Globered
Consigue tu propia página webantoniosabatermira Por favor, si la utiliza, solo pedimos

 a cambio que difunda la Web

 en su medio.  Gracias.

 tot carcaixent

0 0 0

De les Visites Pastorals a la Parròquia de l'Assumpció de Carcaixent (I)

Por: Antonio Sabater Mira | Publicado: 30/04/2013 21:05 |
 
Valentiae Regni, olim Contestanorum... (Detall). Amberes 1584
Abraham Ortelius
 
 
 

Fulls de la història religiosa de Carcaixent

 

 

DE LES VISITES PASTORALS A LA

PARRÒQUIA DE L’ASSUMPCIÓ

DE CARCAIXENT

(I)

 


Bernat DARÀS i MAHIQUES

Arxiver


La Visita pastoral ofereix un coneixement directe de la situació material, espiritual i moral de les parròquies, permet un control de l'exució de les ordres rebudes i l'observació de les lleis de l'Església, al mateix temps que és un instrument de pastoral i mig de govern. La visita, com a obligació pastoral de l’ordinari diocesà, ja apareix a la Edat Mitjana, encara que amb una periodicitat molt amplia, ja que molts bisbes, ausents de la seua seu, no giraren visita mai durant el seu pontificat. El Concili de Trent (Ses. XXIV § III) la va potènciar, com a instrument de control i un millor coneixement per part del bisbe de la realitat parroquial. A les actes solen aparèixer determinades observacions, suggerències, amonestacions, inventaris de béns... El concili de Trento (1545-1563) declarà que la Visita pastoral era obligació personal del Bisbe, qui de vegades era representat per motiu d'alguna malaltia o per l'extensió del territori diocesà. Consta de dues parts: la visitatio hominum i la visitatio rerum, objecte del nostre treball, que té per finalitat conéixer l'estat dels edificis i objectes de culte; per tant, el visitador examina la construcció, el mobiliari (altars, calzes, ornaments i llibres litúrgics, etc.) i la seua decoració (retaules, imatges, etc.), i, a més a més inspecciona les rendes de la parròquia o ermita i la seua administració. Finalment apareixen els manaments fets pel visitador, que seran d'obligat acompliment. De la Visita hi ha constància als llibres de la Visita pastoral, dels quals hi havia dues modalitats: el propi de cada parròquia, que es guarda a l'arxiu parroquial, i un altre, que conté un breu resum per a l'arxiu diocesà.


Concili de Trent (1545-1563)

Tiziano

Les primeres noticies que tenim de les Visites pastorals realitzades a la nostra Parròquia, apareixen datades l’any 1526, quant el lloc de Carcaixent era sufragàni de Ternils i fou realitzada pel visitador Joan Baptista Carbó [1]. Després tenim la de l’any 1579 [2]. El 29 d’agost de 1583, la Visita pastoral fou realitzada per Miquel Espinosa, bisbe de Marroc, per manament de l’arquebisbe sant Joan de Ribera. Altra Visita pastoral fou la de l’any 1595 [3].

El 24 de juny de 1600 la parròquia es visitada pel bisbe Tomàs Espinosa, per manament de l’arquebisbe sant Joan de Ribera [4]. La parròquia rep la Visita pastoral de Miquel Angulo i Carvajal, bisbe de Corón, per manament de l’arquebisbe sant Joan de Ribera, l’11 de febrer de 1607. El dia 16 de gener de 1620, té lloc la Visita pastoral [5] de l’arquebisbe fra Isidor de Aliaga (1612-1648). El 30 d’octubre de 1633 la parròquia era visitada per Vicent Claveria i Sanz, bisbe titular de Petra i auxiliar de València, per manament de l’arquebisbe fra Isidor Aliaga. Jacint Minuarte, bisbe titular de Maronea i auxiliar de València, realitzà la Visita pastoral [6], per manament de l’arquebisbe Aliaga, l’any 1645. El 25 de març de 1649, té lloc laVisita pastoral realitzada pel canonge Pere Joan de la Guardia. El 24 de desembre de 1658, realitzà la Visita pastoral Laudemio de Chavert, canonge de la Seu de València, Seu vacant. El 16 de desembre de 1663, es realitzada per l’arquebisbe Martí López de Ontiveros (1659-1666). El 31 d’octubre de 1666, té lloc la Visita pastoral pel carcaixentí Aureli Albelda i Giner, canonge de la Seu de Valencia, Seu vacant. L’1 de desembre de 1670, realitzà la Visita pastoral Josep Barberà, bisbe titular de Maronea i auxiliar de València, nomenat per l’arquebisbe Lluís Alfons de los Cameros (1668-1676). El 18 d’agost de 1676, té lloc la Visita pastoral de Marc Antoni Combau i Moliner, canonge de la Seu de Valencia, Seu vacant. El 28 de juny de 1681, la Visita pastoral per l’arquebisbe fra Joan Tomàs de Rocabertí.

L’any 1710 la parròquia reb també la Visita pastoral [7]. El 3 de novembre de 1724, realitzà la Visita pastoral Antoni Togores i Valenzuela, canonge de la Seu de València, Seu vacant. El 20 de febrer de 1726, té lloc la Visita pastoral de l’arquebisbe Andreu del Orbe i Larreategui (1725-1737) [8].  El 24 de febrer de 1734 realitzà la Visita pastoral a la nostra parròquia Joan de la Torre i Despuig, per manament de l’arquebisbe Andreu del Orbe i Larreategui [9]. El 3 de maig de 1741, l’arquebisbe Andreu Mayoral Alonso de Mella (1737-1769), comença la visita pastoral a la nostra parròquia dient que la vila pertany al rei, fent la solemne entrada al temple parroquial amb totes les rúbriques del ritual valentí. El 18 de juny de 1758, realitzà la Visita pastoral Aureli Beneyto, degà de la Seu de Sogorb (Castelló), per manament de l’arquebisbe Andreu Mayoral. El 22 d’abril de 1771 visita la nostra parròquia el canonge Joaquim Gibertó, Seu vacant. El 13 de juliol de 1775, realitzà la Visita pastoral Josep Assencio de Ocón i Marcilla, per manament de l’arquebisbe Francesc Fabián i Fuero (1773-1794). El 5 de març de 1792, el canonge Josep Castell realitzà la Visita pastoral, per manament de l’arquebisbe Fabián i Fuero. El 3 d’octubre de 1797, el canonge Josep Castell, per manament de l’arquebisbe Joan Francesc Ximénez del Río (1796-1800), realitzà a la nostra parròquia la Visita pastoral...

L’arquebisbe Victorià Guisasola i Menéndez (1906-1914) realitzà la visita pastoral l’any 1909 [10]. En l’any 1926 l’arquebisbe Prudenci Melo i Alcalde (1923-1945) girà visita a Carcaixent tres vegades [11]. De l’11 al 12 de febrer de l’any 1952, té lloc la santa Visita pastoral per Emili Lissón i Chávez, arquebisbe titular de Methymna, la primera després de finalitzada la Guerra Civil, en representació del senyor Arquebisbe. Del 25 al 26 d’abril de l’any 1960, té lloc la santa Visita pastoral per Rafael González i Moralejo (València, 1918-Huelva, 2004), bisbe titular de Dárdano i auxiliar de València. El 29 d’octubre de 1968, té lloc la santa Visita pastoral per Josep Gea i Escolano, bisbe auxiliar de València, actuant de secretari mossén Francesc Albiol, arxipreste [12]. El 8 de gener de 1976, té lloc la santa Visita pastoral per Josep Gea i Escolano, bisbe auxiliar de València [13], en representació de l’arquebisbe Sef de Déu Josep Maria Garcia Lahiguera. El 17 de gener de l’any 1991, té lloc la santa Visita pastoral per Josep Vilaplana i Blasco, bisbe auxiliar de València...

El 23 de gener de l’any 2002, té lloc la santa Visita pastoral per Jesús Murgi i Soriano, bisbe auxiliar de València, sent realitzada la cloenda de la visita a l’arxiprestat el 2 de febrer, festivitat de la Presentació del Senyor, per l’arquebisbe Agustí Garcia-Gasco i Vicente. [1] SOLERIESTRUCH, E., Carcaixén. Biografia d’un poble.., Op. c, 1977, pàg. 234.

[2]“... conforme en las Visitas pasadas ha se de ver la fundación por que en la Visita del año mil quinientos setenta y nueve dise tiene obligación cincuenta missas”...ARXIU HISTÒRIC DE LA PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE CARCAIXENT, endavant AHPAC, Llibre de la Visita pastoral 1600, sig. 10.1.0, fol. 3.

[3]“... la colación de este benefficio que le fue hecha a el dicho beneffiado está calendariada en la Visita del año de mil quinientos noventa y cinco”... AHPAC, Llibre de la Visita pastoral 1600, sig. 10.1.0, fol. 6 v.

[4] El tracta del pimer llibre conservat. Amida 220 x 320 i té 111 folis. Castellà. En mal estat de conservació amb tinta corrosiva. Iniciada el 20 de juny de 1600 és conclou el 25 del mateix mes, sent publicats els manaments el 2 de juliol.

[5] El llibre amida 230 x 320 i té 203 folis. Coberta en pergamí. Castellà. Estat de conservació regular. Iniciada el 16 de gener de 1620 és conclou el 30 del mateix mes, sent publicats els manaments el 28 de maig.

[6] El llibre amida 210 x 320 i té 394 folis. Castellà. Incomplet i en mal estat de conservació. La Visita finalitzà el 14 de març de 1645, sent publicats els manaments el 15 de novembre de 1648.

[7] No hi ha llibre d’aquesta Visita. Apareix documentada als Llibre de comptes del Síndic 1710-1837, sig. 26.11.0:

[Fol. 230 v.] 1711.- “Ittem Dona en descàrrech per los gastos que se han fet en la Vissita, primo per lo gasto de la silla de Thomas Marco pera portarlo de Alzira a Carcax.t, de Carcax.t  á Cugullada, de Carcax.t a Alzira y de Alzira a Val.ª  .. 4 £, 10 s.

Ittem Donà en descàrrech 6 £ que li donaren de estrenes al Patje del S.or Visitador de orde del Rt. Clero .......... 4 £.

Ittem Donà en descàrrech 7 £ 16 s. 9 per lo gasto que es feu en les sucreries .......... 7 £ 16 s. 9.

Ittem Donà en descàrrech 3 £ 1s. 9 per lo gasto que es feu en la carniseria ............ 3 £ 01 s. 9.

Ittem Donà en descàrrech 2 £ 11s. a les persones que serviren al S.r Visitador ...... 2 £ 11 s.

Ittem Donà en descàrrech 22 £ 3 s. per lo gasto que se ha fet en lo temps que és detingué en la Visita  ..... 22 £ 3 s.

[Fol. 237] 1712.- “Ittem donà en descàrrech 38 £ 13 s. donà per mans de Pere Talens lo Roll a M. Matheu Fuertes Pre. Beneficiat de S. Salvador y secretari de la Visita de esta Igla. de Carcaxent en lo any 1710 p.r los gastos de Visita tocants tantum al dit M. Matheu Fuertes com es de veure en lo resibo de dita Visita .................................. 38 £ 13 s.

[8] AHPAC, Llibre de Comptes del Síndic 1710-1737, sig. 26.11.0,  fol. 296 v.: “Ittem p. tots los gastos d la Visita del Sr. Arçobispo y tota la familia y viage del beneficiat a Canals  ............................. 135 £ 5 s. 6 d..”.  

[9] AHPAC, Llibre de Comptes del Síndic 1710-1737, sig. 26.11.0,  fol. 318:

“Ittem a M.n Juseph Pons, M.n Fran[cis]co. Selma per lo treball de fer la visita en lo pt. añy [1734] del S.r D. r  Juan de la Torre, de orde del Rt. Clero  ...................................  8 £.

Ittem al nebot de M.n Juseph Pons per escriure dita Visita doní  ..........................  2 £. 10 s.

Ittem al Dr. Belando, secretari, per la definició de la renta nova de dita Visita pagí tres lliures, y deu sous, dic  .......  3 £. 10 s.

Ittem al sobredit pera Misses per lo Rt. Clero, doní de son orde  ...........................  8 £. 00 s.

Ittem al Dr. Pasqual, Mestre de Serimonies, doní tambe pera Misses per lo Rt. Clero, de son orde  .............................  4 £. 00 s.

Ittem als 2 Pages doní a cada u 2 £ pea estrenes de orde del Rt. Clero dic  ...........  4 £. 00 s.

Ittem als 2 cocheros eó criats de estrenes tambe de son orde, doní  ........................  3 £. 00 s.

Ittem al cuiner, per lo treball de guisar, paguí, ut supra 4 £ dic  ..........................  4 £. 00 s.

Ittem á tres dones que serviren a tot a cada una 10 s. per son treballs   ................  1 £. 10 s.

Ittem al de Fr.s  Mateu, de carregar la neu, y servir a tot pagà 10 s.  ...................  0 £. 10 s.

Ittem á un home que anà en un rosí p.r dos veg[ade].s a Cullera a portar lo Peix pera el Diven[dre].s y Disapte, paguí 1 £  10 s.

Ittem al de Fr.s  Mateu propi, que anà à Silla en lo avís de Visita, doní 15 s. .......  0 £. 15 s.

Ittem á Bert[home].u Oliver, que anà a acompañar al S.r Visitador en la silla doní 10 s. y al Moliner del Alborgí p.r lo rosí que dixa 1 £ tot  ....................................................  1 £. 10 s.

Ittem  per 7 vaga.s per al Sr. Visitador, que paguí á 3 de Plata, imp. 2 £ 12 s. 6 d.

Ittem per lo gasto de la Visita, des de el dia 24 de febrer fins 1 de mars de 1734 inclu[siv].e importà el mengar, so es incluit lo Chocolate, Dolsos, Peixs, y demés gasto; y lo gastat en les Minutes del S.r Visit[ado].r y sa familia, setanta set lliures, y quinse dous dic  ....................  77 £. 15 s.

[10] [...] Pero el pueblo en donde los actos de la Visita han revestido importancia, que no es fácil superar, es Carcagente. Más hermoso que el espectáculo de sus bellos huertos, nevados de flor de azahar, resultaron aquellos ejercicios de preparación de la Visita, en que se llenaba hasta la plaza el anchuroso templo parroquial y donde entre lágrimas de compunción recordaban aquellos fieles las grandes verdades de nuestra fe, predicadas por los celosos misioneros de la Congregación sacerdotal de Valencia, D. Enrique Sanchis y D. Justo Martínez.

Cinco comuniones, una de mil doscientos niños, otra de novecientas doncellas, una de señoras en número de cerca de tres mil y la de hombres el domingo 25, de cerca de dos mil, dan idea de cómo respondió Carcagente á la Visita de su Prelado.

Sea el Señor bendito por todo y haga que sean perdurables estos frutos de la Santa Pastoral Visita, frutos de bendición y de paz, únicos capaces de hacer feliz y próspera la vida de las familias y de los pueblos”. “Santa Pastoral Visita”, dins BOAV, núm. 1.584, maig 1909, pàg. 140.

[11] Segons una nota que apareix al Llibre Racional 1926, sig. 23.254.0:

     “El Excmo. Sr. Arzobispo de la diócesis Dr. D. Prudencio Melo Alcalde visitó esta feligresia tres veces en el presente año. La primera el día 3 de octubre como final de la santa Misión dada en esta Parroquia e iglesias filiales por sacerdotes de la «Congregación Sacerdotal» y terminación del dorado y restauración de la bóveda y cúpula de la parroquia. Celebró la santa Misa en la que comulgaron 1400 fieles. La 2ª visita el día 9 hasta el 13 de noviembre, en cuyos días practicó «La santa Pastoral Visita». La 3ª el día 9 de diciembre oficiando de «Medio Pontifical» en la iglesia de Concepcionistas de la Enseñanza con motivo de la celebración de las bodas de plata”.

[12] AHPAC,  Llibre de Matrimonis 1966-1975, sig. 4.21.0, fol. 66 v.

[13] AHPAC, “Año 1976. Santa Visita Pastoral la Asunción de Ntra. Sra. Carcaixent”, dins Libro de santa Visita Pastoral, iniciat l’any 1952, pàg. 8 v.:

     “S. E. Rvdma. D. José Vilaplana Blasco, Obispo Auxiliar del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Miguel Roca Cabanellas, Arzobispo de Valencia, en su nombre y representación, al realizar la santa Visita Pastoral a la Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora, de Carcaixent, el día 17 de enero de 1991, constató que:

Aunque no figura en el Libro de Visitas Pastorales de dicha Parroquia el acta correspondiente, existen en los Libros Sacramentales de Bautismos, Matrimonios, Defunciones y Confirmaciones nota oficial firmada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Gea Escolano, Obispo Auxiliar de Valencia y por el Secretario de la Visita Rvdo. D. Antonio Castelló Vila, fechada el 8 de enero de 1976 en que testifica que las partidas se hallan bien redactadas, firmadas y selladas.

También consta dicha Visita en los Libros de Fundaciones.

Para que figure en el correspondiente Libro de Visita Pastoral, sirva el presente escrito que supla dicha carencia.- V.º B.º  + José, Obispo aux. == El Secretario”.

BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ARQUEBISBAT DE VALÈNCIA, núm. 2.945, 1975, pàg. 80Sant Joan de Ribera

Arquebisbe i Virrei de València

(1569-1611)SEGLE XVII

 

 

I

 

VISITA PASTORAL DE TOMÀS ESPINOSA, PER MANAMENT DE

L’ARQUEBISBE SANT JOAN DE RIBERA

24 JUNY 1600

 

“...continuando su Visita visitó el santísimo Sacramento al tiempo del Ofertorio en la missa major que celebró y por su propria persona en dicha yglesia el qual se hallo reservado en el dicho altar major en un tabernáculo de madera dorado y en hun cofrecillo de plata con su ara y corporales el qual cantado el himmo del pangelingua le enseño al pueblo y luego cantando el himno de Veni creator y en prosesión visito la pila del santo Baptismo que se hallo cubierta con su tapa de madera y su agua clara dentro de ella y en ella visitó el santo óleo y crisma [1] y el santo óleo infirmorum que esta Reservado en huna crismera [2] y vaso de plata bien provehida de lo necessario. Vissito el libro de baptizados y matrimonios y hallo que se llevaba buen horden dixo una oración al Spiritu santo y predicó el dicho señor Vissitador y yo el infraescrito notario ley la carta de Edicto, hizose todo con decencia conforme a la fragilidad humana.-

Mandatos de Carcaxente.- En veinte y cinco días del mes de Junio de mil seiscientos el dicho señor Vissitador continuando su Visita queriendo proveher algunas necessidades de la dicha yglessia parrochial de la Villa de Carcaxente hizo y proveyo los mandatos siguientes.

[1] Primo proveyó y mandó el dicho señor Visitador que el Rector Regente la cura de almas de dicha Villa haga guardar y executar los sinodos e constituciones desta diócesis y los mandatos de las Visitas passadas como en ellos se contiene los quales mandatos reconocera y los que le constan que estan por cumplir los volvera a leher, o, hara se lean a sus feligreses en hun día de fiesta al tiempo del offertorio y del cumplimiento dellos juntamente con los contenidos en esta Vissita por todo el mes de setiembre primero veniente dará Razón al dicho Vissitador e lo cumpla el dicho Rector sopena de excomunión mayor y de diez libras.

[2] Otro si proveyó y mandó que los Jurados y obrero de la dicha yglesia dentro de dos primeros siguientes de la publicación de dicha Vissita hagan poner al fosar puerta con su çerradura y llabe como en la Vissita passada quedó proveido.

E haga pintar la caxa o sepulcro de fusta donde se Reserva el santo Sacramento el Jueves santo o hagan otra de nuevo e hagan poner aras en los Altares que tienen necessidad en special al altar del Crusifixo y al altar de Sanct Joseff e reparen la hermita de Sanct Roch de Ternills como en otras vissitas fue proveido porque si llueve y esta disruyda y pongan llave a la pila del santo baptismo y en el altar mayor hagan poner hun xpo. de que hay necessidad e lo cumplan sopena de excomunión mayor y de diez libras in Remisibles.

[3] Otro si proveyó y mandó que dichos Jurados hagan hazer huna caxa con tres llaves que en las vissitas passadas se mando hazer para poner en ella los alcances que se hizieron a los bacineros y obreros la qual pongan en la Sacristía o en casa el clavario el qual tendrá la huna llave e lo cumplan sola dicha pena.Caixa procedent de la Parròquia de Ternils

[4] Otro si proveyó y mandó el dicho señor Vissitador que de aquí en adelante el dicho Rector haga observar lo proveydo acerca de que los obreros, bacineros, clavarios administradores den quenta cada año dentro del tiempo que en la Vissita pasada se mandó [...] a los desobedientes los quiten de los y divinos officios e lo cumplan sopena de excomunión mayor y de diez libras in Remisibles e hagan así mismo se observe lo proveydo en la Vissita passada acerca de que los clavarios, bacineros, obreros tengan sus libros donde escriban lo que gastaran y cobraran cada cosa deporsí y [...] quenta hagan cada año la diffnición y los guarden para los señores Vissitadores so la dicha pena.

[5] Otro si proveyó y mandó que los clavarios e officiales de las cofadrias que ay en la dicha yglessia dentro de aquí a todo el mes de Setiembre primero venidero presenten ante el dicho señor Vissitador los capítulos de dichas cofadrias Respective y sino los tienen hechos los agan y presenten dentro de dicho tiempo sola dicha pena.

[6] Otrosí proveyó y mandó el dicho señor Vissitador que los Timores señores de la Capilla de la Salutación y Anumciación dentro de medio año primero hagan pintar y dorar el Retablo de dicha capilla de forma que este decente e lo cumpla sopena de excomunión y de seis libras.

Mandatos del Clero.

[7] Otrosí proveyó y mandó el dicho señor Vissitador que el Rector y clero de dicha yglessia dentro de dos meses de la publicación desta Vissita hagan hazer lo que en las Vissitas passadas se les mandó a cerca de hazer hun armario donde conforme al sinodo se pongan los auctos de las Rentas de los benefficios y de las missas aniversarios y doblas y la tabla para poner en ella en la Sacristía las cosas perpetuas que ay en dicha yglessia e asi mismo hagan el libro de clausulas que se mandó hazer en el qual pongan las clausulas de las cosas pías que han entrado y ay en la dicha yglessia y las que entraren de aquí adelante del qual libro de clausulas juntamente con todos los auctos de dichas cosas pías que ay en dicha yglessia por todo el mes de setiembre haran fe ante el dicho señor Vissitador y si fuere necessario para sacar algunos auctos de poder de algunos notarios auxilio hagan las instancias para ello e lo cumplan sopena de excomunión mayor y de diez libras inRemisibles y que passado el tiempo se les haran costar.

[8] Otro si por quanto el officio de Racional y de Colector son inconpatibles proveyó y mandó el dicho señor Vissitador que acabado este año no sea Racional el que fuere Colector sino que para cada officio nombren hun colector de forma que el que fuere colector no sea Racional e cada hun año hagan hun libro Racional donde se escrivan todas las missas y obligaciones del clero, cada cosa de porsi y aya puntualidad en el escrivir en dicho Racional las celebraciones de las missas doblas y aniversarios y missas conventuales y de devoción y testamentarias y todos los difuntos que murieren los pongan aparte en dicho libro para que aya memoria dello en lo porvenir e lo cumplan sopena de excomunión y de diez libras.

[9] Otro si proveyó y mandó que el Regente la cura de almas de dicha yglessia el primer día de fiesta que viene lea los mandatos tocantes al pueblo en el púlpito al tiempo del offertorio en la missa mayor y los mandatos del clero los lea aparte juntando capítulo para ello y ponga la intima al pie deste y lo cumpla sopena de excomunión y de diez libras.- Dr. Espinosa == Christobal Sánchez de Ayala not.º == Yo M.º Francisco Candela vicario temporal en la presente parrochial de Carcaxente publiqué y notifiqué con el orden sobredicho los sobredichos mandatos domingo a dos julio Año 1600” [3].

 

Sant Joan de Ribera

Arquebisbe i Virrei de València

(1569-1611)II

 

VISITA PASTORAL DE

MIQUEL ANGULO CARVAJAL, BISBE DE CORÓN,

PER MANAMENT DE L’ARQUEBISBE SANT JOAN DE RIBERA

11 FEBRER 1607

 

“...continuando su visita visitó el santísimo Sacramento que esta Reservado en el altar mayor de la dicha yglesia en un tabernáculo de madera en un cofrecillo de plata con sus aras y corporales el qual el dicho señor visitador cantando el himo de pangelingua lo enseño al pueblo y luego en proçesión cantando el himno de veni creator visitó la pila de el santo baptismo la qual se hallo cerrada con su llave cubierta con su tapa de madera y su agua clara dentro della y en ella visitó el santo olio Infirmos que se hallo q. esta Reservado en unas crismeras y baso de plata bien provehido de lo neçesario. Visitó el libro de baptiçados y matrimonios hallo que se llevava buen horden. Dixose un Responso por los Difuntos y una comemoración al santo. Leyose la carta del Edicto.

Hallose augmentado en la dicha Yglesia de las visita pasada a esta parte un terno de terciopelo carmesí a saver es capa con su capilla bordada, casulla [4] con su cenefa de ymagineria bordada, estola [5] y manípulo [6] de lo mismo. Dos Dalmáticas [7] con collaretes de lo mismo y lo necesario todo bordado.

Ittem. quince caxones con sus çerraduras para tener los vestimentos.

Ittem. un palio para comulgar los enfermos de brocadelo colorado y amarillo con seis varas de fusta para llevarlo con sus caydas de seda...
[...] Mandatos de Carcaxente.- En catorce días del mes de febrero de mil seisçientos y siete años, el dicho señor visitador dotor Miguel Angulo Carvajal, visitador general de la çiudad y dioçesis de Valençia por el Patriarcha mi Señor continuando su visita queriendo proveher algunas neçesidades de la dicha yglesia Parrochial de Carcaxente hizo y proveyó los mandatos siguientes:

[1] Primo. Proveyó y mandó el dicho señor visitador que el Retor Regente la cura de almas de dicha villa haga guardar, observar y executar los sinodos e constituciones desta dióçesis y los mandatos de las visitas pasadas los quales reconoçera y los que le constare que no se guardan y observan los volvera a leher a sus feligreses y del cumplimiento dellos y de los contenidos en esta visita por todo el mes de mayo primero de raçon a el dicho señor visitador sopena de excomunión y de diez libras.

[2] Otrosí. Proveyó y mandó el dicho señor visitador que los obreros, vaçineros, clavarios, mayorales de Cofadrias y administradores de cosas pías tengan sus libros donde escrivan lo que reçibieren y gastaren y den quenta al cavo del año y contínuen en cada libro sus difiniciones de la manera que en la visita pasada se proveyó so las penas que estas en dicha visita el qual mandato de la Visita pasada volvera a leher el Reverendo Retor o, vicario al tiempo que publique esta visita porque no pretendan ygnorançia las personas a quien toca el dicho mandato.

[3] Otrosí. Proveyó y mandó que el vacinero de las Almas haga reparar el techo, o, cuvierta del altar porque si llueve. Las capillas y los dueños de capillas y altares particulares tengan cuidado en tener [...] y respectivamente pongan aras y lienzos clavados y covertores de guadameci en dichos altares, y las que están quebradas las pondrán en un basso y no se sirvan de ellas. Las quales se harán dentro de tres meses primeros siguientes sopena de excomunión y de tres libras.

[4] Otrosí. Por quanto siendo como es la Yglesia Parrochial de dicha Villa tan principal a los que entran en ella, luego da en rostro el retablo que por ser viejo de cada día se ba dirruyendo, proveyó y mandó el dicho señor visitador que los Jurados, clavarios y obreros de dicha Yglesia en compañía del retor dentro de un año se junten y concierten con un pintor que sea tal de que se haga un retablo nuevo suficente y hagan para el algunas demandas y apliquen lo que se sacare de la seda blanca pues por agora no necesita la yglesia de cosa más vigente y de lo que se fuera haciendo acerca de este particular el dicho reverendo retor por todo junio primero dará razón al dicho señor visitador.

[5] Otrosí. Proveyó y mandó el dicho señor visitador que el obrero de dicha yglesia dentro de quatro meses primeros haga haçer un Armario suficiente en el qual se pongan todos los autos de las cosas perpetuas y amortizaçiones e otros libros, autos y memorias para conservaçion de las Rentas que an dexado los fieles difuntos sopena de tres libras y haga poner a la ventana del sagrario que sale a la calle una redeçilla de yerro porque no tiren piedras ni puedan entrar pájaros en el sagrario.

[6] Otrosí. Por quanto de entrar y salir por la puerta que ay en la sacristia al sagrario a menudo a sacar la cruz, candeleros e otras cosas que ponen en dicho sagrario causa yndeçençiia y mormuración Proveyó y mandó el dicho señor visitador que de aquí a delante la dicha puerta este de hordinario cerrada y no se abra si no fuere con necesidad y tenga de ella la llave el Retor (o) vicario y no permitan que en dicho sagrario se pongan candeleros y otras cosas que sirven al altar e yglesia sopena de excomunión.

[7] Otroí. Proveyó y mandó dicho señor visitador que de aquí adelante lo que se allegue en los vaçines y demandas, cofadrias e cosas pías de dicha yglesia cada cosa se gaste para aquello para que se pide y no en otras cosas sopena de excomunión mayor y que los que tienen las llaves de la caxa del depósito no lo permitan ny den lugar que de la caxa se saquen dineros sino fuere para cosas de la yglesia para aquello para que se pide como digo es sola dicha pena de excomunión y de veinte libras y que lo que de otra manera se sacare e aplicare no se tomara en quenta y lo pagara de propis e que lo que sea sacado de los vaçines y demandas de dicha yglesia y sea gastado en el adereçar el horgano y en especial lo que sea sacado del vaçin de las almas como se haçe mención en la quenta de la caxa en esta visita los Jurados y obreros den horden como para el día de san Joan de Junio primero venidero lo buelvan a dicha caxa sola dicha pena de excomunión mayor.

[8] Otrosí. Proveyó y mandó el dicho señor visitador que de aquí adelante ninguna muger sea osada de asentarse en los vancos donde se asientan los hombres sopena de excomunión esto considerado que se haçe abuso de ello.

[9] Otrosí. Proveyó y mandó el dicho señor visitador que de aquí adelante el Retor y vicario tengan cuydado que la puerta de la yglesia se çierre a medio día y no se abra asta que sea hora de vísperas y se buelva a çerrar çerca de las horaciones y que el Escolán acuda a ello sopena de excomunión esto por justas causas que a ello le movieron.

[10] Otrosí. Proveyó y mandó el dicho señor visitador que de aquí adelante el Retor y clérigos de la dicha yglesia en los aniversarios, misas cantadas, y doblas ni misas vaxas, no se sirvan de la cera de las Cofadrias y vaçines de dicha yglesia sino que para los aniversarios el Retor de la çera neçesaria y para las misas y doblas lo de el Clero como es costumbre en las demás yglesias desta dióçesis y lo observen sopena de excomunión.

[11] Otrosí. Proveyó y mandó el dicho señor visitador que los oficiales, clavarios y mayorales de la Cofadria del santísimo Sacramento y Sangre de Jesucristo en los gastos que hiçieren en dicha cofadria vayan moderados y no hagan exçesos y dentro de quatro meses hagan haçer a el altar de dicha cofadria un Retablo suficiente de que ay mucha neçesidad e lo cumplan sopena de excomunión y que pasado el dicho tiempo se les quitara la liçencia para poder decir Misa en dicha cofadria.

[12] Otrosí. Proveyó y mandó el dicho señor visitador que los que deven deudas a los vaçines y demandas de la dicha yglesia y cofadrias conforme a esta visita paguen respectivamente aquello que deven dentro de aquí a el día de san Joan de Junio primero venidero y los que no an dado quenta la de a el Reverendo Retor dentro de dos meses sopena de excomunión y que pasado el dicho tiempo el dicho Retor (o) vicario los evite de las horas y divinos oficios.

Al Clero.-

[13] Otrosí. Proveyó y mandó el dicho señor visitador que el Reverendo Retor y Clero de la dicha yglesia guarden e observen los mandatos de las visitas pasadas en especial açerca de escribir las misas en el Raçional con día, mes e año escriviendolas de su propia mano en el Raçional, dentro de tres días de como las celebraren no obstantes que esten escritas en el bayben sopena de excomunión y que las que no se hazen escritas ansi votivas com las demás no se pasarán en cuenta.

[14] Otrosí. Proveyó y mandó el dicho señor visitador que de aquí adelante los Clérigos de dicha yglesia no escrivan ni continúen en los Racionales pasados después de la visita misas algunas así perpetuas como testamentarias, doblas ni aniversarios sino que el Raçional de los alcançes hechos en esta visita. Haga en el Raçional deste año mil seisçientos y siete sus títulos para que allí se escrivan las misas que se celebraren de Roçega sopena de excomunión y que las que se çelebraren los Raçionales pasados no se les pasara en quenta.

[15] Otrosí. Proveyó y mandó el dicho señor visitador que de aquí en adelante el Retor de dicha yglesia escriva las misas conventuales en el Raçional no obstante esten escritas en el bayben sopena de excomunión y que no se le pasaran en quenta.

[16] Otrosí. Proveyó y mandó que en la celebración de los aniversarios, doblas, misas cantadas perpetuas, doblas votivas, misas de los sábados los Raçionales al tiempo de continuar la çelebración de todas ellas escriva en cada una los que asistieren a la çelebración por su horden y el que dixere la misa cantada la escriva en dicho Raçional de su propia mano e lo cumpla sopena de excomunión y de tres libras.

[17] Otrosí. Proveyó y mandó el dicho señor visitador q. el vicario Regente la cura de almas de dicha villa el primer día de fiesta que biene lea los mandatos en esta visita contenidos tocantes a los legos y el primer día de fiesta (o) domingo de como se le entregare esta visita al tiempo del ofertorio en la misa mayor y los de los clérigos los intime aparte juntando capítulo para ello e ponga al píe desta visita la intíma e lo cumpla sopena de excomunión y el Visitador lo firmo de su nombre.- el Dr. Carvajal == Christoval Sánchez de Ayala not.º.

[18] Otrosí. Proveyó y mandó el dicho señor visitador que de aquí adelante no çelebre el Clero por las almas del purgatorio los doçe aniversarios que celebrava cada mes sino que solo çelebren cada semana un aniversario y tomen de cada aniversario lo que hasta aquí sea acostumbrado.- el Dr. Carvajal == Christoval Sánchez de Ayala not.º == Fueron leídos y intimados los sobredichos mandatos con el orden sobredicho. Domingo a 18 de febrero 1607.- Joan Bau.ta Miró, vicari”[8]. Sant Joan de Ribera

Arquebisbe i Virrei de València

(1569-1611)

 

 

III

 

VISITA PASTORAL DE

MIQUEL DE ANGULO CARVAJAL, BISBE DE CORÓN,

PER MANAMENT DE L’ARQUEBISBE SANT JOAN DE RIBERA

1 AGOST 1610

 

“El Primer dia del mes de agosto del anyo del nasimiento de nuestro señor Jesuchristo de mil seiscientos y diez años, el muy Ilustre y reverendissimo Señor Don Miguel de Angulo Carvajal por la gracia de dios y de la santa yglesia de Roma obispo de Coron, Juez de causas pias y Visitador general en la ciudad y dióceis de Valencia por el Illustrissimo y Excelentissimo señor don Joan de Ribera por la mesma gracia Patriarcha de Antiochia Arçobispo de dicha ciudad de Valencia y del consejo de su magestad ettc. mi Señor continuando su Visita visitó la villa de Carcaxent que es del Rey nuestro Señor y de trescientas casas de christianos viejos y en ellas mil y quatrocientas personas de confesión y comunión Visitó la yglesia parroqial de la dicha Villa y el altar mayor della que es so Invocación de nuestra señora el qual se hallo bien adereçado con su Retablo antiguo y de figuras y lo necessario para dezir misa Visitó el santíssimo Sacramento que esta reservado en el dicho altar mayor en un tabernáculo de madera en un cofrecillo de plata con su Ara y corporales el quel el dicho Reverendissimo señor obispo cantando el Imno de pangelingua lo ensenyo al pueblo y luego en procession cantando el Imno del venicreator Visitó la pila del santo baptismo la qual se hallo cerrada con llave y cubierta con su tapa de madera y su agua clara dentro della y en ella Visitó el santo óleo y chrisma y el santo óleo Infirmorum que todo esta reservado en unas chrismeras y vaso de plata bien proveydo de lo necessario. Visitó el libro de baptizados y matrimonios y hallo que se llevava buen orden. Dixose luego un responso por los difuntos y una comemoración a nuestra señora e yo el infrascrito notario ley la carta del Edicto hizose todo con descencia según la fragilidad humana. Visitó su Señoría Reverendissima la Sacristía, plata y ornamentos de la dicha yglesia y hallo que lo que hay en ella esta todo por inventario en las Visitas passdas. Hallose aumentado de la Visita passada a esta parte lo siguiente: Primo un terno de damásco [9] y tertio pelo carmesí, y otro terno de damasco blanco y verde y fondo raso, y una toalla, o, almayzar de tafetán [10] blanco guarnecido de oro. Una casulla de tafetán blanco, y otra casulla de chamelote [11] morado y ocho amitos [12] y quatro albas con sus singulos.

Hallóse por Retor de la dicha Yglesia al maestro Bartholomé Giner presbítero con los títulos chalendariados en las Visitas passadas.

Hallóse por Vicario de la dicha Yglesia a mosén Pedro Giner presbítero con licencia del Patriarcha mi Señor por secretaría en diez de março de mil seiscientos nueve.

 

Beneficios


[Fol. 2 v. – 9 v.]Santa Margarida, verge i màrtir

[1] S.ta Margarita.- Visitó el dicho Reverendissimo Señor Obispo los beneficios de la dicha yglesia de Carcaxent y halló que en la capilla de Santa Margarita hay un beneficio fundado por Pedro Ferrer so Invocación de Santa Margarita el qual beneficio tiene de renta conforme @ las Visitas passadas y al cabreo mencionado en la Visita del anyo mil seiscientos y siete ocho libras fadiga y loysme.

Tiene obligación de celebrar el beneficiado que posseyere el dicho beneficio ocho misas cada anyo conforme a las Visitas passadas.

Posse de presente este beneficio mosen Pedro giner presbitero Vicario de dicha yglesia con collación dada por el ordinario Juez y comissario @postolico de su Santidad @ quatro de março del año mil seiscientos y ocho y possession recebida por Francisco Joan osset notario a nueve de dicho mes y anyo...Gian Giacomo Pandolfi. Museo d'Arte della Città, Ravenna

Martiri de Sant Bartomeu Apòstol

[2] San Bartholome.- Item halló el Reverendissimo Señor Obispo que hay en la dicha yglessia un beneficio fundado por bernat descoll so invocación de San Bartholome el qual beneficio fue su primera fundacion e institucion en la yglesia de ternils, y despues trasladado @ esta de carcaxent como se haze mencion en las Visitas passadas el qual beneficio tiene de renta en cada un año veinte y cinco Libras censales conforme a dichas visitas passadas.

Tiene obligación de celebrar el beneficiado que posseyere el dicho beneficio ciento y quatro misas cada anyo conforme a las dichas visitas passadas.

Possee de presente este beneficio mosen Geronimo navarret presbitero residente en la Seu de Valencia con collacion dada por el ordinario a veinte y tres del mes de agosto del anyo mil seiscientos y dos y possession recebida por Joan marco de Alzira a veinte y ocho dias de dichos mes y anyo...

[3] San Bartholome.- Item halló el Reverendissimo Señor Obispo que en la capilla de nuestra Señora del Rosario de dicha yglesia de carcaxent hay un beneficio fundado por Jayme ordech so invocación de San Bartholome el qual beneficio tiene de renta en cada un anyo quinze libras treze sueldos y tres dineros fadiga y Luisme conforme a las Visitas passadas.

Tiene obligación de celebrar el beneficiado que posseyere el dicho beneficio cinquenta misas cada anyo como se haze mencion en la Visita del año mil seiscientos y tres.

Possehe de presente este beneficio mosen Domingo Horts presbitero ausente en Valencia por muerte de mosen francisco garrigues ultimo beneficiado citarse el dicho mosen orts para que de razon de la collacion possession y autos de la renta de dicho beneficio...

[4] Capilla de la concebicion.- Item halló el Reverendissimo Señor Obispo que en la capilla de la concebicion de nuestra señora de dicha yglesia hay un beneficio fundado por [en blanc] talents ciudadano so Invocacion de la concebicion de nuestra señora el qual beneficio tiene de renta en cada un año treze libras censales carta de gracia conforme sedize en las Visitas passadas.

Tene obligación de celebrar el benficiado que poseyere el dicho beneficio veinte y quatro missas cada anyo conforme a las visitas passadas.

Possee de presente este benefico mosen Joan badia presbitero residente en dicha yglesia con los titulos chalendariados en las Visitas pasadas...Mare de Déu de l'Esperança

[5] Nra. S.a de Esperança.- Item halló el Reverendissimo Señor Obispo que en la capilla de nuestra Señora de Esperança de dicha yglesia hay un beneficio fundado por Esperança armengol y de cursa el qual beneficio tiene de renta en cada un anyo diez y nueve libras tres sueldos y siete dineros en que fue dotado conforme a las visitas passadas.

Tiene obligacion de celebrar el beneficiado que posseyere el dicho beneficio treinta missas cada anyo conforme a la Institucion chalendariada en la Visita pasada.

Possee de presente este beneficio mosen bernardo garrigas presbitero residente en la dicha yglesia con collacion dada por el ordinario @ catorze de octubre mil quinientos noventa y siete y possession recebida por Geronimo giberto notario a diez y siete de dichos mes y año...

[6] Nra. S. del Rosario.- Item halló el Reverendissimo Señor Obispo q. en la capilla de nuestra señora del Rosario de dicha yglesia hay un beneficio fundado por francisco Garrigas so invocacion de nuestra Señora del Rosario el qual beneficio tiene de renta en cada un año quinze libras conforme a las Visitas passadas.

Tiene obligación de celebrar el beneficiado que posseyere el dicho beneficio doze misas cada anyo conforme a la institucion chalendariada en la Visita del año mil seiscientos y tres.

Esta al presente Vacuo este beneficio por muerte de [Francesc] Burguera estudiante ultimo beneficiado que ha sido de dicho beneficio...

 

Doblas


[Fol. 9 v. – 15 v.]

Visito el dicho Reverendissimo Señor Obispo las doblas amortizadas de la dicha yglesia y hallo que hay en ella conforme a la Visita passada ciento y una doblas dexadas por diferentes difuntos con renta para ellas de ciento diez y seis libras nueve sueldos y ocho dineros.

De la Visita passada @ esta parte de han aumentado las doblas siguientes.

Primo ua dobla de San Joan bautista por alma de Joan noguera con renta para ella de treinta sueldos que estan en mayor censal recebido por Joan oset notario a seis de abril mil seiscientos y nueve recibio la amortización Lucas Joan xulbi notario a diez y ocho de Junio de mil seiscientos y siete enpeço la primera celebración en el año mil seiscientos y ocho.

Item. una dobla de santa Cathalina por el alma de cathalina grau y de garrigas con renta para ella de treinta sueldos que se responden con el sobredicho auto la amortizacion fue recibida por Lucas Joan Xulbi notario a veinte y uno de Julio mil seiscientos y siete enpeço la primera celebración en el anyo mil seiscientos ocho.

Item. una dobla del Espíritu Santo por alma de Paula monrroig y de oset con renta de treinta sueldos que se responden en el sobre dicho censal la aortizacion es recibida por Lucas Joan Xulbi notario a veinte y uno de Julio de mil seiscientos y siete enpeço la primera celebracion en el año mil seiscientos y ocho.

Item. una dobla de santo thomas apostol por alma de Andres albelda y de los suyos con renta para ella de treinta y tres sueldos y quatro dineros que se responden con auto de censal recibido por el dicho francisco Joan oset notario @ ocho de deziembre mil seiscientos y siete recibio la amortizacion Lucas Joan Xulbi notario el primero de deziembre mil seiscientos y siete enpeço la primera celebración en el anyo de mil seiscientos y ocho.

Item. una dobla de la madalena por alma de mosen Francisco Joan garrigas quondam presbitero con renta para ella de treinta y tres sueldos y quatro dineros que estan en mayor censal recibido por frances Joan oset notario a ocho de março mil seiscientos y nueve recibio la amortiçacion Lucas Joan Xulbi notario a veinte y tres de Julio mil seiscientos y siete enpeço la primera celebracion en el año mil seiscientos y ocho.

Item. una dobla de san bartholome por alma de bartholome talents hijo de Andres con renta para ella de treinta sueldos que se responden con auto recebido por francisco Joan osset notario a ocho de março mil seiscientos y nueve recibio la amortiçacion Martin Thomas notario a dos de abril de mil seiscientos y siete enpeço la primera celebracion en el anyo mil seiscientos y ocho.

Item. una dobla de la concebicion de nuestra señora por alma de Joan talents con renta para ella de treinta sueldos que se responden con auto recebido por el dicho francisco Joan osset notario a seis de octubre mil seiscientos y siete enpeço la primera celebracion en el anyo mil seiscientos y ocho.

Item. una dobla de la concebicion de nuestra señora por alma de francisco Joan garrigas con renta para ella de treinta sueldos que se responden con auto recebido por el dicho francisco Joan osset notario a siete de agosto mil seiscientos y ocho recibio la amortizacion Lucas Joan Xulbi notario a veinte y tres de Julio mil seiscientos y ocho enpeço la primera celebracion en el anyo mil seiscientos y nueve.

Item. una dobla de santa monica por alma de monica talents y de garrigas con renta para ella de treinta sueldos que se responden con auto recebido por el dicho francisco Joan osset notario a ocho de março mil seiscientos y nueve recibio la amortizacion Lucas Joan Xulbi notario a diez y nueve de deziembre mil seiscientos y ocho enpeçara la primera celebracion en este anyo mil seiscientos y diez.

Item. una dobla del santisimo Sacramento por alma de ursola talents donzella con renta para ella de treynta sueldos que se responden con auto recebido por el dicho francisco Joan talents notario a nueve de noviembre mil seiscientos y nueve recibio la amortizacion martin thomas notario a veinte y ocho de abril mil seiscientos y nueve enpeçara la primera celebracion en este año mil seiscientos y diez.

Item. una dobla del santisimo Sacramento por alma de Joan garrigas con renta para ella de treynta sueldos que se responden con auto recebido por el dicho francisco Joan osset notario a cinco de março mil seiscientos y nueve recibio la amortizacion Luys moños notario a veinte y nueve de henero mil seiscientos y nueve enpeçara la primera celebracion en este año mil seiscientos y diez.

Item. una dobla de San Pedro por alma de Pedro grau con renta para ella de treynta sueldos que se responden con auto recebido por el dicho francisco Joan osset notario @ nueve de agosto mil seiscientos y ocho recibio la amortizacion Lucas Joan Xulbi notario el primero de agosto de dicho año enpeço la primera celebracion en el año año mil seiscientos y nueve.

Item. una dobla de san Agustin por alma de Agostin garrigas estudiante con renta para ella de treynta sueldos que se responden con auto recebido por francisco Joan osset notario a ocho de março mil seiscientos y nueve recibio la amortizacion Lucas Joan Xulbi notario a diez de henero mil seiscientos y nueve enpeçara la primera celebracion en este anyo mil seiscientos y diez.

Item. dos doblas la una de san Cristoval y la otra de san Miguel por alma de Miguel albelda estudiante con renta para ellas de tres libras que se responden con auto recebido por francisco Joan osset notario a veinte y seis de Julio del año mil seiscientos y nueve recibio la amortizacion Martin thomas notario a veinte y dos de octubre de dicho anyo enpeçara la primera celebracion en este anyo mil seiscientos y diez.

Item. dos doblas la una de todos santos y la otra de las cinco llagas de chrito nuestro señor por alma de francisco gibert con renta para ellas de tres libras que se responden con auto recebido por francisco Joan osset notario @ nueve de noviembre del año mil seiscientos y nueve recibio la amortizacion Marti thomas notario a veinte y dos de octubre de dicho anyo enpeçara la primera celebracion en este anyo mil seiscientos y diez.

Item. una dobla de san bartholome por alma de bartholome albelda dicho del fosar y una bulla con renta para ella de treinta y quatro sueldos y dos dineros que se responden con auto recebido por francisco Joan osset notario a veinte y tres de setiembre del año mil seiscientos y nueve recibio la @mortizacion Marti thomas notario a diez y siete de Julio mil seiscientos y nueve enpeçara la primera celebracion en este anyo mil seiscientos y diez.

Item. una dobla de san francisco por alma de francisco silvestre con renta para ella de treintasueldos que se responden con auto rezebido por francisco osset notario a veinte y tres de setiembre del mil seiscientos y nueve recibio la @mortizacion Marti thomas notario a treze de agosto mil seiscientos y nueve enpeçara la primera celebracion en este anyo mil seiscientos y diez.

Que son todas las dichas Doblas aumentadas diez y nueve y una bulda con renta para ellas de veinte y nueve libras y diez dineros.

Las quales ajuntadas con las de arriba son todas las doblas que hay en la dicha yglesia ciento y veinte y una bulda con renta para ellas de ciento quarenta y cinco Libras diez sueldos y siete dineros.

 

Aniversarios

 

[Fol. 15 v. – 18 r.]

Visito el dicho Reverendissimo Señor Obispo los aniversarios amortizados que hay en la dicha yglesia y hallo que hay en ella conforme a la visita pasada ciento cinquenta y un aniversarios dexados por diferentes difuntos con renta para ellos de ciento veinte y cinco libras un sueldo y quatro dineros.

Primo un aniversario por alma de mosen francisco garrigas presbitero con renta para el de treynta y tres sueldos quatro dineros que se responden con auto recibido por Francisco Joan osset notario a ocho de março de mil seiscientos y nueve la amortización fue recebida por lucas Joan Xulbi notario a veinte y uno de Julio mil seiscientos y nueve enpeço la primera celebración en el anyo mil seiscientos y ocho.

Item. otro aniversario por alma de mosen francisco gisbert presbitero con renta para el de veinte sueldos que se responden con auto recebido por Francisco Joan osset notario a ocho de octubre del año mil seiscientos y siete recibio la amortización lucas Joan Xulbi notario a veinte y siete de setiembre de dicho anyo mil seiscientos y siete enpeço la primera celebración en el año mil seiscientos y ocho.

Item. un aniversario por alma de margarida anna gil biuda de geronimo Lloret con renta para el de veinte sueldos que se cobran con auto recebido por Francisco Joan osset notario @ onze de deziembre del anyo mil seiscientos y nueve recibio la amortización martin thomas notario a treinta de Julio de dicho anyoenpeçara la primera celebración en el anyo mil seiscientos y diez.

Item. dos aniversarios por alma de pedro talents estudiante con renta de quarenta sueldos que se responden con auto recebido por el dicho Francisco Joan osset notario @ nueve de febrero mil seiscientos y nueve recibio la amortización luys munyoz notario a quatro de febrero de dicho añoenpeçara la primera celebración en el anyo mil seiscientos y diez.

Item. otro aniversario por alma de bautista culla escolán con renta para el de veinte sueldos que se responden con auto recebido por el dicho Francisco Joan osset notario @ nueve de febrero mil seiscientos y nueve recibio la amortización martin thomas notario @ veinte y seis de agosto de dicho anyoenpeçara la primera celebración en este año mil seiscientos y diez.

Item. otro aniversario por alma de bartholome albelda con renta para el de veinte sueldos que se responden con auto recebido por el dicho Francisco osset notario @ veinte y tres de setiembre de mil seyscientos y nueve recibio la @mortización marti thomas notario @ diez y siete de Julio de mil seiscientos y nueveenpeçara la primera celebración en este año mil seiscientos y diez.

Que son los dichos aniversarios aumentados siete y la renta para ellos siete libras tres sueldos y quatro dineros.

Los qualesajuntados con los de arriba son todos los aniversarios amortizados que hay en la dicha yglesia ciento cinquenta y ocho y la renta para ellos es ciento treinta y dos libras quatro sueldos y ocho dineros...

 

Misas perpetuas reçadas

 

[Fol. 18 v. – 19 v.]

Visito el dicho Reverendissimo Señor Obispo las misas perpetuas reçadas amortiçadas de la dicha yglesia y hallo que hay en ella asta la Visita pasada ciento y ocho misas de la obligacion dexadas por diferentes difuntos con renta para ellas de diez y seis Libras ocho sueldos y siete dineros y para una bulda por alma del dotor francisco candela Vicario que fue de dicha yglesia.

De la visita pasada @ esta parte no se han aumentado missas perpetuas rezadas...

 

Missas cantadas

 

[Fol. 19 v. – 22 v.]

Visito el dicho Reverendissimo Señor Obispo las misas cantadas amortizadas de la dicha yglesia y hallo que hay en ella conforme a la Visita pasada treinta y seis misas cantadas amortizadas dexadas por diferentes difuntos con renta para ellas de veinte y tres Libras y seis dineros.

Parece haverse aumentado de la visita passada a esta parte las misas cantadas amortizadas siguientes.

Primo doze misas cantadas de nuestra señora del Rosario por alma de francisco gibert una cada mes y un responso a la fin de cada missa con renta para ellas de ocho libras seis sueldos y ocho dineros que se responden con auto recebido por francisco Joan osset notario @ seis de abril mil seiscientos y ocho. Recibio la amortizacion Lucas Joan Xulbi notario @ catorze de deziembre mil seiscientos y ocho enpeço la primera celebración en el mes de mayo del año mil seiscientos y ocho.

Item doze misas cantadas de San Jossep por alma de dicho francisco gibert celebradoras una cada mes y un responso @ la fin de cada missa con renta para ellas de ocho libras seis sueldos y ocho dineros que se responden con auto recebido por francisco Joan osset notario a ocho de noviembre mil seiscientos y nueve recibio la amortizacion Lucas Joan Xulbi notario a diez de henero mil seiscientos y nueve enpeço la primera celebración en febrero de dicho anyo.Santíssima Trinitat


Item otras doze misas cantadas de la Santissima trinidad con un responso a la fin de cada unapor alma del dicho francisco gibert con renta paraellas de ocho libras seis sueldos y ocho dineros que se responden con auto recebido por francisco Joan osset notario a dos de octubre mil seiscientos y nueve recibio la amortizacion Lucas Joan Xulbi notario a catorce de setiembre de dicho anyo mil seiscientos y nueve enpeço la primera celebración en febrero de dicho anyo.

Item otras doze misas cantadas por alma de Esperança mestre biuda de Joan Rubio con renta para ellas de ocho libras seis sueldos y ocho dineros que se responden con auto recebido por francisco Joan osset notario a ocho de março mil seiscientos y nueve recibio la amortizacion Luis munyos notario a diez y nueve de febrero de dicho anyo enpeço la primera celebración en abril de dicho año.

Item dos missas cantadas la una de Santa Anna y la otra de san bartholome por alma de ysabel Joan Rugat biuda de Talents con renta para ellas de treinta sueldos que se responden con auto recebido por el dicho francisco Joan osset notario a onze de setiembre mil seiscientos y nueve recibio la amortizacion martin thomas notario a treinta de julio de dicho anyo enpeçara la primera celebración en el año mil seiscientos y diez.

Item una misa cantada de la concebicion de nuestra señora por alma de monserrat talents con renta para ella de quince sueldos y cinco dineros que se responden con auto recebido por el dicho francisco Joan osset notario a seis de octubre de mil seiscientos y ocho recibio la amortizacion Lucas Joan Xulbi notario a veinte y tres de Junio de dicho anyo mil seiscientos y nueve.

Que son las dichas missas cantadas aumentadas cinquenta y una con renta para ellas de treinta y cinco Libras doze sueldos y un dinero.

Que ajuntadas con las de arriba son todas las misas cantadas que hay en la dicha yglesia ochenta y siete con renta para ellas de cinquenta y ocho libras doze sueldos y siete dineros...

 

Tertia y misa cantada en las ferias de quaresma

 

[Fol. 22 v. – 23 v.]

Hallo su Señoria Reverendissima que hay en la dicha yglesia veinte libras de renta dexadas por francisco Joan garrigues que se responden conforme @ los censales transportados por los marmesores del dicho difunto al Clero con auto recebido por francisco Joan osset notario a ocho de agosto del año mil seiscientos y ocho la qual renta ha de servir para celebrar tertia y missa cantada todas als ferias o, dias de quaresma que no habra dobla para celebrar en la yglesia de dicha villa recibio la amortizacion Lucas Joan Xulvi notario a veinte y tres de Junio del anyo mil seiscientos y ocho enpeço la primera celebración en el anyo mil seiscientos y nueve...

 

Maytines en la semana santa

 

[Fol. 23 v. – 24 r.]

Item hallo su Señoria Reverendissima que hay en la dicha yglesia tres Libras de renta dexadas por miguel y Jayme timor hermanos que estavan entre la renta de las doblas hanse de distribuyr en maytines y vellas @ saber es los maytines miercoles Jueves y Viernes Santo y la vela las veinte y quatro horas que esta el Señor en el monumento...

 

Misas testamentarias

 

[Fol. 24 r. – 26 v. ]

Visito el dicho Reverendissimo Señor Obispo las misas testamentarias de la dicha yglesia y hallo que en la visita passada fue alcançado el clero en quinientas ochenta y seis missas de las quales se haze cargo.

Admitense en descargo quatrocientas ochenta y nueve misas a quenta del dicho alcance segun consta por el libro del racional del anyo mil seiscientos y siete desde el foleo 190 asta el foleo 193 por alma de nicholas garrigues, ciento por alma de bartholome armengol quarenta por alma de miguel talents de pego, y docientas veinte y nueve por diferentes difuntos por los quales estavan reçagadas cuyos titulos se dize en el rational que se ygnoravan.

Y segun esto solo quedan a celebrar del sobre dicho alcance noventa y siete missas.

Item Pareze que en el anyo mil seiscientos y siete entraron en la dicha yglesia dos mil quinientas y veinte missas testamentarias por diferentes difuntos de las quales se hallaron celebradas las dos mil quinientas y veinte misas segun consta por el libro de dicho año y solo faltan por celebrar veinte y cinco missas en el titulo, o, Item de sesenta y siete misas por alma de Joan sala.

Itemen el anyo mil seiscientos y ocho entraron en la dicha yglesia quinientas y ochenta missas testamentarias por diferentes difuntos las quales se hallaron celebradas segun consta en el libro de rational de dicho anyo.

Itemen el anyo mil seiscientos y nueve entraron en la dicha yglesia mil quinientas noventa y siete missas testamentarias dexadas por diferentes difuntos de las quales solo hay celebradas quinientas quarenta y siete missas y faltan por celebrar las restantes mil y cinquenta missas por los siguientes

Primo ochenta missas por alma de monica talents que fue de garrigas.

Item cinquenta y tres misas por alma de Joan garrigas.

Item quarenta y ocho misas por alma de Ynes Ramona.

Item ciento y veinte misas por alma de cathalina armengol.

Item ciento y ochenta misas por alma de miguel Albelda de aquellas docientas missas que entraron por que las veinte estan celebradas.

Item ciento quarenta y siete misas por alma de ursola talents.

Item sesenta missas por alma de agostina armengol.

Item cien missas por alma de margatita talents.

Item cien missas por alma de margarita mari.

Item ciento treinta y ocho misas por alma de la madre de lucas talents.

Item quarenta y quatro missas por alma de ursola talents.

Item treinta misas por alma de agostin talents.

Y segun esto son todas las dichas missas testamentarias que an entrado en los sobredichos tres años en dicha yglesia quatro mil setecientas veinte y dos de las quales faltan por celebrar mil setenta y cinco misas que faltan por celebrar del alcance de la visita passada son todas las missas testamentarias en que es alcanzado el clero asta la fin del anyo mil seiscientos y nueve mil ciento setenta y dos celebrar las ha dentro del tiempo y como adelante quedara proveydo. 

Almas

 

[Fol. 26 v. – 30 r. ]

Visito el dicho Reverendissimo Señor Obispo las quentas de la demanda de las almas de la dicha yglesia y hallo que en el anyo mil seiscientos y quatro mil seiscientos y cinco mil seiscientos y seis fue bacinero mosen francisco garrigas quondam presbitero el qual no dio quenta en la visita passada y tomandose quenta en esta visita por ella consta que en el anyo mil seiscientos y quatro recibio de la Seda y de lo demas que se allego en dicho año ciento treynta y seis Libras diez sueldos y nueve dineros.

Item en el año mil seiscientos y cinco recibio ciento y veinte Libras y quatro dineros.

Item en el año mil seiscientos y seis recibio setenta y seis Libras treze sueldos y cinco dineros.

Que es todo lo que se haze de cargo trescientas quinze libras quatro sueldos y tres dineros.

Admitense en descargo que en el anyo mil seiscientos y quatro destribuyo en missas y aniversarios que hizo celebrar por las almas del purgatorio y en la dobla de san gregorio cera y azeyte, y en las de mas cosas necessarias de dicha demanda noventa y nueve libras doze sueldoa y tres dineros.

Item en el anyo mil seiscientos y cinco distribuyo en celebración de misas aniversarios doblas de san gregorio por las almas del purgatorio cera azeyte y en las otras cosas necessarias de dicha demanda ciento y dos Libras un sueldo y cinco dineros.

Item en el año mil seiscientos y seis distribuyo en la celebración de aniversarios misas y doblas de san gregorio por las almas del purgatorio y en cera azeyte y en las otras cosas necessarias de dicha demanda cinquenta y dos libras treze sueldos.

Item se le descargan veinte y seis Libras quatro sueldos y seis dineros por su salario de collector. Las trescientas quince libras quatro sueldos y tres dineros que entraron en su poder a sueldo por libra.

Que segun esto lo que se admite en descargo docientas ochenta y tres Libras onze sueldos y dos dineros.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançado el dicho bacinero en treinta y una libra treze sueldos y dos dineros las quales puso en la caxa y fue difinido.

Item en el anyo mil seiscientos y siete fue bacinero mosen bernardo garrigas el quel recibio de la seda que se allego y de lo demas que pertenecio a la dicha demanda ochenta y quatro Libras nueve sueldos y diez dineros.

Admitensele en descargo que gasto en la celebración de aniversarios y missas por las almas del purgatorio y en cera azeyte y en las otras cosas necessarias de dicha demanda sesenta y ocho Libras onze sueldos y seis dineros.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançado el dicho bacinero en quinze libras diez y ocho sueldos y quatro dineros.

De las quales se descargan siete libras y nueve dineros por su salario a sueldo por libra.

Y segun esto fue alcançado en ocho Libras diez y siete sueldos y siete dineros.

Las quales puso en la caxa y fue difinido.

Item en el año mil seiscientos y ocho fue bacinero mosen Joan badia el quual recibio de la seda y de lo demas que se allego y pertenecio a la dicha demanda ciento quarenta y tres Libras treze sueldos y quatro dineros.

Pareze que gasto en la celebración de los aniversarios missas y doblas de san gregorio por las almas del purgatorio y en cera azeyte y en las otras cosas necesarias de dicha demanda ciento veinte y una libra onze sueldos y quatro dineros.

Item se le descargan onze libras dieznueve sueldos por su salario.

Que es todo lo que se admite en descargo ciento treinta y tres Libras diez sueldos y onze dineros.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançado el dicho bacinero en diez Libras quatro sueldos y dos dineros las quales puso en la caxa y fue diffinido.

Item en el anyo mil seiscientos y nueve fue bacinero mosen pedro giner el qual segun su quenta recibio de la seda y de lo demas que se allego y pertenecio a la dicha demanda ciento veinte libras siete sueldos y dos dineros.

Admitense en descargo que gasto en la celebración de aniversarios misas y doblas de san gregorio por las almas del purgatorio en cera azeyte y en las demas cosas necessarias de dicha demanda cien libras diez y seis sueldos y quatro dineros.

Item se le descargan diez libras ocho sueldos y diez dineros por su salario a sueldo por libra.

Que es lo que se admite en descargo ciento onze libras cinco sueldos y dos dineros.

Demanera que sacado el gasto del recibo fue alcançado el dicho bacinero en nueve libras y dos sueldos las quales puso en la caxa y fue difnido.

En este anyo mil seiscientos y diez es bacinero mosen pedro Joan belda presbitero dara quenta a la fin de su anyo.

 

Missa y salve

 

[Fol. 30 r. – 32 r. ]

Visito el dicho Reverendissimo Señor Obispo la demanda de la missa y salve de nuestra señora de la dicha yglesia y hallo que en la Visita passada fue alcançado Jayme carbonell bacinero que fue en el año mil seiscientos y cinco en mil seiscientos y seis en cinco libras diez y seis sueldos y un dinero las quales dio @ hernandes brodador a quenta del coixinete para la cama de nuestra señora.

Item en el anyo mil seiscientos y seis en mil seiscientos y siete fue bacinero Joan meri el qual segun su quenta recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha demanda veinte y dos Libras siete sueldos y un dinero.

Pareze que gasto en las missas y salves y en otras cosas necessarias de dicha demanda treze Libras treze sueldos y diez dineros.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançado el dicho bacinero en nueve Libras tres sueldos y tres dineros las quales puso en la caxa y fue difinido.

Item en el año mil seiscientos y siete en mil seiscientos y ocho fue bacinero miguel albelda el qual recibio de lo que se allego y pertenecio @ la dicha demanda veinte libras cinco sueldos y diez dineros.

Admitensele en descargo que gasto en las misas y salves y en las demas cosas necessarias de dicha demanda doze libras dos sueldos y seis dineros.

De manera que sacado el gasto del recibo fue alcançado el dicho bacinero en nueve libras tres sueldos y quatro dineros las quales puso en la caixa y fue difinido.

Item en el año mil seiscientos y ocho en mil seiscientos y nueve fue bacinero Pedro talents de la plaça el qual recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha demanda veinte y nueve libras un sueldo y quetro dineros.

Dio en descargo que gasto en las misas y salves y en las demás cosas necesarias catorze libras tres sueldos y ocho dineros.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançado el dicho bacinero en catorze libras diez y ocho sueldos y ocho dineros las quales dio a baustista Remoy mercader de valencia para ayuda de pagar unos damascos se tomaron para dos ternos sean echo para la yglesia y fue difinido.

Item en el anyo mil seiscientos y nueve en mil seiscientos y diez fue bacinero Antonio Canut el qual recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha demanda veinte y seis libras nueve sueldos y quatro dineros.

Parece que gasto en las missas y salves y en las otras cosas necessarias de dicha demanda catorze libras dos sueldos y quatro dineros

De manera que sacado el gasto del recibo fue alcançado en doze libras y siete dineros las quales puso en la caxa y fue difinido.

 

Obra

 

[Fol. 32 r. – 34 r. ]

Visito el dicho Reverendissimo Señor Obispo las quentas de la demanda de la obra de dicha yglesia y hallo que en al anyo mil seiscientos y seis en mil seiscientos y siete fue obrero Vicente selma el qual recibio de lo que llego en el plato diez y nueve libras tres sueldos y siete dineros.

Item recibio de cinquenta y dos libras de seda que vendio a veinte y cinco reales castellanos la libra ciento treinta y seis libras once sueldos y tres dineros.

Item recibio de siriets diez libras diez sueldos y diez dineros.

Item recibio de la cera fabrica cuerpos y albats veinte y quatro libras nueve sueldos y cinco dineros.

Item recibio de promesas quatro libras nueve sueldos y quatro dineros.

Item recibio de diez barchillas trigo que se vendio a razon de ocho libras el caiz seis Libras treze sueldos y quatro dineros.

Item recibio de dinero que llego en el plato a mas de los de arriba onze libras cartorze sueldos y diez dineros.

Que son todas las dichas partidas que se haze cargo doscientas treze libras doze sueldos y siete dineros.

Pareze que gasto en cera azeyte y en otras cosas necessarias de dicha yglesia ciento ochenta y ocho libras y tres sueldos.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançado el dicho obrero en veinte y cinco Libras nueve sueldos y siete dineros Las quales puso en la caxa y fue difinido.

Item en el anyo mil seiscientos y siete en mil seiscientos y ocho fue obrero macian Albelda el qual segun su cuenta recibio de lo que se allego y pertencio a la dicha demanda doscientas ochenta y ocho libras cartorze sueldos y cinco dineros.

Admitense en descargo q. gasto en cera azeyte y en las otras cosas necessarias de dicha yglessia docientas quarenta y cinco Libras treze sueldos y cinco dineros.

De manera que sacado el gasto del recibo fue alcançado el dicho obrero en quarenta y tres libras y onze dineros las quales puso en la caxa y fue difinido.

Item en el año mil seiscientos y ocho en mil seiscientos y nueve fue obrero Pedro dalmau el qual segun su quenta recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha demanda trescientas dos libras y diez dineros.

Admitensele en descargo que gasto en cera azeyte y en otras cosas necesarias de dicha demanda docientas noventa y nueve libras tres sueldos y quetro dineros.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançado el dicho obrero en dos libras diez y siete sueldos y seis dineros las quales puso en la caxa y fue difinido.

En el año mil seiscientos y nueve en este de mil seiscientos y diez es obrero nadal dalmau acaba @ san Bartholome deste mes de agosto dara quenta a la fin de su año.

 

 

obreras de nra. señora de agosto

 

[Fol. 34 r. – 35 v. ]

Visito el dicho Reverendissimo Señor Obispo las quentas de la demanda de nuestra señora de agosto que esta a cargo de las mugeres y hallo que en la visita passada fue alcançada la muger de bernat timor obrera que fue en el año mil seiscientos cinco en mil seiscientos y seis en tres libras diez y seis sueldos y nueve dineros las quales pago @ matheo hernandez brodador para en quenta de pagarle el coxinet para nuestra señora de agosto y fue absuelda.

Item hallo su Señoria Reverendissima que en el año mil seiscientos y seis en mil seiscientos y siete fue obrera la muger de Jossepe canut la qual recibio de lo que se allego y pertenecio @ la dicha demanda diez y nueve libras nueve sueldos y dos dineros.

Parece que gasto quince libras y yn sueldo en las cosas necessarias de dicha demanda.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançada la dicha obrera en quatro libras ocho sueldos y dos dineros las quales puso en la caxa y fue difinido.

Item en el año mil seiscientos y siete en mil seiscientos y ocho fue obrera la muger de nicholas gibert y recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha demanda veinte y nueve libras quinze sueldos y siete dineros.

Admitense en descargo que gasto en las cosas necessarias de dicha demanda veinte y tres libras nueve sueldos y un dinero.

De manera que sacado el gasto del recibo fue alcançada la dicha obrera en seis libras seis sueldos y seis dineros las quales deposito en la caxa y fue difinido.

Item en el año mil seiscientos y ocho en mils eiscientos y nueve fue obrera la muger de bartholome albelda la qual recibio de lo q. se allego y pertenecio a la dicha demanda catorze libras cinco sueldos y seis dineros.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançada la dicha obrera en tres libras doze sueldos y tres dineros las quales pago a Jusepe monyos a quenta del Retablo y fue difinida.

 

Cuenta de la seda blanca que ha estado a cargo del Retor

 

[Fol. 35 v. – 42 r. ]

Tomo quenta el dicho Reverendissimo Señor Obispo de la seda que se ha administrado por mosen bartholome giner Retor para los ornamentos y necessidades de la yglesia que en los años passados era blanca y aora es amarilla y hallo que en la visita passada fue alcançado el dicho Retor en trescientas doze libras diez y ocho sueldos y onze dineros.

Item en el año mil seiscientos y siete recibio quarenta y tres libras un sueldo y diez dineros por el precio de ciento y cinquenta libras de capillo agujerado que se vendio a tres reales castellanos la libra.

Item en el mismo año mil seiscientos y siete recibio trescientas diez libras seis sueldos por el precio de ciento treinta y dos libras dos onças y medio quarto de seda blanca que se vendieron a veinte y quatro reales castellanos y medio la libra.

Item en el año mil seiscientos y siete recibio veinte y tres sueldos y diez dineros de pedro garcia.

Item en el año mil seiscientos y ocho recibio quarenta y quatro libras ocho sueldos y quetro dineros por el pretio de ciento y dos libras y media de capillo agujerado que se vendio a ocho sueldos y quatro dineros la libra.

Item en el mesmo año mil seiscientos y ocho recibio trecientas ochenta y ocho diez y seis sueldos y dos dineros por el pretio de ciento y una libra cinco onzas y un quarto de seda amarilla conprehendida la seda que recibio del quondam Joan garrigas bacinero de los ornamentos las quales se vendieron a quarenta reales castellanos la libra.

Que son las dichas de las quales se haze cargo al dicho Retor mil cien libras quince sueldos y un dinero.


Descargo 1607


Parece haver gastado el dicho Retor segun su quenta en el anyo mil seiscientos y siete por lo escrito en esta quenta en dicha Visita pasada doze sueldos.

Item pago a Josepe estevan ymaginario vezino de valencia porque vino atratar de la hechura del retablo del altar mayor sesenta reales castellanos.

Item pago al mesmo Ayala nottario por la quenta que escrivio de la caxa del deposito diez sueldos.

Item por una ara que merco para el altar mayor pago veinte y tres sueldos y ocho dineros.

Item pago por el porte de llevar la seda a valencia @ venderla diez y ocho reales castellanos.

Item se le admiten en descargo setenta sueldos por siete sueldos que estuvo el dicho Retor en valencia para vender al dicha seda a diez sueldos por cada dia segun se le pago de dieta en la que esta de la Visita passada.

Item pago al corredor por vender la dicha seday por el peso veinte y siete sueldos.

Item pago a Joan de quevedo de valencia hijo y heredero de garcia de quevedo brodador docientas treynta y tres libras diez y seis sueldos y siete dineros en parte de paga del ornamento de terciopelo carmesi que hizo para la yglesia hay apoca recebida por Pedro gacull notario de valencia a diez y siete de Julio del anyo mil seiscientos y siete.


Tern dels Màrtirs o de Sant Bonifaci Màrtir

(Segle XVII)


Item pago doze libras quince sueldos por el pretio de siete libras de lavor de seda que merco para abivar por que no tenia lavor aquel anyo la yglesia para repartir.

Item pago cinco libras y treze sueldos que costo un almayzar de tafetan blanco guarnecido que merco para la yglesia.


1608


Item en el anyo mil seiscientos y ocho pago por dos ovillos de ylo que merco para ensartar el capillo tres sueldos y diez dineros.

Item se le descargan sesenta sueldos por seis dias q. el dicho Retor se detuvo en valencia quando se hizieron las capitulaciones del Retablo.

Item pago de pesar el capillo agujerado quatro sueldos y siete dineros.

Item pago @ matheu hernandez brodador de valencia quarenta y seis libras y onze sueldos en parte de paa del ornamento de damasco y tertio pelo carmesi que hizo para la yglesia hay apoca recebida por miguel alabes notario de valenci a diez y siete de Junio del año mil seiscientos y ocho.

Item pago ciento veinte y tres libras diez y siete sueldos y seis dineros a vicente felice botiguero de valencia por veinte y cinco varas de damasco carmesi y nueve de tertio pelo carmesi que merco para el sobredicho ornamento hay apoca recebida por el dicho alabes notario a diez y siete de Julio mil seiscientos y ocho.

Item Pago a Garpar pavia passamanero de valencia sesenta y seis libras por los cordones franjas y seda para el dicho ornamento hay apoca recebida por el dicho Alabes notario en dicho dia.

Item pago a Joan de quevedo de valencia hijo y bheredero del dicho garcia de quevedo quondam brodador docientas treinta y tres libras diez y seis sueldos y siete dineros a cumplimiento de paga del sobredicho ornamento de tertio pelo carmesi que hizo para la yglesia hay apoca recebida por Pedro gazull notario de valencia a diez y ocho de Junio de mil seiscientos y ocho.

Item pago por adobar los collarets de brocado @ matheo hernandez brodador de valencia tres libras.

Item pago dos libras treze sueldos por lo que constaron mas las dos casullas que se mercaron en quenta de als dos que se enterraron mosen francisco garrigas y mosen francisco gibert.

Item pago tres libras diez y seis sueldos y ocho dineros por el pretio de cinco onças de labor que merco para repartir a ocho reales la onça.

Item se le mdescargan diez y ocho reales castellanos que pago por llevar a vender al seda de dicho año a valencia.

Item se le descargan treinta sueldos por tres dias que vaco en valencia en vender dicha seda.


1609


Item pago en el año mil seiscientos y nueve quince sueldos y nueve dineros por lo que costo mas la casulla que se hizo por quenta de la casulla con que se enterro mosen casanoves.

Item pago a Joan bautista Remoy mercader de valencia sesenta y nueve libras seis sueldos y siete dineros a umplimiento de veinte y seis varas de damasco blanco y verde y de nueve varas de fondo raso que sirvieron para el ornamento que se a echo para la yglesia hay apoca recebida por Geronimo benevides notario de valencia @ catorce de henero de este año mil seiscientos y diez.

Item pago @ Salines botiguero de lienço nueve libras onze sueldos y ocho dineros por veinte y ocho varas y media de bocacir para aforrar el dicho ornamento hay albaran del dicho salines de a veinte y cinco de março deste año mil seiscientos y diez.

Item pago @ Aloy tous bordador de valencia diez libras y onze sueldos por las manos del dicho ornamento hay albaran de su mano a seis de março desde año mil seiscientos y diez.

Item pago a Gaspar pavias passamanero ciento veinte libras siete sueldos y seis dineros por tantas onças de oro seda cordones y franjas y manos para el dicho ornamento hay apoca recebida por Geronimo benevides notario a cinco de mayo deste año mil seiscientos y diez.

Item pago por el salario de siete apocas nueve reales castellanos las cinco a real castellano cada una y las dos a dos reales castellanos cada una.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançado el dicho Retor en ciento digo ciento treinta y seis libras y onze dineros de las quales distribuyra el dicho Retor lo que se le ofreciere para la yglesia y dara quenta a la visita venidera.


1609


Item hallo el dicho Reverendissimo Señor Obispo que en el año mil seiscientos y nueve fue administrador de la dicha seda francisco osset notario el qual recibio treinta y nueve libras diez sueldos y diez dineros por el precio de ciento y treinta libras de adducar aguxerado que se vendio @ razon de seis sueldos y un dinero la libra.

Item recibio quatrocientas catorze libras y siete sueldos por el precio de ciento diez y seis libras dos onças y tres quartos de seda amarilla del dicho anyo de las quales las treze libras y nueve onças se vendieron a treinta y ocho reales castellanos la libra y las restantes ciento y dos libras y cinco onças se vendieron a treinta y siete reales castellanos la libra de seda.

Que es todo lo que se le haze de cargo quatrocientas cinquenta y tres libras diez y siete sueldos y diez dineros.

Parece que pago a Josepe monyos escultor para en quenta del retablo quatrocientas y cinquenta Libras hay apoca recebida por matheo gibert notario a treinta y uno de octubre del año mil seiscientos y nueve.

Item pago por una tela nueva para la lavor y por los demas gastos ordinarios que suele haver en la dicha administracion dos libras diez y nueve sueldos y diez dineros.

Que es todo lo que se le admite en descargo quatro cientas cinquenta y dos libras diez y nueve sueldos y diez dineros.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançado el dicho administrador en diez y ocho sueldos los quales pago a farncisco gibert administrador que es en este anyo mil seiscientos y diez de que dara quenta con lo demas que recibiere. 

Cofadria de nra. señora del Rosario

 

[Fol. 42 r. – 44 r.]

Visito el dicho Reverendissimo Señor Obispo las quentas de la cofadria de nuestra señora del Rosario que esta fundada en la yglesia de dicha villa y hallo que en el anyo mil seiscientos y cinco en mil seiscientos y seis fue clavario de dicha cofadria blas garrigas el qual segun su quenta recibio de lo que se allego y perteneçio a la dicha cofadria ciento catorce libras quinze sueldos y quetro dineros.

Parece que gasto en cera azeyte y en otras cosas necessarias a la dicha cofadria ciento y siete libras y dos dineros.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançado el dicho clavario en siete libras quince sueldos y dos dineros las quales dio a Jossepe Monyos para en parte de hazer el Retablo para el altar mayor de dicha yglesia y fue deffinido.

Item en el anyo mil seiscientos y seis en mil seiscientos y siete fue clavario Luys casanoves el qual segun su quenta recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha cofadria ciento quarenta y nueve libras y siete dineros.

Dio en descargo que gasto en las cosas necessarias de dicha cofadria ciento diez y seis libras diez y seis sueldos y un dinero.

De manera que sacado el gasto del recibo fue alcançado el dicho clavario en treynta y dos libras quatro sueldos y seis dineros las quales puso en la caxa y fue difinido.

Item en el año mil seiscientos y siete en mil seiscientos y ocho fue clavario bartholome Armengol el qual segun su quenta recibio de lo que se allego y pertenecio @ la dicha cofadria docientas y treinta libras siete sueldos y cinco dineros.

Dio en descargo que gasto en las cosas necessarias de dicha cofadria ciento y quinze libras quatro sueldos y siete dineros.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançado el dicho bartholome Armengol clavario en quinze libras dos sueldos y diez dineros las quales pagara dentrodel tiempo y como adelante quedara proveydo.

Item en el anyo mil seiscientos y ocho en mil seiscientos y nueve fue clavario bernat Rubio el qual recibio de lo que se allego y pertenecio @ la dicha cofadria docientas veinte y nieve libras diez y nueve sueldos y diez dineros.

Parece que gasto en las cosas necessarias de dicha cofadria ciento cinquenta y ocho libras seis sueldos y diez dineros.

De manera que sacado el gasto del recibo fue alcançado el dicho clavario en setenta y una libra y treze sueldos las quales puso en la caxa y fue difinido.

En el anyo mil seiscientos y nueve en este de mil seiscientos y diez es obrero Jayme selma dara quenta a la fin de su anyo.

 

Obreras de nra. señora del Rosario

 

[Fol. 44 r. 45 v.]

Visito el dicho Reverendissimo Señor Obispo las quentas de la demanda de nuestra señora del Rosario que esta a cargo de las mugeres y hallo que conforme a la visita passada fue alcançada la muger de miguel timor obrera que fue en el anyo mil seiscientos y cinco en mil seiscientos y seis de onze libras diez sueldos y onze dineros las quales dio @ hernandez brodador para ayuda de pagar el coxinet para la cama de nuestra señora de agosto y fue absuelta de dicho alcance.

Item hallo que en el anyo mil seiscientos y seis en mil seiscientos y siete fue obrara la muger de nicolas garrigas la qual segun su quenta recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha demanda veinte libras quinze sueldos y un dinero y aunque gasto cinco libras siete sueldos y quatro dineros de ellas hizo gracia y puso en la caxa todas las sobredichas veinte lbras quinze sueldos y un dinero y fue diffinido.

Item en el anyo mil seiscientos y ocho fue obrera ursola talents la qual recibio de lo que se allego y pertenecio @ la dicha demanda veinte libras cinco sueldos y quatro dineros pareze que gasto en las cosas necessarias de dicha demanda siete libras catorze sueldos y tres dineros.

De manera que sacado el gasto del recibo fue alcançada la dicha obrera en doze libras ocho sueldos y un dinero las quales pago a Jossepe munyos a quenta del retablo para el altar mayor segun se dize en su quenta y fue difinido.

Item en el anyo mil seiscientos y ocho en mil seiscientos y nueve fue obrara Esperança albelda la qual segun su quenta recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha demanda veinte y tres libras siete sueldos y nueve dineros.

Admitense en descargo que gasto en las cosas necessarias de dicha demanda quatro libras diez y nuve sueldos y ocho dineros.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançada la dicha obrera en diez y ocho libras ocho sueldos y un dinero las quales puso en la caxa y fue definido.

En el año mil seiscientos y nueve en este de mil seiscientos y diez es obrara la muger de Bartholome albelda dara quenta a la fin de su anyo.

 

Semaneros

 

[Fol. 45 v. – 47 r.]

Visito el dicho Reverendissimo Señor Obispo las quentas de los semaneros de la dicha yglesia y hallo que en la visita pasada fue alcançado Geronimo albelda semanero que fue en el anyo mil seiscientos y cinco en diez y siete librasy cinco sueldos las quales pago a matheo hernandez a quenta del coxinet de nuestra Señora y fue absuelto de dicho alcance.

Pare ansi mesmo que por la dicha visita passada que fue alcançado Antres talents semanero que fue en e anyo mil seiscientos y cinco en diez libras siete sueldos y siete dineros pusolas en la caxa a cinco de noviembre mil seiscientos y nueve y puso onze libras fue difinido del dicho alcance.

Item en el año mil seiscientos y siete fue semanero bartholome noguera el qual recibio de lo que se llego y pertenecio a la dicha demanda en el dicho año onze libras diez y ocho sueldos y nueve dineros de las quales no gasto cosa alguna y pusolas en la caxa y fue difinido.

Item en el año mil seiscientos y ocho fue semanero bartholome albelda el qual allego en el dicho su anyo treze libras doze sueldos y siete dineros de las quales no gasto cosa alguna y pusolas en el caxon y fue difinido.

Item en el año mil seiscientos y nueve ha sido semanero Vicente armengol el qual recibio de lo que se allego en el dicho anyo diez y seis libras seis sueldos y diez dineros de las quales no gasto cosa alguna pusolas en la caxa y fue difinido.

Es Semanero en este any mil seiscientos y diez bartholome talensts del mesonero dara quenta a la fin de su anyo. 

San Vicente

 

[Fol. 47 r. – 48 v.]

Visito su señoria reverendissima del dicho señor obispo las quentas de la demanda de san Vicente ferrer y hallo que conforme a la visita passada fue alcançado Geronimo albelda bacinero que fue en el año mil seiscientos y cinco en mil seiscientos y seis en cinco libras quinze sueldos y quatro dineros las quales pago @ matheo hernandez brodador a quenta del coxinet de nuestra señora y fue absuelto de dicho alcance.

Item hallo el dicho reverendissimo señor obispo que en el año mil seiscientos y seis en mil seiscientos [i set] fue bacinero Andres garrigas el qual recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha demanda diez y ocho libras seis sueldos y seis dineros.

Pareze que gasto en las cosas necessarias de dicha demanda ocho libras diez y siete y siete sueldos y un dinero.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançado el dicho bacinero en nueve libras nueve sueldos y cinco dineros las quales puso en la caxa y fue difinido.

Item en el anyo mil seiscientos y siete y en mil seiscientos y ocho fue bacinero Jayme selma el qual recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha demanda veinte libras diez y seis ueldos y cinco dineros.

Dio en descargo que gasto en las cosas necessarias de dicha demanda seis libras catorze sueldos y un dinero.

De manera que sacado el gasto del recibo fue alcançado el dicho bacinero en catorze libras dos sueldos y quatro dineros las quales puso en la caxa y fue diffinido.

Item en el año mil seiscientos y ocho en mil seiscientos y nueve fue bacinero bartholome selma el qual recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha demanda veinte y dos libras diez y siete sueldos y nuve dineros.

Dio en descargo que gasto en las cosas necessarias de dicha demanda siete libras siete sueldos y siete dineros.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançado el dicho bacinero en quinze libras y diez sueldos y dos dineros las quales puso en la caxa y fue diffinido.

Item en el anyo mil seiscientos y nueve en este de mil seiscientos y diez fue bacinero bartholome salom el qual recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha demanda treinta libras seis sueldos y siete dineros.

Admitense en descargo que gasto en las cosas necessarias de dicha demanda doze libras quatro sueldos y seis dineros.

De manera que sacado el gasto del recibo fue alcançado el dicho bacinero en diez y ocho libras dos sueldos y un dinero las quales pagara dentro del tiempo y como adelante quedara proveydo. [Nota al marge esquerre:] “Apagat a la caxa a 28 d Agost 1611. Giner R.r.


 

Nra. señora de los desmanparados y el hospital

 

[Fol. 48 v. – 50 r.]

Visito el dicho Reverendissimo señor obispo las quentas de la demanda de nuestra señora de los desmanparados y del hospital de la dicha villa que es lo que se llega en un plato en la yglesia y solo esto se convierte en las obras del dicho hospital y hallo que en la visita passada fue cofrador Agostin grau administrador de dicha demanda y hospital asta la fin del año mil seiscientos y seis en setenta y tres libras cinco sueldos y cinco dineros que se levan pagando en esta quenta.

Item hallo su señoria Reverendissima que el dicho agostin grau administrador de dicha demanda dio quenta del anyo mil seiscientos y siete al Retor y Jurados de dicha villa a tres de febrero del anyo mil seiscientos y ocho y segun aquella recibio de lo que pertenecio @ la dicha demanda y hospital en dicho año mil seiscientos y siete diez y siete libras seis sueldos y un dinero.

De manera que sacado el gasto del recibo fue alcançado el dicho administrador en diez y seis libras ocho sueldos y cinco dineros.

Las quales abaxadas de las sobredichas setenta y tres libras, cinco sueldos y cinco dineros que fue cofrador como esta dicho arriba solo queda cofrador al dicho agostin Grau de cinquenta y seis libras diez y siete sueldos.

Item a treinta y uno de Julio deste año mil seiscientos diez dio quenta el dicho agosti grau administrador ante los officiales y Retor de dicha villa de los años mil seiscientos y ocho y mil seiscientos y nueve y por dicha quenta consta que en los dichos dos años recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha demanda y hospital veinte y cinco Libras doze sueldos y quatro dineros de las quales no gasto cosa alguna.

Las quales abaxadas de las sobredichas cinquenta y seis Libras diez y siete sueldos de las quales en esta quenta fue cobrador el dicho administrador y solo queda cofrador el dicho Agostin grau de treinta y una Libras quatro sueldos y ocho dineros que se le haran buenas. 

San Josseph

 

[Fol. 50 r. -52 v.]

Visito el dicho Reverendissimo señor obispo las quentas de la demanda de san Josseph de la dicha villa y hallo que en el anyo mil seiscientos y cinco en mil seiscientos y seis fue bacinero Joan gil sastre el qual segun su quenta recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha demanda quinze Libras nueve sueldos y quetro dineros.

Parece que gasto en las cosas necessarias de dicha demanda doze libras diez sueldos y seis dineros.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançado el dicho Joan gil en dos libras diez y ocho sueldos y diez dineros.

De las quales pago treinta libras digo sueldos y seis dineros @ agosti armengol bacinero del anyo mil seiscientos y siete en mil seiscientos y ocho.

Y esto queda deviendo veinte y quatro Libras digo veinte y quatro sueldos y quatro dineros los quales pagara dentro del tiempo y como adelante quedara proveydo.

Item en el año mil seiscientos y seis en mil seiscientos y siete fue bacinero Joan lobeis sastre el qual segun su quenta recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha demanda quinze libras catorze sueldos y cinco dineros.

Dio en descargo que gasto en las cosas necessarias de dicha demanda diez y seis libras ocho sueldos y cinco dineros.

Y segun esto fue cofrador de catorze sueldos de que hizo gracia.

Item en el anyo mil seiscientos y ocho fue bacinero agostin armengol el quel recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha demanda con los treinta y quatro sueldos seis dineros que cobro del alcanze de Joan gil sastre quinze libras doze sueldos y dos dineros.

Admintense en descargo que gasto en las cosas necessarias de dicha demanda diez y seis libras y doze sueldos.

Y conforme a esto fue cofrador de diez y nueve sueldos y diez dineros de los quales hizo gracia.

Item en el anyo del anyo mil seiscientos hocho en el de mil seiscientos y nueve fue bacinero Vicente Armengol sastre el qual recibio de lo que se allego y pertenecio @ la dicha demanda veinte y una Libra ocho sueldos y un dinero.

Parece que gasto en las cosas necessarias de dicha demanda catorce libras diez y ocho sueldos y quatro dineros.

Demanera que sacado el gasto del recibo fue alcançado el dicho Vicente Armengol en seis libras nueve sueldos y nueve dineros las quales pagara dentro del tiempo y como adelante quedara proveydo.

Item en el año mil seiscientos y nueve y en este de mil seiscientos y diez fue bacinero Joan merí sastre el quel recibio de lo que se allego y pertenecio @ a la dicha demanda diez y nueve libras ocho sueldos y siete dineros.

Admitense en descargo que gasto en las cosas necessarias de dicha demanda doze libras diez y nueve sueldos y seis dineros.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançado el dicho Joan merí en seis libras nueve sueldos y un dinero las quales pagara dentro del tiempo y como adelante quedará proveydo

 

Ornamentos

 

[Fol. 52 v. -54 r.]

Item hallo el dicho Reverendissimo señor obispo que hay en la dicha yglesia una demanda de los ornamentos las quentas de la qual Visito y hallo que en la visita passada fue alcanzado Joan canut bacinero que fue de dicha demanda asta el anyo de mil seiscientos y cinco mil seiscientos en mil seiscientos y seis en ocho libras en diez y ocho sueldos y ocho dineros las quales pago a matheo hernandez brodador de valencia a quenta del coxinet.

En el anyo mil seiscientos y seis en mil seiscientos y siete no se sabe quien fue bacinero de los ornamentos hazersea diligencia en saber quien lo fue y dara quenta como adelante quedara proveydo

Item en el anyo mil seiscientos y siete en mil seiscientos y ocho fue bacinero Joan garrigas difunto la seda que allego la dio al Retor el qual se la ha cargado en su quenta que ha dado de la seda en esta Visita.

Item en el año mil seiscientos y ocho en mil seiscientos y nueve fue bacinero nicholas albelda el quel recibio de lo que se allego @ la dicha demanda doze Libras diez sueldos y un dinero.

Parece que gasto en las cosas necessarias de dciha demanda doze libras y quinze sueldos.

Y segun esto fue cobrador el dicho bacinero de qautro sueldos y onze dineros de los quales hizo gracia.

Item en el anyo mil seiscientos y nueve en mil seiscientos y diez fue bacinero bartholome Albelda el qual recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha demanda treze libras ocho sueldos y quatro dineros de las quales no gasto cosa alguna y pusolas en la caxa del deposito y fue difinido.

En este año mil seiscientos y diez a el de mil seiscientos onze es bacinero Andres grarriges dara quentan @ la fin de su anyo de lo que recibiere y gastare. 

San Roch

 

[Fol. 54 r. – 55 v.]

Visito el dicho Reverendissimo señor obispo las quentas de la demanda de san Roch y hallo que conforme a la visita passada fue alcançado Pedro Ximeno bacinero que fue en el anyo mil seiscientos y quatro en mil seiscientos y cinco en seis sueldos y tres dineros los quales consto haver pagado pagarlos a dentro del tiempo y como adelante quedara proveydo.

Item hallo su señoria Reverendissima que en el anyo mil seiscientos y seis en mil seiscientos y siete fue bacinero de al dicha demanda balthasar Albelda el qual recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha demanda nueve libras y quatro sueldos.

Parece que gasto en la fiesta, celebracion de missas y en las otras cosas necessarias de dicha demanda catorce libras un sueldo y nueve dineros.

Y segun esto fue cofrador el dicho bacinero de quatro libras duiez y siete sueldos y un dinero de las quales hizo gracia.

Item en el anyo mil seiscientos y siete en mil seiscientos y ocho fue bacinero Nicholas Armengol el qual recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha demanda onze libras dos sueldos y quatro dineros las quales distribuyo en treinta misas y en la fiesta que se hizo en la hermita y en otras cosas necessarias de dicha demanda y fue diffinido.

Item en el anyo mil seiscientos y ocho en mil seiscientos y nueve fue bacinero Josepa casanoves el qual recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha demanda veinte libras y dos dineros.

Parece que gasto en la fiesta y en la obra digo celebarción de missas y en otras cosas necssarias de dicha demanda ocho libras doze sueldos y seis dineros.

La quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançado el dicho bacinero en onze libras siete sueldos y ocho dineros las quales dio @ bartholome albelda bacinero que es de dicha demanda en el año mil seiscientos y nueve en este de mil seiscientos y diez para la obra de la hermita y fue definido. 

Cofadria del san.mo Sacramento

 

[Fol. 55 v. – 57 v.]

Visito el dicho Reverendissimo señor obispo las quentas de la cofadria del Santissimo Sacramento de la dicha yglesia y hallo que en año mil seiscientos siete en mil seiscientos siete (sic) fue clavario de la dicha cofadria bartholome albelda y mayorales bartholome garrigues y Andres Armengol, murio el dicho Armengol al cabo de ocho meses y en su lugar fue nombrado Joan gomis, dio quenta el dicho clavario bartholome albelda y por ella consta que recibio por su parte de lo que se allego y pertenecio a la dicha cofadria setenta y dos libras dos sueldos y tres dineros.

Parece que por su parte gasto en las cosas necessarias de dicha cofadria sesenta libras diez y nueve sueldos y nueve dineros.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançado el dicho clavario en carorze libras dos sueldos y tres dineros las quales dio @ monyos para en qanta del Retablo y fue difinido.

Los sobredichos mayorales bartholome garrigues y Andres Armengol en el tiempo que vivio y despues de muerto el dicho Armengol, el dicho Joan gomis recibieron de la seda y de las gramallas noventa y dos libras cinco sueldos y cinco dineros.

Item de la seda que se llego sesenta y cinco Libras un sueldo y un dinero.

Item recibieron por la cera que se da el Jueves santo a los devotos ocho libras nueve sueldos y ocho dineros.

Item recibieron de las vestas diez libras ocho sueldos y quatro dineros.

Que es todo lo que se les haze de cargo ciento setenta y seis Libras quatro sueldos y seis dineros.

Dieron en descargo que gastaron por su parte en las cosas necessarias de dicha cofadria ciento setenta Libras dos sueldos y siete dineros.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fueron alcanzados en seis libras un sueldo y onze dineros Las quales pagara dentro del tiempo y como adelante quedara proveydo.[Nota al marge esquerre:] “pagaron a la caxa, como consta por el libro de caxa a 7 de março 1611”.

Item en el anyo mil seiscientos y ocho fue clavario de la dicha cofadria miguel talents quondam notario del qual es heredero Bernardo talens bayle y mayorales fueron francisco Joan osset notario y Jossepe Armengol hase mandado al dicho bernardo talents en dicho nombre de heredero del dicho quondam miguel talents notario y a los dichos mayorales que viniesen a dar quenta ante su Señoria reverendissima del dicho señor obispo con pena de descomunion mayor y conpareciendo los dichos francisco Joan osset y Jussepe armengol pretendieron que aquellos no tenian obligacion de dar quenta por no haver entrado cosa alguna en su poder sino en poder del dicho miguel talents que fue clavario @ cerca de lo qual adelante en los mandatos quedara proveydo.

Item en el anyo mil seiscientos y nueve fue clavario Andres noguera y recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha cofadria por que todo entro en poder de los mayorales docientas veinte y ocho libras un sueldo y diez dineros.

Parece que gasto en las cosas necessarias de dicha cofadria docientas veinte y seis Libras cinco sueldos y diez dineros.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançado el dicho clavario en treinta y seis sueldos y cinco dineros los quales deposito en la caxa del deposito y fue difinido.

 

Quenta de la caxa

 

[Fol. 57 v. – 65 v.]

Parece por la visita passada que el dia de la visita passada quedaron en la dicha caxa del deposito de la dicha yglesia quarenta y ocho Libras y que despues de dicha visita passada en respeto de la obra han entrado las partidas siguientes.

[Al marge esquerre:] Obra.

Primo veinte y cinco libras nueve sueldos y siete dineros del alcance de vicente selma obrero que fue en el anyo mil seiscientos y seis en mil seiscientos siete.

Item aquellas quarenta y tres libras y onze dineros del alcance de Macia albelda obrero que fue en el año mil seiscientos y ocho.

Item aquellas tres Libras tres sueldos y seis dineros del alcance de pedro dalmau obrero que fue en el anyo mil seiscientos y ocho en mil seiscientos y nueve segun el libro de dicha caxa por que conforme a visita solo hasido alcançado en dos Libras diez y siete sueldos y seis dineros.

Que es todo lo que ha entrado en la dicha caxa por quenta desta cofadria ciento diez y nueve Libras y seis sueldos.

Parece por el libro de la dicha caxa que de la visita passada @ esta parte sean sacado del dinero de la obra las partidas siguientes.

Primo a veinte y siete de março mil seiscientos y siete se sacaron diez y siete libras que se pagaron a la cofadria del Santissimo Sacramento por otras tantas que la dicha cofadria havia prestado a la dicha obra.

Item a veinte y tres de deciembre mil seiscientos y siete se sacaron doze libras ocho sueldos y un dinero Las quales se dieron a vicente castany carpintero en parte de paga de las manos y madera de unas puertas ha echo para el fossar.

Item a siete de março y a onze de abril mil seiscientos y nueve se sacaron cinquenta y ocho libras cinco sueldos y nueve dineros las quales se pagaron @ Geronimo fluvia para la pared y obra que se ha echo a las espaldas de la capilla de los obreros.

Que es todo lo que sea sacado ochenta y siete Libras trece sueldos y diez dineros.

Y segun esto solo ha de haver en la dicha caxa por quenta de la obra treintauna libra doze sueldos y dos dineros.

[Al marge esquerre:] Rosario.

Parece que por quenta de la cofadria de nuestra señora del Rosario han entrado en la dicha caxa del deposito las partidss siguientes.

Primo treinta y tres libras tres sueldos y quatro dineros Las treinta y dos libras quatro sueldos y seis dineros del alcance de luis casanoves clavario que fue en el anyo mi seiscientos y seis en mil seiscientos y siete de la dicha cofadria de nuestra señora del Rosario y lo demas dado por francisco Ruvio a quenta de la sepoltura de Joan talents su suegro conforme al libro de dicha caxa.

Item aquellas veinte libras quince sueldos y onze dineros en las quales fue alcançada beatriz albelda obrera que fue de nuestra señora del Rosario en el año mil seiscientos y siete en mil seiscientos y ocho.

Item aquellas diez y nueve libras doze sueldos y un dinero que fue alcançada Esperança albelda obrera de nuestra señora del Rosario en el anyo mil seiscientos y ocho en mil seiscientos y nueve.

Item aquellas setenta y una libra y treze sueldos en las quales fue alcançado bernardo Rubio clavario de nuestra señora del Rosario en el año mil seiscientos y ocho en mil seiscientos y nueve.

Que es todo lo que ha entrado en la dciha caxa por quenta de la obra de dciha cofadria del Rosario ciento quarenta y cinco Libras quatro sueldos y quatro dineros.

Pareze de la visiya pasada @ esta parte se han sacado de dciha caxa por quenta de dicha cofadria las partidas siguientes.

Primo @ onze de abril de mil seiscientos y nueve se sacaron diez y siete libras doze sueldos las quales se dieron @ Geronimo fluvia para la obra y pared que se ha echo a las espaldas de la capilla de los obreros.

Item a veinte y cinco de mayo mil seiscientos y nueve se sacaron quince libras catorze sueldos y nueve dineros y se dieron al mesmo fluvia para la dicha obra.

Item @ catorze de henero mil seiscientos y diez se sacaron veinte libras deiz y seis sueldos y un dinero y se dieron a Jossepe monyos a quenta del Retablo hay apoca recebida por geronimo benavides notario de valencia.

Que es todo lo que se ha sacado cinquenta y quatro libras dos sueldos y diez dineros.

Y segun esto ha de haver en la dicha caxa por quenta de dicha cofadria de la dicha cofadria del Rosario noventa y una libra un sueldo y seis dineros.

[Al marge esquerre:] Almas.

Parece que en la dicha caxa quedaron por quenta de la demanda de las almas conforme a la visita passada veinte y seis libras a mas de que se dize en la dicha visita passada que los Jurados havian sacado de dicha caxa de la demanda de las almas ciento quarenta y seis Libras diez y siete sueldos y ocho dineros de dicha demanda.

De la visita passada @ esta parte han entrado las quantidades siguentes.

Primo treinta y una libra treze sueldos y dos dineros en las quales fue alcançado mosen francisco garrigues bacinero que fue de las almas en los años mil seiscientos y quatro mil seiscientos y cinco y mil seiscientos y seis.

Item nueve libras y dos sueldos en las quales fue alcançado mosen Pedro giner becinero que fue en el anyo mil seiscientos y nueve.

Item diez Libras quatro sueldos y dos dineros en las quales fue alcançado mosen Joan badia bacinero que fue de las almas en el anyo mil seiscientos y ocho.

Item ocho Libras diez y siete sueldos y un dinero en las quales fue alcançado mosen bernardo garriguas bacinero que fue de las almas y siete.

Que es todo lo que ha entrado en la dicha caxa porque entra de la demanda de las almas ochenta y cinco libras diez y seis sueldos y cinco dineros y porque no sea sacado cosa alguna ha de quedar en la dicha caxa la sobredicha quantidad.

[Al marge esquerre:] Semaneros.

De la visita passada a esta parte han entrado en la dicha caxa por quanta de los semaneros las partidas siguientes.

Primo onze libras diez y ocho sueldos y nueve dineros en las quales fue alcançado bartholome noguera semanero que fue en el anyp mil seiscientos y siete.

Item treze libras doze sueldos y siete dineros que fueron alcançadas a bartholome albelda semanero en el anyo mil seiscientos y ocho.

Item onze libras que fueron alcançadas en la visita del anyo mil seiscientos y siete @ Andres talents semanero que fue del año mil seiscientos siete.

Item diez y seis libras seis sueldos y diez dineros alcançados a vicente armengol semanero del anyo mil seiscientos y siete.

Qu es todo lo que ha entrado en la dicha caxa por quenta de los semaneros cinquenta y dos libras diez y ocho sueldos y dos dineros.

Parece haverse sacado las quantidades siguientes.

Primo a diez y ocho de Julio mil seiscientos y nueve se dueron a Geronimo fluvia veinte y una libra para la obra de la pared que esta a las espaldas de la capilla de los obreros.

Item a catorce de henero de mil seiscientos y diez pagaron, o, se sacaron de dicha caxa quinze libras tres sueldos y onze dineros para Jossepe munyos a quenta del retablo.

Item a dicho fluvia se pagaron quinze libras tres sueldos y onze dineros las quales se sacaron a diez y siete de Junio mil seiscientos diez.

Que es todo lo que se ha sacado cinquenta y una libra siete sueldos y tres dineros.

Y segun esto solo ha de haver en la dicha caxa por quenta de los semaneros treinta sueldos y onze dineros.

[Al marge esquerre:] S. Vicente.

Pareze que de la Visita pasada @ esta parte han entrado en la dicha caixa por quanta de la demanda de San vicente ferrer las infrascritas quantidades.

Primo catorze libras dos sueldos y quetro dineros en las quales fue alcançado Jayme selma bacinero que de san Vicente en el año mil seiscientos y siete en el de mil seiscientos y ocho.

Item quinze libras diez sueldos y dos dineros del alcance de bartholome selma bacinero que fue en el anyo mil seiscientos y ocho en mil seiscientos y nueve.

Item nueve libras quatro sueldos y cinco dineros del alcance de Andres garrigas bacinero que fue en el anyo mil seiscientos y seis en mil seiscientos y siete.

Que es lo que ha entrado en dicha caxa por quenta de dicha demanda de san vicente ferrer treinta y ocho libras y ocho sueldos y nueve dineros.

Parece que se han sacado de dicha caxa por quenta de dicha demanda de san vicente las infrascritas quantidades.

Primo a veinte y cinco de mayo mil seiscientos y nueve se sacaron catorce libras y se dieron a Geronimo fluvia para la obra de las espaldas de la capilla de los obreros.

Item a catorce de henero mil seiscientos y diez se pagaron a Jossepe Monyos para en quenta del Retablo veinte y cinco Libras un sueldo y diez dineros.

Que es lo que sea sacado treynta y nueve libras un sueldo y diez dineros.

Y segun esto parece haverse sacado mas que havia tres sueldos.

[Al marge esquerre:] Missa de nra. s.a

Pareze que de la visita passada a esta parte han entrado en la dicha caxa por quenta de la demanda de la missa y salve de nra. señora las quantidades siguientes.

Primo nueve libras tres sueldos y tres dineros del alcance de Joan merí bacinero que fue de la misa y Salve en el anyo mil seiscientos y seis en mil seiscientos y siete.

Item nueve libras tres sueldos y quatro dineros del alcance de miguel albelda bacinero que fue en el anyo mil seiscientos y siete en mil seiscientos y ocho.

Item nueve libras y siete sueldos alcançadas @ Antonio Canut bacinero que fue en el año mil seiscientos y nueve en mil seiscientos y diez.

Que es lo que ha entrado por quanta de dicha demanda de la missa y salve veinte y siete libras treze sueldos y siete dineros las quales han de estar en dicha caixa por que no sea sacado cosa alguna.

[Al marge esquerre:] Obreras de nra. señora de agosto.

Parece ansi mesmo que de la visita passada a esta parte han entrado en la dicha caxa por quenta de la demanda que esta a cargo de las obreras de nuestra señora de agosto las quantidades siguientes.

Primo seis libras seis sueldos y seis dineros del alcance de la muger de nicholas gibert obrera que fue enel anyo mil seiscientos y siete en mil seiscientos y ocho.

Item quatro Libra ocho sueldos y dos dineros del alcanze de margarita Espanya obrera del anyo mil seiscientos y siete en mil seiscientos y ocho.

Que es lo que ha entrado en la dicha caxa por quenta desta demanda de las obreras de nuestra señora de agosto diez libras catorce sueldos y ocho dineros las quales @ catorce de henero del anyo mil seiscientos y diez se dieron a Jossepe munyos a quenta del Retablo.

[Al marge esquerre:] ornamentos.

Parece que de la visita pasada sean puesto en dicha caxa por quenta de la demanda de los ornamentos treze libras ocho sueldos y quatro dineros del alcance de bartholome albelda becinero que fue de dichos ornamentos en el año mil seiscientos y nueve en mil seiscientos y deiz.

Parece que en treinta de Julio deste año mil seiscientos y diez se sacaron cinco libras diez y seis sueldos y onze dineros que se pagaron por ocho amitos y ocho singulos y por adobar una casulla.

Y segun esto ha de haver en dicha caxa por quenta desta demanda siete libras onze sueldos y cinco dineros.

 

Resolucion de lo que ha de haver en la dicha Caxa

 

[Fol. 65 v. – 68 v.]

Primo por quenta de la obra treinta y una libra doze sueldos y dos dineros.

Item por quenta de la cofadria de nuestra señora del Rosario noventa y una libra un sueldo y seis dineros.

Item por quenta de la demanda de las almas ochenta y cinco libras diez y seis sueldos y cinco dineros.

Item por quenta de los semaneros treinta sueldos y onze dineros.

Item por quenta de la demanda de los ornamentos siete libras onse sueldos y cinco dineros.

Que es todo lo que ha de haver en la dicha caixa docientas diez y ocho libras dos sueldos y cinco dineros.

Item por quanta de la demandade la missa y salve veinte y siete libras treze sueldos y siete dineros.

Que segun esto es todo lo que ha de haver en la caxa docientas libras diez y seis sueldos y un dinero.

Regonosciose la caxa del deposito y se hallo en ella lo siguiente.

Primo por quenta de la obra treze libras onze sueldos y seis dineros.

Item por quenta de la cofadria de nuestra señora del Rosario noventa y una Libra y onze sueldos.

Item por quenta de la demanda de las almas y de las obreras de nuestra señora de agosto treinta y seis Libras ocho sueldos y onze dineros.

Item por quenta de los ornamentos siete libras onze sueldos y cinco dineros.

Item por quenta de los semaneros doze sueldos.

Item por quenta de la misa y salve nueve libras y siete sueldos.

Que es todo lo que se ha hallado en la dicha caxa ciento cinquenta y nueve libras dos sueldos y un dinero.

Y segun esto es lo que falto en la dicha caxa ochenta y seis libras y catorze sueldos.

Destas se descargan quarenta y nueve libras y diez sueldos que urtaron de la demanda de las almas en el mes de henero deste anyo mil seiscientos y diez aguxerando la dicha caxa por el suelo en el endrecho del caxoncillo donde estava el dinero de dicha demanda de las almas.

Y conforme a esto parece faltan en la dicha caxa treinta y siete libras y qautro sueldos haran diligencia el Retor y obrero donde estan dichas treinta y siete libras y qautro sueldos.

A mas desto los Jurados an de restituyr a la demanda de las almas las ciento quarenta y seis libras diez y siete sueldos y ocho dineros que sacaron conforme se dize en la Visita passada.

Ansi mesmo an de restituyr a la dicha caxa por la obra las quantidades que se an dado a Geronimo fluvia para la obra que se ha echo a las espaldas de la capilla de los obreros @ cada plato respective lo que le an tomado para dicha obra.

 

Con la cofadria del San.mo Sacramento

 

[Fol. 65 v. – 69 r.]

En el anyo mil seiscientos y ocho como esta dicho arriba fue clavario del Santissimo Sacramento Miguel Talents quoandam notario y mayorales francisco Joan osset notario y Jossepe armengol murió el dicho miguel talents clavario en cuyo poder entro todo lo que se allego y pertenecio @ la dicha cofadria en el dicho anyo dio quenta por el dicho clavario bernardo talents bayle hermano y heredero del dicho difunto y por dichas quentas ha constado que el dicho miguel talents clavario recibio de lo que se allego y pertenecio a la dicha cofadria en el dicho anyo conprehendido doscientos y cinquenta reales castellanos que le dio bartholome albelda clavario que fue de dicha cofadria en el anyo de mil seiscientos y siete docientas veinte y ocho libras deiz y siet sueldos y seis dineros que se la haze cargo.

Parece que gasto en las cosas necessarias de dicha cofadria ciento ochenta y cinco libras diez y siete sueldos y seis dineros.

Las quales abaxadas del cargo de arriba fue alcançado en dicho nombre de heredero del dicho miguel talents su hermano clavario sobredicho en qaurenta y tres libras en las quales fue condenado por el dicho Reverendissimo señor obispo que las pague a la dicha cofadria dentro de dos meses. [Nota al marge esquerre:] “A 19 d dezieb. deste año, las pago a nicolás garrigas clavario. Giner R.r”.

 

Missas conventuales

 

[Fol. 68 v. -69 r.]

Visito el dicho Reverendissimo señor obispo la celebracion de las misas conventuales de la dicha yglesia y hallo que el Retor tiene obligacion de celebrar missa por el pueblo cada dia salvo los sabados que dize missa de nuestra Señora, y las missas de novios y de cuerpo presente y consto que estavan celebradas cumplidamente asta la fin del año mil sescientos y nueve por los libros de vayvenes de dichos años, a las de escrivir el Retor en el libro de racional de dichos años de aqui @ por todo el mes de setiembre primero venidero sopena que no se le tomaran en quenta y sola misma pena de aqui adelante las escrivira en el libro de rational.

 

Mandatos

[Fol. 69 r. – 74 r. ]

En cinco días del mes de agosto del año del nacimiento de nuestro señor Jesuchristo de mil seiscientos y diez años el muy Illustre y Reverendissimo Señor Obispo y continuando su Visita queriendo proveher algunas necessidades de dicha yglesia parrochial de Carcaxent hizo y proveyó los mandatos siguientes.

[1] Primo. Proveyó y mandó el dicho señor Obispo que el Retor Regente la cura de almas de dicha villa haga guardar, observar y executar los Sinodos y constituciones desta diócesis y los mandatos de las visitas pasadas como en ellos se contiene so las penas en dichos mandatos contenidas los quales mandatos Regonoscera y los que le constare que no se guardan y observan los bolvera a leer a sus feligreses y del cumplimiento de ellos y de los contenidos en esta Visita dentro de dos meses dará razón a su señoría Reverendisima sopena de descomunión y de diez libras.

Legos.-

[2] Otrosí. Proveyó y mandó su Señoría Reverendissima que los que deven quantidades algunas por razón de cofadrias, demandas, y otras cosas pías conforme resulta desta visita paguen aquellas respective dentro de dos meses primero siguientes sopena de descomunión mayor y que se procederá contra ellos y se les harán costas.

[3] Otrosí. Proveyó y mandó su Señoría Reverendissima que el Obrero de dicha yglesia dentro de quatro meses hagan hazer el Armario que se mandó hazer en la Visita passada para que en el se pongan los autos de todas las cosas pías perpetuas amortizadas que hay en la dicha yglesia y que el clavario y mayorales de la Cofadria del santissimo Sacramento y Sangre de Jesuchristo dentro de quatro meses hagan hazer para el altar de dicha cofadria el Retablo nuevo que se mandó hazer en la Visita passada cumplir loan respective dentro de dicho tiempo sopena de descomunión mayor y que se les quitara la licencia para poder dezir missa en el dicho altar.

[4] Otrosí. Proveyó y mandó el dicho Reverendissimo Señor Obispo que los Jurados de dicha Villa ni otra persona alguna de aqui en adelante no den lugar ni permitan que las camas y ropa que tiene el hospital de dicha villa se saque del dicho hospital y si hoy han sacado y falta alguna ropa, o, cama del dicho hospital la restituyan al dicho hospital dentro de quinze días, o, manifiesten donde está la dicha ropa para que se pueda hazer restituyr cumplido an dentro del dicho tiempo sopena de descomunión mayor y de veinte libras.

[5] Otrosí. Proveyó y mandó el dicho Reverendissimo Señor Obispo que los señores de los altares y capillas particulares de dicha yglesia tengan cuydado de tenerlas en conrreo y bien compuestos y adereçados, y que Miguel y Jayme Timor dentro de un año procuren de hazer pintar el Retablo de la Encarnación que ha muchos años que está por pintar.

[6] Otrosí. Proveyó y mandó el dicho Reverendissimo Señor Obispo que Bartholome Garrigues, heredero de mosén Francisco Garrigues dentro de dos meses pague a la demanda de las Almas la limosna de aquellas dozientas y catorze missas que no se le admitieron en quenta en la Visita passada aunque estavan escritas en el libro de Rational del año mil seisçientos y seis por no estar escritas de mano de los celebrantes siendo el memo mosén Francisco Garrigues bacinero y Rational de las Almas cumplirlo a el dicho Bartholome Garrigues sopena de descomunión mayor y que se procederá contra él y se le haran costas.

[7] Otrosí. Proveyó y mandó el dicho Reverendissimo Señor Obispo que los Jurados de dicha Villa dentro de seis meses buelvan a la dicha demanda de las Almas aquellas ciento quarenta y seis libras diez y siete sueldos y ocho dineros que sacaron de dicha demanda para diversos efectos. Y los que tienen las llaves de la caxa del depósito tendran cuenta que del dinero de la obra se buelvan a los platos y demandas las quantidades que de dichos platos an tomado para la obra que se ha echo al lado de la capilla de los Obreros cumplido an respective sopena de descomunión mayor.

[8] Otrosí. Proveyó y mandó el dicho Señor Obispo y visitador que el Retor Regente la cura de almas de dicha Villa no admita a los sacramentos a los que le constare que están en pecados públicos como es a los amancebados y tablegueros y en respecto de los tablegueros guarde lo proveydo por su Excelencia del Patriarcha mi Señor en el cartel ordinario que se publica cada anyo cumplirlo a el dicho Retor regente la cura de almas de dicha villa sopena de descomunión mayor y de treinta libras.

Clero.

[9] Otrosí. Proveyó y mandó su Señoría Reverendissima del dicho señor Obispo que el Retor y clero de dicha yglesia de Carcaxent cumplan los sinodos y constituciones desta diócesis y los mandatos de las Visitas passadas tocantes a los dichos Retor y clero so las penas y censuras allí contenidas.

[10] Otrosí. Proveyó y mandó el dicho Reverendissimo Señor Obispo que el Retor de dich Villa haga quitar dentro de quinze días la figura del cáliz que está en la piedra de la boca del vaso de los clérigos y dentro de un mes del dinero que tiene en su poder de lo procedido de la seda del tiempo que la administró mercara dos misales de Clemente Octavo y un cerimonial Romano, y hara adobar [13] los misales que hay, y de aquí a por todo el mes de Setiembre escrivirá en el libro de Racional las missas conventuales que se le an descargado en esta visita baciandolas de los bayvenes en los dichos libros de Rational y de aquí adelante escrivirá dichas missas conventuales en el libro de Rational así como las yra celebrando sopena que sino se hallaren escritas en el Rational no se le tomaran en quenta.

[11] Otrosí. Proveyó y mandó el dicho Reverendissimo Señor Obispo que de aquí en adelante de las missas Votivas testamentarias y otras que huviere en dicha yglesia de Carcaxent, el Retor, el racional, ni otro clérigo no den missas algunas a clérigo ni frayle alguno para que las celebren fuera de dicha yglesia sin licencia (o) mandato particular de su Excelencia del Patriarcha mi Señor sopena de descomunión mayor Latæ Sententiæ.

[12] Otrosí. El dicho Reverendissimo Señor Obispo dio Licencia a los dichos Retor y clero de dicha yglesia que de aquí adelante de la demanda de la missa y Salve [14] de Nuestra Señora se den a cada clérigo que asistiere a la misa de Nuestra Señora los sábados seis dineros de destribución porque dandose tres dineros acuden pocos clérigos.

[13] Otrosí. Proveyó y mandó su Señoria Reverendissima que el Retor y clero de dicha yglesia, la procession instituyda por Miguel Timor que están obligados de hazer la manyana del día de Resurection de la yglesia de la presente villa a la yglesia de Cugullada la hagan en su día según tienen obligación, y si el dicho día de Pasqua fuere impedido lo hayan de hazer en otro día, y si en el día de Pasqua, o, en el otro día que huvieren de hazer la dicha procesión lloviere, o, hubiere otro impedimento, por el qual no se pudiera hazer la dicha procession, en tal caso con voluntad del dicho instituydor, y no de otra manera, la puedan comutar, y hazer, a otro lugar, o, en otra cosa a voluntad del dicho Instituydor.

[14] Otrosí. Proveyó y mandó su Señoria Reverendissima que el Retor y clero de dicha yglesia celebren de aquí adelante las missas instituydas por Agustín Grau en el hospital de la presente villa en el altar de nuestra señora conforme a su institución en otra manera no se admitirán en quenta.

[15] Otrosí. Proveyó y mandó su Señoria Reverendissima que el Retor, o, Vicario regente la cura de almas de dicha villa de Carcaxent por satisfacer a su obligación según la disposición del concilio tridentino en la session 24 de reformatione en el capítulo 4.º y en la Sínodo diocesana del anyo mil quinientos setenta y ocho en la action primera en el capítulo octavo todos los domingos y fiestas por la tarde tocando una campana hará convocar en la yglesia a todos los niños de su parrochia y allí les ensenyará y explicará la doctrina christiana con toda piedad y zelo de aprovecharles en ella acariciándolos de manera que se afficionen a saberla con toda perfection y a emplearse en este santo y necessario exercicio cumplielo a sopena de descomunión y de los quarenta sueldos impuestos en la dicha constitución sinodal los que se executarán sin Remisión por cada una de las faltas que hiziere a cerca de lo sobredicho.

[16] Otrosí. Proveyó y mandó su Señoria Reverendissima que el Retor Regente la cura de almas de dicha Villa el primer día de domingo, o, fiesta de guardar de como se le entregare la presente Visita le y publique los mandatos arriba contenidos a sus feligreses en la missa mayor al tiempo del offertorio los mandatos tocantes al pueblo y los tocantes al clero juntará Capítulo a parte para ello y ponga la intima y publicación al píe de la presente visita cumplido a sopena de descomunión mayor y de diez libras y su Señoría Reverendisima lo firmó de su nombre.- El Obispo de Corón == Antonio Ferrer not.

Fueron leydos y intimados los sobredichos mandatos a los legos y clérigos con el orden dado por su Señoría Reverendissima, domingo a 8 de agosto del año 1610.- Pedro Giner, vicario”[15].[1] Oli barrejat amb bàlsam consagrat pel bisbe, emprat en la litúrgia d’alguns sagraments.

[2] Crismera. Vas on es guarda la crisma per a les uncions.

[3] ARXIU HISTÒRIC DE LA PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE CARCAIXENT, endavant AHPAC, Llibre de la Visita pastoral de l’any 1600, sig. 10.1.0.

[4] Ornament litúrgic que el prevere du damunt de tot per cel·lebrar la missa, i que és obert pels costats i baixa per davant i per darrera des del coll fins la mitja cama. La seua formà anà evolucionant i s’en complicà l’ornamentació (S. XII). Llur color anà distingint’se segons els diferents temps litúrgics (blanc, vermell, verd, morat, rosa, negre o blau). Al segle XVI la casulla prengué la forma d’escapulari.

[5] Ornament litúrgic consistent en una banda de tela relativament estreta i molt llarga, signada amb una o algunes creus, que els clergues es posen penjada pel coll o per l’espatla en certes funcions litúrgiques.

[6] Ornament litúrgic que el prevere es penja del canell i es posa damunt l’alba: consisteix en una banda de roba aproximadament d’un metre de llarg.

[7] Ornament litúrgic obert pels costats i amb mànegues amples i curtes, que porta el diaca i el sotsdiaca en els oficis solemnes sobre l’alba, i que antigament portaven els reis, els herals i altres persones.

[8] AHPAC, LlibreVisita pastoral 1607, sig. 10.1.0, fol. 70 i ss.

[9] Domàs. Teixit de seda o cotó que presenta dibuixos en què, pel diferent lligat, la roba es brillant en uns indrets i sense brillar en altres.

[10] Tafetà. Tela fina de seda, llisa i llustrosa.

[11] Camelot. Teixit de llana mesclada amb pèl de camell o de cabra.

[12] Llenç blanc que el prevere es posa sobre les espatlles, sota l’alba per a les celebracions litúrgiques.

[13] Preparar, posar en orde, com cal que estiga.

[14] Oració mariana molt popular que comença, en llatí, amb els mots “Salve Regina...”.

[15] AHPAC, Llibre Visita pastoral 1610, sig. 10.1.0, fol. 1 i ss.

Comenta