1694

Lluc Garrigues i Guerau. Llaurador. Justícia. Nasqué a Carcaixent, el 18 d’octubre de 1667, fill de Francesc Garrigues i Rubió i Caterina Guerau i Talens[87]. Es casà amb Vicenta Marco i Garrigues, el 23 de febrer de 1698.

1694-1695

Francesc Talens, de mestre Bernat. Doctor. Justícia.

1694-1695

Francesc Nicolau i Armengol, fill de Vicent. Jurat.

1694-1695

N. Talens. Jurat[88].

1694

Bartomeu Vernich i Albelda. Llaurador. Jurat en cap[89].

1694-1695

Joan Garrigues. Jurat en cap[90].

1695-1696

Joaquim Bernabeu i Insa. Justícia.

1695-1696

Agustí Guerau i Pasqual. Ciutadà. Jurat[91]. Nasqué a Carcaixent, el 25 de setembre de 1660, fill de Nadal Guerau i Climent i Clara Pasqual i Insa[92]. Es casà amb Jerònima Mayans, d’Oliva, al voltant de l’any 1682. Morí el 14 de novembre de 1720.

1696-1697

Salvador Marco. Justícia.

1 d’octubre de 1696: “... es celebren les funeraries de la Reyna Dª. Maria Anna de Austria mare de Carlos 2 Rey nostre (que Deu guarde) y avent donat la Vila recado reconvenint el Rt. Clero que per los empeños dels Magistrats a les altres esglesies ... y an fet Gracia de alguns drets ...”[93].


Marianna d'Austria


1697

Valeri Guerau i Rubió. Justícia[94].

1696

Joan Rubió i Noguera. Ciutadà. Jurat[95].

1696

Pere Talens i Gisbert, el Roll. Mercader. Jurat. Nasqué a Carcaixent, el 28 de gener de 1652, fill de Pere Talens i Armengol i Laura Gisbert i Albelda[96]. Es casà amb Ignasia Talens i Albelda, el 30 de novembre de 1684. Foren pares de frei Josep Joan Talens (1685), montesià, i mossén Martí Talens (1690-1749), prevere, canonge de la Seu de Xàtiva. Morí el 27 d’abril de 1732, sent soterrat al Convent de les Dominiques.

1696

Roc Garrigues i Rubió. Jurat. Nasqué a Carcaixent, el 10 de juliol de 1648, fill de Francesc Garrigues i Albelda, fill de Nicolau, i Maria Rubió i Gisbert[97]. Es casà amb Basilia Timor i Ferrús, el 13 de gener de 1676. Morí el 2 de juliol de 1707.

1696

Salvador Gisbert, fill de Nicolau. Ciutadà. Subrogat del Batle[98]. Es casà amb Teodora Serra[99]. Morí el 20 de desembre de 1700.

1697-1698

Pere Talens i Gisbert, el Roll. Justícia.

1697

Joan Garrigues. Jurat en cap.

1697

Alexandre Albelda i Torremocha. Llaurador. Jurat. Nasqué a Carcaixent, el 17 de juny de 1662, fill de Jaume Joan Albelda i Miralles i Margarida Torremocha[100]. Es casà amb Florenciana Bella i Goda, el 18 d’octubre de 1689. Morí el 22 de desembre de 1721.

1698-1699

Baltasar Selma i Garrigues. Ciutadà. Jurat[101]. Nasqué a Carcaixent, el 17 de septembre de 1662, fill de Francesc Selma i Casanoves i Esperança Garrigues i Timor[102]. Es casà amb Lluïsa Garrigues i Escales, el 28 d’abril de 1692. Morí el 6 de maig de 1715.

1699-1700

Miquel Fluvià i Albelda. Jurat segon[103]. Nasqué a Carcaixent, el 28 de desembre de 1658, fill de Miquel Fluvià i Guerau i Esperança Albelda i Talens[104]. Es casà amb Isidora Boscà i Rubió, el 27 de setembre de 1689; i en segones nùpcies amb Vicenta Maria Casanoves i Noguera, l’11 d’abril de 1731. Morí el 28 d’abril de 1735.[1] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1581-1616, sig. 1.2.0, fol. 320, part. 18.

[2] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1634-1653, sig. 1.4.1, fol. 17, part. 54.

[3] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Soterrars 1694-1707, sig. 1.8.4, fol. 11 v., part. 43:

           “En 1 de nohembre [1701] soterrà a Cathalina Albelda vda. de Salvador Talens, Balle; feu testament en poder de Pere Gasó not.”.

[4] AHPAC, Llibre Racional 1673, sig. 23.69.0, fol. 118:

         “Item en 10 de setembre dobla de Sta. Anna y vísperes. Es digueren en la capella nova de Sta. Anna, ferenla celebrar Salvador Talens, balle, y los demés devots del carrer. Donarennos 6 lliures de porció”.

[5] AHPAC, Quinque Libri de Cogullada. Llibre de Bateigs 1620-1715, sig. 37.1.0, fol. 62.

[6] AMC, Document solt, s. cat.

[7] AMC, Document solt, s. cat.

[8] AMC, Document solt, s. cat.

[9] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1634-1653, sig. 1.4.1, fol. 51 v., part. 63.

[10] AMC, Document solt, s. cat.

[11] “Noverint vniversi quod Nos Augustinus Talens civis Justitia pntis. villæ de Carcaxent, Gaspar Canut, Haycintus Selma, Vincentius Nicolau, Basilius Albelda etiam cives Jurati eiusdem Villæ, Marcus Antonius Osset, Baltazar Garrigues, Franciscus Casanoves filius Bartholomei, IllefonsusAlbelda not., Jacobus Albelda filius Nicolai, Marcus Antonius Diego, Antonius Nicolau, Franciscus Lloret, Hyacintus Ferrer, Thomas Borrás, Joannes Borrás iunior, Petrus Albelda filius Petri, Jacobus Garrigues, Nicolaus Canut, Baltazar Espinosa not., Petrus Albelda filius Joachimi, Bartholomeus Talens filius Bernardi, Joannes Salvador, Joseph Selma, Bartholomeus Armengol, Nicolaus Albelda iunior, Patrus Talens filius Bernardi, Vincentius Armengol, Bartholomeus Nicolau, Monserrate Talens, Joseph Garcia, Petrus Talens not., Joseph Lloret, Valerius Guerau et Cosmas Albelda omnes vicini et habts. dictæ villæ de Carcaxent et loci de Cugullada ad concilium generale tenendum et celebrandum et ad infrata peragenda specialiter convocati et congregati in aula Domus dictæ Villæ et Loci vbi prosimilibus et alijs tractandis peragendis et concluendis negotijs dictæ Villæ et Loci soliti sumus semper convocari et congregari præcedente convocatione de omnibus conciliarijs concilij generalis dictæ Villæ facta ad pntem. diem locum et horam per Joannem Figueroa lictorem dictorum Juratorum dequa ille intri not. et scribæ infrato verbalem relationem (ut est demore) hodierna die fecit confitentes et afirmantes nos in pnti. congregatione et concilio esse suficientes et idonei ad concilium generali dictæ Villæ et Loci tenendum et celebrandum juxta regia privilegia dictæ Villæ concessa et obid totam dictam villam de Carcaxent et locum de Cugullada et omnes illuis singulares representantes attendentes et considerantes Sacram Catolicam et Regiam Maiestatem Domini Nostri Regis cum regio privilegio, expedito in villa Matriti die decima septima mensis novembris anni MDC quinquagessimi quarti registrato in secunda manu Literarum et PrivilegiorumCuriæ Bauliæ Val. proxime dicte anni gratiam et mercedem fecisse dictæ Villæ erigendi et fabricandi quoddam Incile ut sumendo aquam ex fluvio de Chucar propr locum de Sumacarcel per illud dictam aquam dicti fluvij conduceret ad terminum suum ad rigandas illuis terras... Acta in dicta aula Domus et Concilij dictæ villæ de Carcaxent die quinta mensis junij anno a nativitate Domini millessimo sexcentessimo octavo...”. AHPAC, Syndicat fet per la vila de Carcaxent a Joan Amador ciut. de dita pera carregarse a censal fins la suma de 3000 £., sig. 32.3.3.

[12] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1616-1633, sig. 1.3.1, fol. 29 v., part. 58.

[13] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1634-1653, sig. 1.4.1, fol. 32 v., part. 25.

[14] AHPAC, Procés de contes de Frances Pablo, curador, contedonant a Patricio Pablo, conterebent, sig. 33.1.16.

[15] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1616-1633, sig. 1.3.1, fol. 94, part. 114.

[16] AMC, Document solt, s. cat.

[17] AMC, Document solt, s. cat.

[18] AMC, Document solt, s. cat.

[19] AMC, Document solt, s. cat.

[20] AHPAC, Procés de contes de Frances Pablo, curador, contedonant a Patricio Pablo, conterebent, sig. 33.1.16.

[21] AHPAC, Proces de Pere Penadés, llaurador, ab lo canonge Francisco Boscá y altres, sig. 33.1.2.

[22] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1616-1633, sig. 1.3.1, fol. 97, part. 33.

[23] AHPAC, Llibre Racional 1670, sig. 23.66.00, fol. 103:

        “Ittem. en 10 de agost [1670] dobla de St. Llorens fanla celebrar los devots del carrer este any machorals Melcior Robio, Jurat, y Vt. Marco”.

[24] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1634-1653, sig. 1.4.1, fol. 54, part. 2.

[25] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Soterrars 1663-1678, sig. 1.6.5, fol. 399, part. 28.

[26] AHPAC, Sig. 32.3.4.

[27] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1616-1633, sig. 1.3.1, fol. 32, part. 9.

[28] AHPAC, Procés de Baltazar Garrigues, ciutadà, contra mosénFrancisco Boscá en certs noms, sig. 33.1.154.

[29] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1616-1633, sig. 1.3.1, fol. 152, part. 4.

[30] FOGUÉS JUAN, F., Historia de Carcagente..., Op. c., 1934, pàg. 84. AHPAC, Llibre Racional 1673, sig. 23.69.0, fol. 118:

         “Item en 10 de setembre dobla de Sta. Anna y vísperes. Es digueren en la capella nova de Sta. Anna, ferenla celebrar Salvador Talens, balle, y los demés devots del carrer. Donarennos 6 lliures de porció”

[31] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1634-1653, sig. 1.4.1, fol. 71 v., part. 26.

[32] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1634-1653, sig. 1.4.1, fol. 45, part. 82.

[33] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1634-1653, sig. 1.4.1, fol. 107, part. 4.

[34] AHPAC, Procés de Pere Penadés, llaurador, ab lo canonge Francisco Boscá y altres, sig. 33.1.2.

[35] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1616-1633, sig. 1.3.1, fol. 39 v., part. 5.

[36] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1634-1653, sig. 1.4.1, fol. 16, part. 45.

[37] AMC, Document solt, s. cat.

[38] AMC, Document solt, s. cat.

[39] AMC, Document solt, s. cat.

[40] AMC, Document solt, s. cat. “Pere Talens, fill de Bernad, Vicente Atmengol y Hilarión Talens ciut. tres del Jurats de la pnt. Vila de Carcaxent a Frances Selma, ciut., clavari de la Vila done e pague a Ant. Armengol quatre lliures reals de Valencia de les quals se cia fet gracia en la representació del Descendiment de la Creu de Xpto redentor nostre lo divendres sant propassat per aquell y altres en la pnt. Vila lo qual se acostuma fer tots anys y pagades de la taula de ditæ Villæ die xxviij maij MDCLXXV

[41] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1616-1633, sig. 1.3.1, fol. 86, part. 27.

[42] AMC, Document solt, s. cat.

[43] AMC, Document solt, s. cat.

[44] AMC, Document solt, s. cat.

[45] AMC, Document solt, s. cat.

[46] “Al Portant Veus del Gl. Governador en lo present regne de Valª. desa lo Riu de Chuquer de nos Joan Talens ciu. Balle de la pnt. vila de Carcaxent... Datis Carcaxent die xxiiij juanuarij MDCLxxx ...”.

[47] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1634-1653, sig. 1.4.1, fol. 87 v., part. 72.

[48] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1634-1653, sig. 1.4.1, fol. 119, part. 2.

[49] AHPAC, Llibre Racional 1679, sig. 23.74.0, fol. 118:

        “Ittem en 13 de juliol missa de Gracies y Te Deum Laudamus per aver aplegat laygua a rregar lo terme fala celebrar Nicolau Albelda lo Polit”.

[50] AHPAC, “Anno a nativitate Domini millesimo sexcentessimo septuagessimo nono die vero intitulato vigessimo nono octobris Vicent Albelda, ciutada, subrrogat del Justicia de la present vila de Carcaxent...”, sig. 33.1.2.

[51] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1634-1653, sig. 1.4.1, fol. 114, part. 27.

[52] AHPAC, Llibre Racional 1682, sig. 23.77.0, fol. 126:

      “Ittem en 8 de dembre Dobla de la Concepció de Nª. Sª. ab matines, hores y proseso Gl. fala celebrar los Srs. Jurats. B[erthome]u. Talens [de la] Riba, Jurat en cap”.

[53] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1634-1653, sig. 1.4.1, fol. 15, part. 37.

[54] AHPAC, Clàusula testamentària, sig. 16.101.1.

[55] “Die xvij mensis januarij anno a nate. Dni. MDCLxxxiij.

Noverint Vniversi, quod Nos Nicolaus Canut civis Justitia pntis. villæ de Carcaxent, Bartholomeus Talens dictus de la Riba, Bartholomeus Talens filius Bernardi, Joannes Nicolau filius Vincentij, et Joanes Robio etiam civis Jurati dictæ Villæ, Petrus Joannes Talens, Franciscus Casanoves filius Bartholomei, Petrus Talens filius Bernardi, Rochus Garrigues, Gaspar Garrigues, Nicolaus Albelda senior, Petrus Carolus Talens, Felix Talens, Patritius Pablo, Franciscus Lloret, Michael Talens filius Augustini, Bartholomeus Vernich, Joanes Garrigues, Bartholomeus Albelda filius Michaellis, Laurentius Albelda, Augustines Talens senior, Bartholomeus Nicolau senior, Franciscus Nicolau, Melchior Robio, Michael Talens filius Marci, Salvador Talens filius Petri, Bartholomeus Nicolau iunior, Vincentius Armengol, Bazilius Albelda, Joannes Salvador, Isidorus Dalmau, Vincentius Selma, Hyeronimus Riello, Joannes Amador, et Bartholomeus Albelda filius Josephi omnes vicini et habit. dictæ Villæ ubi prosimilibus et aliis negotijs illius peragendis tractandis et concluendis soliti sumus semper convocari et congregari precedente convocatione facta per Michaellem Monyos, et Franciscum Alarcon lictores dictorum Juratorum de omnibus conciliarijs concilij not. et scrib. dictæ aulæ infrato medio juramento relationem (ut est de more) hodierna die fecerunt confitentes asserentes et afirmantes nos in pnti. Congregatione et Concilio esse sufucientes et idonei ad Concilium generale tenendum et celebrandum iuxta regia privilegia dictæ Villæ concessa ...”. AHPAC, Syndicat fermat per Consell general de la vila de Carcaxent a Agustí Talens menor ciut. pera carregarse aquell en nom de la Vila un nou carregament de censal a favor de Mº Joseph Osset de la aquella cantitat que quitara a dit Osset per dita Vila”, sig. 26.1.6.

[56] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1616-1633, sig. 1.3.1, fol. 58 v., part. 100.

[57] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1616-1633, sig. 1.3.1, fol. 116 v., part. 69.

[58] AHPAC, Quinque Libri de Cogullada. Llibre de Bateigs 1620-1715, sig. 37.1.0, fol. 43.

[59] AHPAC, Proces de Pere Penadés, llaurador, ab lo canonge Francisco Boscá y altres, sig. 33.1.2.

[60] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1616-1633, sig. 1.3.1, fol. 55, part. 58.

[61] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1634-1653, sig. 1.4.1, fol. 44 v., part. 78.

[62] AHPAC, Clàusula testamentària, sig. 16.95.12.

[63] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1634-1653, sig. 1.4.1, fol. 104 v., part. 49.

[64] AHPAC, Llibre Racional 1684, sig. 23.79.0, fol. 127.

[65] AHPAC, Llibre Racional 1686, sig. 23.81.0, fol. 216 v.:

           “Ittem en 7 de febrer feu entrada Miquel Gibert, Justicia y Majordom del Hospital ...”.

[66] AHPAC, Llibre Racional 1685, sig. 23.80.0, fol. 158:

       “Ittem. en 8 de Sette. anaren de Tanda a la festa de Nª . Sª. de la Salud, la qual feu Berthomeu Nicolau del pnt. Any Jurat ...”.

[67] AHPAC, Llibre Racional 1686, sig. 23.81.0, fol. 137:

        “Ittem. en 21 de abril dobla dels Sants de la Pedra, es digueren en la Capella nova, Tercia y Dobla, ferenla celebrar los devots del carrer y ens donaren de porcio 3 £. 6 per consert ...”.

FOGUÉS JUAN, F., Historia de Carcagente..., Op. c., 1934, pàg. 86. DARÀS MAHIQUES, B., “Els Sants de la Pedra”, Op. c., 1992, pàg. 29-32.

[68] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1616-1633, sig. 1.3.1, fol. 11, part. 85.

[69] AHPAC, Llibre Racional 1688, sig. 23.83.0, fol. 146 v.:

          “Ittem. en 15 de agost dobla vª. de la Asumpcio de Nª. Sª. fala celebrar lo obrer; este any Juan Garrigues, Jurat major y any de deputacio ...”.

[70] AHPAC, Copia de diferents posesions de diferents trosos de terra y una casa situades y situats en lo terme de la present vila de Carcaxent, sig. 33.1.54.

[71] AHPAC, Llibre Racional 1689, sig. 23.84.0. fol. 167:

          “Ittem. en 11 de agost sotarra en Cugullada el Rt. Clero a Theresa Albelda, muller de Francisco Nicolau, Jurat de Carcaixent, y resident de Cugullada ...”.

[72] AHPAC, Quinque Libri de Cogullada. Llibre de Bateigs 1620-1715, sig. 37.1.0, fol. 41 v., part. 5.

[73] AHPAC, Llibre Racional 1689, sig. 23.84.0, fol. 139 v.

[74] AHPAC, Llibre Racional 1689, sig. 23.84.0, fol. 140.

[75] AHPAC, Llibre Racional 1690, sig. 23.85.0, fol. 165:

          “Ittem. en 8 de dehembre dobla votiva de la Concepció de Nostra Señora ab Matines, Vespres, Estació, Hores y Processo general, fanla celebrar los señors Gurats, este any Ilarión Talens, lo Dr. Joseph Colomines, Joan Nicolau y Pasqual Albelda de Nicolau...”.

[76] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1634-1653, sig. 1.4.1, fol. 150, part. 74.

[77] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1654-1666, sig. 1.5.1, fol. 82 v., part. 41.

[78] “... fuerunt Acta in dicta aula domus concilii dicte ville de Carcaxent die vigessima quinta mensis martij anno a nativitate Domini millessimo sexcentessimo nougesimo primo. Signa nostrum Joachimi Bernabeu Justitie ...”. AHPAC, Rahons, sig. 27.46.0.

[79] Prueva de Testigos hecha por Bartolome, Juan, é Hilarion Talens, hermanos. Corte y Justicia de Carcaxente, en el año de 1691. Col. particular d’Alícia Pérez.

[80] Prueva de Testigos ..., Op. c., 1691.

[81] Ibídem.

[82] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1654-1666, sig. 1.5.1, fol. 71 v., part. 67.

[83] AHPAC, Llibre Racional 1691, sig. 23.86.0, fol. 147.

[84]Ibídem.

[85] AHPAC, Acceptación de Cofadría nuevamente concedida en la Yglesia Parroquial de la villa de Cug[ullad]a so invocación de la Virgen de Nuestra S[eño]ra de laSalud por el Vicario de dicha Parroquial y parroquianos de aquella. Ut intus et caetera, Cofradía Virgen de la Salud, 1692, sig. 40.6.3.

[86] AHPAC, Llibre Racional 1692, sig. 23.86.0, fol. 346:

        “Ittem. en 26 de nohembre dobla dels Sants de la Pedra, fanla selebrar los Arrosers, este any Salvador Talens de Pere, Joan Casanoves, menor, Frances Talens de Pere y Bertomeu Casanoves, Justícia...”.

[87] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1667-1682, sig. 1.6.1, fol. 11, part. 78.

[88] AHPAC, Llibre Racional 1694, sig. 23.88.0, fol. 134:

        “Ittem. en 30 de juliol dobla dels Sants de la Pedra fanla celebrar los devots del carrer este any [?] Talens, jurat, y Francisco Fogues”.

[89] AHPAC, Llibre Racional 1694, sig. 23.88.0, fol. 181 v., part. 36:

         “Ittem. en 3 de dehembre soterra el Clero a Berthomeu Vernihc, son Jurat major, el qual feu testament en poder de Alifonso Albelda, not., dexias per la sua Anima 100 £., nomenà en marmessors al Pare Fr. Fulgenci Vernihc, son germà, y a Esperansa Cassanoves, sa muller; fonhc soterrat generalment ab 3 misses cantades, lletania y vespres...”.

[90] AHPAC, Llibre de Confirmacions 1694, sig. 1.8.2, fol. 1.

[91] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1694-1700, sig. 1.8.1, fol. 10, part. 43.

[92] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1654-1666, sig. 1.5.1, fol. 75, part. 68.

[93] AHPAC, Llibre Racional 1696, sig. 23.90.0, fol. 192.

[94] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Matrimonis 1694-1700, sig. 1.8.3, fol. 12, part. 8.

[95] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Matrimonis 1694-1700, sig. 1.8.3, fol. 11, part. 5.

[96] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1634-1653, sig. 1.4.1, fol. 135 v., part. 8.

[97] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1634-1653, sig. 1.4.1, fol. 109 v., part. 35.

[98] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1694-1700, sig. 1.8.1, fol. 7, part. 55.

[99] AHPAC, Llibre Racional 1702, sig. 23.96.0, fol. 245:

          “Salvador Gibert fill de Nicolau, ciutada de la vila de Carcaxent, feu son ultim y darrer testament de la seua ma en 30 de agost añy 1699, y entregat a Pere Garrigues not. y publicat per aquell en 20 de dehembre de 1700, en lo qual dexia en usufruit de la seua herencia a Theodora Serra, sa muller, durant la seua vida y en apres en els dies de la dita sa muller, dexia que los bens de la seua herencia se distribuiren en fer dir be p. la sua Anima y de els seus, y que no es poguera vendre cosa alguna de els bens sitis, si que se arrendaren y de lo que fruytaren dits arrendaments se fera dir be, per lo qual dispongue se fera una administració que durara perpetuament y nomena en administradors al Retor, y al Beneficiat mes antich, que ara son, y per temps seran de esta Parrochia, lo qual ya se ha posat en execusió pues morí dita Theodora Serra vda. de el dit Salvador Gibert de Nicolau en 27 de juliol de el añy 1702 ...”.

[100] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1654-1666, sig. 1.5.1, fol. 93, part. 44.

[101] AHPAC, Llibre Racional 1698, sig. 23.92.0.:

           “Ittm. en 22 de dehembre Dobla del SSm. Sacrament fanla selebrar Juan Armengol y Baltasar Selma, jurat ...”.

[102] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1654-1666, sig. 1.5.1, fol. 95 v., part. 63.

[103] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1694-1700, sig. 1.8.1, fol. 3, part. 31.

[104] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1654-1666, sig. 1.5.1, fol. 56, part. 77.Comenta