Globered
Consigue tu propia pgina webantoniosabatermiraPor favor, si la utiliza, solo pedimos

a cambio que difunda la Web

en su medio. Gracias.

tot carcaixent

0 0 0

Preveres, Frares i Monges, fills de Carcaixent (XIII). Segle XIX

Por: Antonio Sabater Mira | Publicado: 11/04/2013 22:05 |
Carcaixent (Detall). Tomàs de Rocafort
 

PREVERES, FRARES I MONGES,

FILLS DE CARCAIXENT (XIII)

SEGLE XIX

 

Bernat DARÀS i MAHIQUES

Arxiver de l’Arxiu Històric de la Parròquia de l’Assumpció


 

Sor Amàlia de la Santíssima Trinitat, dominica de Corpus Christi

Al món va dir-se Antònia Ribera i Tarragó. Nasqué a Carcaixent, el 17 d’octubre de 1843, filla del fuster Josep Ribera i Piera, de Quatretonda, i Vicenta Maria Tarragó i Maseres, de Carcaixent. Morí el 26 de juny de 1865, als vint-i-dos anys.

 

DOCUMENT I

“En la villa de Carcagente, yo D. Pascual Rubió, vicario de esta Parroquia, bautizé solemnemente á Amália, Heduvigis Ribera, que nació el día diez y siete de octubre á la una de la tarde en la calle de San Antonio núm. 19. Es hija de José, natural de Quatretonda, y de Vicenta María Tarragó, natural de esta Villa, provincia de Valencia, carpintero. Abuelos paternos José Ribera, de Quatretonda, y Vicenta Piera, de esta Villa. Ydem maternos José Tarragó y Vicenta María Maseres, de ésta. Se bautizó en la Parroquia de la Asunción, siendo madrina Vicenta María Maseres, á quién advertí el parentesco espiritual y obligación que por el contrajo de enseñarle la Doctrina Christiana. Y para que conste estendí y autorizé la presente partida en el libro de Bautismos de esta Parroquia á diez y ocho de octubre de mil ochocientos cuarenta y tres.- Pascual Rubió, vicario”[1].

 

DOCUMENT II

“Como Racional de la Yglesia Parroquial de la villa de Carcagente, provincia y arzobispado de Valencia, mande dar sepultura eclesiástica en el panteón de las Religiosas Dominicas de Corpus Christi de la misma, en el día de la fecha, el cadáver de sor Amália de la Santísima Trinidad, de edad de veinte y dos años, religiosa profesa de dicho convento; hija de José Ribera, natural de Cuatretonda, y de Vicenta María Tarragó, de ésta; falleció ayer; enfermedad tisis. Y para que conste lo firmo en dicha Yglesia a veinte y siete de junio de mil ochocientos sesenta y cinco.- José Garrido, pbro.”[2].

 

Mossén Rossend Mir i Bataller, prevere

Nasqué a Carcaixent, el 28 d’abril de 1844, fill de Francesc Mir i Aparici i Maria Bernarda Bataller i Boronat, d’Alzira. Ordenat de prevere , al voltant de 1869, fou vicari de Vilanova de Castelló (València), Teulada (Alacant), i, ecònom de Cotes (València). Morí a Carcaixent el 2 de febrer de 1909, als seixanta-cinc anys.

 

DOCUMENT I

“En la villa de Carcagente, yo don José Jordá, pbro, asistente de Cura de esta Parroquia bautizé solemnemente á Francisco, Acacio, Rosendo Mir, que nació el día veinte y ocho de abril á las diez de la noche en la calle Nueva, es hijo de Francisco, natural de ésta, y de María Vernarda Bataller, natural de Alzira, provincia de Valencia, labrador. Abuelos paternos: Juan Mir y Josefa Aparici, de ésta. Ydem maternos: Salvador Bataller, y María Rosa Boronat, de Alzira. Se bautizó en la Parroquia de la Asunción; siendo padrinos José Talens, y Rosa Mir, á quienes advertí el parentesco espiritual, y la obligación que por el contrahen de enseñarle la Doctrina Christiana. Y Para que conste estendí y autorizé la presente partida en el libro de bautismos de esta Parroquia á veinte y ocho de abril de mil ochocientos cuarenta y cuatro.- José Jordá, pbro.

[Nota al marge:] Se ordenó de Presbítero por los años 1869, fue cuadjutor de Villanueva de Castellón, de Teulada, y ecónomo de Cotes. Murió el día 2 de febrero de 1909”[3].

 

DOCUMENT II

“Como Racional de la Yglesia Parroquial de la Asunción de Carcagente, diócesis y provincia de Valencia, día dos de febrero de mil novecientos nueve, mandé dar sepultura eclesiástica en el cementerio de la misma, transcurrido el debido tiempo, al cadáver de D. Rosendo Mir Bataller, presbítero, de sesenta y ocho años de edad, natural y vecino de ésta, hijo legítimo de Francisco y de María Bernarda; falleció el mismo día a las nueve de la mañana á consecuencia de bronquitis crónica. Testó en trenta y uno de enero del mismo año ante D. Pascual Noguera. De que certifico.- José Noguera Cogollos, pbro.”[4].


Mossén Dídac Tudela i Talens, prevere

Nasqué a Carcaixent, el 10 de setembre de 1845, fill de Benet Tudela i Canut i Josepa Talens i Soriano. Fou ordenat prevere el 1875. Adscrit a la Parròquia de Santa Maria Magdalena a Sollana (1881) i capellà en la Parròquia de Sant Antoni a Favara (València), a on va morir el 27 de maig de 1916, als setanta-un any.

 

DOCUMENT I

“En la villa de Carcagente, yo don Vicente Carbonell, ecónomo de esta Parroquia bauticé solemnemente a Diego Tudela, que nació el día diez de septiembre, a las once de la noche. Es hijo de Benito y de Josefa Talens. Abuelos paternos: Agustín Tudela y Tomasa Canut. Ydem maternos: Francisco Talens y Carmela Soriano, todos de ésta. Se bautizó en la Parroquia de la Asunción, siendo padrino Diego Carbonell, a quién advertí el parentesco espiritual y la obligación que por él contrajo de enseñarle la doctrina cristiana. Y para que conste estendí y autoricé la presente partida en el libro de bautismos de esta Parroquia, a los doce días del mes de setiembre de mil ochocientos cuarenta y cinco. De que certifico.- Vicente Carbonell, ecónomo”. [Nota al marge:] “Se ordenó de presbítero en 1875 y falleció en 27 de mayo de 1916”[5].

Excm. Sr. Dr. Josep Maria Navarro i Daràs, prevere 

Nasqué a Carcaixent, el 8 de desembre de 1845, fill d’Antoni Navarro i Alborch i Marianna Daràs i Català. Fou ordenat de prevere en 1870 i cantà la primera missa a Carcaixent, el 25 de setembre de 1870; doctor en Teologia (1872) i Dret Canònic (1880), i baxiller en Arts (Xàtiva, 1874), vice-rector del seminari d’Almeria (1876), capellà d’honor de la Reina (1881), secretari de camara i govern (1881), provissor, vicari general i arcedià (1884), fiscal eclesiàstic (1886), canonge (1887), ecònom de la Mitra (1907) i degà del Capítol de la Seu d’Almería (1909). A Almería va fundar el Col·legi de Jesús, l’Asil, el Mont de Pietat i Caixa d’Estalvis i diverses escoles nocturnes per als pescadors. L’any 1912 fou nomenat degà de València. Gracies a les seues gestions fou trasl·ladat el Sant Calze a l’Aula Capitular i es fundà la Germandat del Sant Calze, el 28 de desembre de 1917[6].

A Carcaixent fundà la Congregació de la Mare de Déu d’Aigües Vives i Sant Lluís Gonzaga (1870), el Col·legi Politècnic de Sant Lluís (1872) i cooperà a la fundaciò del Col·legi de Maria Immaculada (1876), Escuelas del Ave María (1907) i de la Confraria de la Mare de Déu d’Aigües Vives (1921). Fou condecorat amb la Creu de Beneficència i la Gran Creu d’Elisabet la Catòlica. Retirat a la nostra ciutat l’any 1919, l’Ajuntament presidit per Josep Donat, acordà l’1 de setembre de 1921 nomenar-lo Fill Predilecte[7]. El tram del carrer de Sant Antoni des de Julià Ribera fins a l’antic pas a nivell, fou dedicat l’any 1921 al degà Navarro Daràs per tal d’agraïr-li la donació d’uns camps per a la construcció d’escoles i un jardí[8] (actual Parc Navarro Daràs); acord que fou rebutjat pel Degà[9]. El seu traspàs tingué lloc a Carcaixent, el 6 d’abril 1925, als setanta-nou anys[10]. Ha estat biografiat pel tambè carcaixentí doctor Francesc Fogués i Juan[11].

Va fer llegat a la Mare de Déu d’Aigües Vives de les condecarions en que va ser honorat i del calze i casulla de la primera Missa[12]. L’Ajuntament d’Almeria, en el ple municipal ce?lebrat el 9 de setembre de 1910, acordà dedicar-li un carrer[13]. L’Ajuntament de Benahadux (Almería), també el va nomenar Fill Adoptiu i li fica el seu nom a un important carrer del poble. L’Ajuntament de Carcaixent li fica el seu nom al parc —els terrenys del qual foren donació seua— i al col·legi. Del Degà es conserven tres retrats pintats a l’oli: el de canonge d’Almería, del pintor Estruch (1878); el d’Arcedià de la mateixa Catedral, del pintor V. Lucas (1898)[14] i la còpia d’aquest darrer, realitzada pel pintor Antoni Lacasa, instal·lat al saló de Plens de l’Ajuntament.


Publicà: Homilía sobre la dominica IV de Adviento predicada en la Santa Iglesia Catedral de Almería en 1881 y dedicada al Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de Granada D. Bienvenido Monzón con motivo de su visita al Excmo. Sr. Obispo de Almería Dr. D. José María Orberá y Carrión (Almería: Imp. Joaquín Robles, 1881), Sermón a la Santísima Virgen de Aguas-Vivas, patrona de Carcagente, predicado en su festividad principal el 16 de octubre de 1888 (València: 1888), Biografía del M. I. Sr. Dr. D. Vicente Tudela y Memoria del Colegio politécnico de San Luis Gonzaga, escrita por el Ilmo. Sr. Deán, Provisor-Vicario General de Almería [...] para la Historia de Carcagente (València: Tip. Moderna, a cargo de Miguel Gimeno, 1911), “El Altar y el Hogar”, dins Alma Joven, núm. 17, 14 juny 1908, A la memoria del venturoso joven don Juan Perpiñá en la traslación de sus restos mortales de Valencia a Carcagente (Almería: 1911) ...

 

DOCUMENT I

“En la villa de Carcagente, yo don Pascual Rubió, vicario de esta Parroquia bauticé solemnemente a José María Navarro que nació el día 8 de diciembre a las 8’30 de la noche, es hijo de Antonio y de Mariana Darás; abuelos paternos Tomás Navarro y Josefa Alborch; ídem. Maternos: Juan Bautista Darás y María Rosa Catalá, todos de ésta; el bautizo se celebró en la Parroquia de la Asumpción, siendo padrinos José Armengol y María Rosa Carmona a quienes advertí el parentesco espiritual y obligación que por él contrajeron de enseñarle la doctrina Cristiana; y para que conste estendí y autoricé la presente partida en el libro de bautizados a los nueve días de diciembre de 1845.- Pascual Rubió, vicario” [15].

 

DOCUMENT II

“En la villa de Carcagente á los veinte días del mes de octubre de mil novecientos nueve, reunidos los señores sacerdotes que forman el Clero beneficial de esta Parroquia, bajo la presidencia del sr. cura regente D. Francisco Ortí Mas, y abierta la sesión expuso el sr. Presidente la necesidad de contestar la hermosa carta del sr. Deán de Almería en la que manifiesta á este Clero hacer donación por conducto del mismo á Nuestra Excelsa Patrona la Virgen de Aguas Vivas, de un cáliz de plata dorado, una casulla blanca tejida de oro, recuerdo de la celebración de su primera misa; una casulla encarnada en conmemoración de su investidura en el doctorado, y otra casulla morada que tenía reservada para que le sirviese de mortaja.

Por unanimidad se delega al beneficiado D. José Noguera Cogollos para que en nombre de esta comunidad escriba al Dr. D. José M.ª Navarro Darás, manifestando la agradable sorpresa que tal donativo ha causado en el ánimo de los señores que componen este Clero.

A continuación y á propuesta del referido beneficiado sr. Noguera, se acuerda colocar en la Sacristía y en lugar preferente, el retrato del sr. Canónigo, Deán de la S.Y. Catedral de Almería, solicitando de dicho Señor su correspondiente conformidad.

Y no habiendo otro asunto de que tratar, el sr. Presidente reza las preces de costumbre y levanta la sesión. Carcagente veinte de octubre del año mil novecientos nueve.- Francisco Ortí Mas, pbro, cura regente; Vicente Maseres, pbro.; José Noguera, pbro.; Domingo Bisquert, pbro.; Pascual Timor, pbro.; Bonifacio Serra, pbro.; Pascual Bolinches, pbro.; José Garrigues, pbro.; Salvador Gomis, pbro.; y Vicente Castelló, pbro.”[16].

 

DOCUMENT III

“El infrafirmado D. Salvador Faus Moratal, como cura propio de la Iglesia Parroquial de la Asunción de Carcagente, diócesis y provincia de Valencia, el día siete de abril de mil novecientos veinte y cinco, mandé dar sepultura eclesiástica en el cementerio de esta Parroquia, transcurrido que fuese el debido tiempo, al cadáver del Exclmo. Sr. Deán de Valencia Dr. D. José María Navarro y Darás, de setenta y nueve años, natural de Carcagente y vecino de la misma, hijo legítimo de Antonio Navarro Albort y de Mariana Darás Catalá, que según certificación facultativa, falleció el día anterior, a las seis horas de la mañana a consecuencia de bronquitis crónica, en la calle Mendizábal [hui Pintor Sorolla], número siete, habiendo [recibido] los santos sacramentos de la Penitencia, Viático y Extremaunción que le administró D. Salvador Faus Moratal, cura de esta Parroquia. De que certifico.- Salvador Faus Moratal, cura”[17].

 

Mossén Antoni Sanflorencio i Ferrer, prevere

Nasqué a Carcaixent, l’11 de juny de 1846, fill de Basili Sanflorencio i Josepa Ferrer i Montiel, de Bolulla (Alacant). Fou ordenat de prevere l’any 1870. El seu traspàs tingué lloc el 15 d’agost de 1897, als cinquanta anys.

 

DOCUMENT I

“En la villa de Carcagente yo don Francisco Sempere, de licencia Ecónomo de esta Parroquia, bauticé solemnemente á Antonio de San Florencio, que nació el día once de junio a las seis de la mañana; es hijo de Basilio de San Florencio, expósito, y de Josefa Ferrer, de Bolulla. Abuelos paternos no hay por ser el padre expósito del Santo Hospital de Valencia. Ydem maternos: Josef Ferrer y Josefa Montiel, de Bolulla; se bautizó en la Parroquia de la Asumpción siendo padrinos Antonio Fogués y Josefa Lloret á quienes advertí el parentesco espiritual y obligación que por el contrageron de enseñarle la Doctrina Cristiana. Y para que conste estendí y autoricé la presente partida en el libro de bautismos de esta Parroquia a los once de junio de mil ochocientos cuarenta y seis.- Francisco Sempere, presbítero”.

[Nota al marge:] “Se ordenó de Presbítero en 1870”[18].

 

DOCUMENT II

“Como Racional y beneficiado de la Yglesia Parroquial de la Asunción de Carcagente, diócesis y provincia de Valencia, día dieciséis de agosto de mil ochocientos noventa y siete, mandé dar sepultura eclesiástica, trancurrido el tiempo debido, en el cementerio de esta Parroquia, al cadáver de don Antonio Sanflorencio Ferrer, hijo legítimo de Basilio y de Josefa, de cincuenta años, presbítero, natural y vecino de ésta, que falleció el día anterior á las nueve y media de la mañana á consecuencia de gangrena del pie derecho y diabetes sacarina; testó el día anterior ante don Pascual Noguera Lledó, notario de ésta. De que certifico.- Salvador Gomis Vila, presbítero”[19].

 

Doctor Josep Arbella i Lloret, prevere

Nasqué a Carcaixent, el 18 de setembre de 1846, fill de Josep Arbella i Talens i Maria Lloret i Verdú. Cantà la primera missa el 26 de setembre, festivitat de Sant Tomàs de Vilanova. Fou rector de Polinyà de Xúquer (1879-1886) i de la Vila i Honor de Corbera (1886). Morí a Polinyà de Xúquer, el 10 d’agost de 1923, als setanta-huit anys[20].

 

DOCUMENT I

“En la villa de Carcagente, yo don Pascual Rubió, vicario de esta Parroquia bauticé solemnemente a Josef Arbella, que nació el día diez y ocho de setiembre a las ocho de la mañana; es hijo de Josef y de María Lloret. Abuelos paternos: Josef Arbella y Josefa Talens; ydem maternos: Francisco Lloret y María Verdú, estos naturales de Polop, los demás de Carcagente; se bautizó en la Parroquia de la Asumpción siendo padrinos Josef Llopis y Vicenta María Peralt, á quienes advertí el parentesco espiritual y obligación que por el contrageron de enseñarle la Doctrina Cristiana. Y para que conste estendí y autoricé la presente partida en el libro de bautismos de esta Parroquia a los diez y ocho días de setiembre de mil ochocientos cuarenta y seis.- Don Pascual Rubió, vicario”.

[Nota al marge:] “Recibió el presbíterado en 1875”[21].

 

DOCUMENT II

“En 26 septiembre celebró este Rvdo. Clero la fiesta de Sto. Tomás de Villanueva, con tercia y dobla cantada, omitiéndose la procesión por causa de haber concluído muy tarde la función por haber cantado la misa por primera vez D. José Arbella”[22].

 

Mossén Salvador Gomis i Vila, prevere

Nasqué a Carcaixent, el 28 de febrer de 1847, fill de Vicent Gomis i Reig i Josepa Vila i Monzó, d’Albaida (València). Beneficiat (1878), i arxiver (1881) de la Parròquia de Sant Pere de Sueca, a on fou l’artífex del catafalc erigit amb motiu de les exèquies pel papa Píus IX, el 17 de febrer de 1878, i del abecedari de defuncions del segle XX[23]. A Carcaixent prengué possessió del Benefici de Sant Roc, fundat pel rector Monzó, el 25 de juny de 1893. Va fer donació de valuoses obres d’art per al cult litùrgic i embelliment de la Capella de Sant Bonifaci Màrtir. Cal fer menció d’una casulla roja de vellut, amb sanefa artísticament brodada amb emblemes martirials; una imatge del Sagrat Cor de Jesús, i un estendart antic de vellut roig, brodat de seda i or, amb la imatge del nostre Sant Patró[24]. També va dissenyar i costejar l’estendard de la Mare de Déu d’Aigües Vives, que fou estrenat en la processó del Corpus, el 4 de juny de 1899[25]. Va morir el 3 de febrer de 1912, als seixanta-cinc anys.

 

 

 

 

Dibuixos realitzats per mossén Salvador Gomis al Llibre de Soterrars


Firma autògrafa de mossén Salvador Gomis i Vila


DOCUMENT I

“En la villa de Carcagente yo don Vicente Más, presbítero, licencia vicarii de esta Parroquia bauticé solemnemente á Salvador que nació el día veinte y ocho de febrero, entre once y doce de la mañana. Es hijo de Vicente y de Josefa Vila, esta de Albayda, aquel de Carcagente. Abuelos paternos Carlos Gomis, de Carcagente, y Salvadora Reig, de Albayda. Ydem maternos: Josef Vila y Josefa Monsó, de Albayda; se bautizó en esta Parroquia de la Asumpción, siendo padrinos Salvador Gomis y Salvadora (vulgo Carmen) Gomis de ésta a quienes advertí el parentesco espiritual y obligación que por él contrageron de enseñarle la doctrina cristiana. Y para que conste estendí y autoricé la presente partida en el libro de bautismos de esta Parroquia, a los veinte y ocho de febrero de mil ochocientos cuarenta y siete.- Ytá est don Pascual Rubió, vicario.- Vicente Más, presbítero”[26].

 

DOCUMENT II

“Nos don Ciriaco María Sancha y Hervás, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica arzobispo de Valencia, asistente al Sacro Solio Pontificio, noble romano, caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Americana de Ysabel la Católica, etc. etc.

Al Clero y feligreses de la Parroquial de Carcagente y á cualquiera sacerdote que fuere requerido con las presentes. Hacemos saber: Que por don José Garrido y Blasco presbítero beneficiado penitenciario de la Yglesia Parroquial de Carcagente, patrono del beneficio fundado en la misma parroquia con el número veinte y dos é invocación de San Roque que acreditó tener espedito su patronato ha sido presentado para dicho benefico con cargo de penitenciario el presbítero don Salvador Gomis y Vila y después de haber llenado los requisitos que han demostrado su aptitud, le hemos mandado comparecer y puesto de rodillas y dada caución en forma de estar / á las consecuencias del arreglo parroquial que conforme al novísimo concordato debe verificarse prestados los juramentos de costumbre y verificada la profesión solemne de fé con arreglo á derecho le hicimos colación y canónica institución del mencionado Beneficio con cargo de penitenciario de la Parroquial de Carcagente, con todos los honores, derechos, y prerrogativas, que á tal Beneficio corresponden, afectándole con todas y cada una de las cargas y obligaciones propias del mismo; y hemos mandado se espidan las presentes letras de mittenado cometidas á qualquiera sacerdote del Arzobispado, elegido por el interesado para que con ellas y asistido de notario eclesiástico y en su defecto de escribano público le dé y ponga en la posesión real vel cuasi de dicho Beneficio con cargo de penitenciario, fundado en la Parroquial Yglesia de Carcagente, bajo la invocación de San Roque, mediante los signos y demostraciones que evidencien ser tal legítimo beneficiado de la mencionada Yglesia; á quién se guarden todos los honores, derechos, consideraciones y prerrogativas correspondientes. /

Diligenciese la toma de posesión y un testimonio fehaciente del diligenciado remitase sin demora á la Secretaría de Cámara á los efectos oportunos.

Dadas en el Palacio Arzobispal de Valencia, firmadas de nuestra mano, selladas con el de nuestra dignidad y refrendadas por el infraescrito nuestro Secretario de Cámara y Gobierno, á siete de julio de mil ochocientos noventa y tres.- X Ciriaco M.ª arzobispo de Valencia == Por mandato de S. E. Yltma. el Arzobispo mi Señor == Dr. Salvador Castellote, canónigo secretario”[27].

 

DOCUMENT III

“En la villa de Carcagente a los diez días del mes de febrero de mil novecientos doce, reunidos los sres. sacerdotes que forman el Clero beneficial de esta Parroquia, bajo la presidencia del sr. cura regente D. Jacinto Grau Magraner, rezadas las preces de precepto y abierta la sesión, el sr. Presidente, notificó a la Comunidad lo siguiente:

Que nuestro inolvidable compañero D. Salvador Gomis Vila que tan santamente había fallecido el día tres del mismo mes y año, en su testamento había legado á la Parroquia los siguientes ornamentos y vasos sagrados.

Una casulla encarnada de terciopelo, cenefa de tapiz.

Otra del mismo color y clase, cenefa emblema de S. Bonifacio bordados.

Otra blanca bordada en colores, con la imagen del Corazón de Jesús.

Otra blanca de lama de plata.

Otra morada de terciopelo, con la imagen del Crucifijo pintado.

Otra verde de damasco.

Cinco cíngulos de varios colores.

Un cáliz estilo bizantino, de metal, copa de plata.

Otro cáliz de plata facsimile del de la Cena del Señor.

Una alba con puntillas de algodón.

Un guión con la imagen de santo Tomás de Villanueva.

De todo lo cual se hizo entrega, y suplicó al Rvdo. Clero que el día trigesimo de su fallecimiento celebrase un funeral en prueba de gratitud al que fue ejemplar sacerdote y decano de esta Comunidad beneficial. Así lo acordó unánimemente el Rvdo. Clero, terminando la sesión con un Padrenuestro en sufragio de su alma y con las debidas / preces. Carcagente diez de febrero de mil novecientos doce.- Jacinto Grau, cura regente; Vicente Maseres, pbro, y Pascual Bolinches, pbro.” [28].

 

DOCUMENT IV

“Como Cura Regente de la Parroquial Iglesia de la Asunción de Carcagente, diócesis y provincia de Valencia, día cuatro de febrero de mil novecientos doce, mandé dar sepultura eclesiástica en el cementerio de la misma, trancurrido el debido tiempo, al cadáver de D. Salvador Gomis Vila, de sesenta y tres años de edad, presbítero, natural y vecino de ésta; hijo legítimo de Vicente y Josefa. Falleció el día anterior a las diez de la noche, á consecuencia de lesión orgánica del corazón. De que certifico.- Jacinto Grau Magraner, cura regente”[29].


 

Ilm. Sr. Dr. Vicent Ribera i Tarragó, prevere

Va nàixer a Carcaixent, el 20 de juliol de 1847, fill de Josep Ribera i Piera, de Quatretonda, i la carcaixentina Vicenta Maria Tarragó i Maseres, i germà de l’insigne arabista Julià Ribera i Tarragó (1858-1934). Ordenat de prevere en 1887, fou doctor en Teologia i Dret Canònic. Catedràtic de Hermenèutica, Patrologia, Teologia Pastoral, Història Universal, Aritmètica, Àlgebra, Fisiologia i Higiene, Història Eclesiàstica, Disciplina Eclesiàstica, Art Cristià, Història del Dret Canònic, Institucions Canòniques i Arqueologia en el Seminari Conciliar Central a València[30]. Prefecte del Seminari, Jutge de Graus, Secretari d’Estudis i pertanyía al Col·legi de Doctors[31]; censor de la revista mèdica Archivos de la Medicina valenciana (1881); president de les conferències del “Círculo Católico de Obreros de San Vicente Ferrer” (1884); director de l’Associació Teresiana de la Parròquia de Sant Bartomeu Apòstol de València (1893); examinador sinodal del bisbat de Còria (Càceres), el 1897, i de Segòvia (1900); director de la Congregació de la Mare de Déu de la Llum i Sant Felip Neri del Sant Hospital General de València (1903); vocal de la Junta Diocesana del Jubileu de la Immaculada Concepció (1903); comissari de la V.O.T. de la Mare de Déu del Carme del Convent de l’Encarnació de València (1905); prior d’Òrfenes de la Junta de Govern de la Confraria de la Mare de Déu dels Desemparats (1905). Junt amb el seu germà Josep, costejà en 1905 la restauració de la Capella de la Mare de Déu d’Aigües Vives, en les quals foren invertides 35.000 pessetes. Va morir a València l’1 de gener de 1912, als seixanta-cinc anys[32]. Fundà les capellanies del Sagrat Cor de Jesús i Sant Vicent Ferrer[33] (la Muntanyeta), el 12 de juliol de 1909, i la de Sant Antoni de Pàdua[34] (les Barraques), el 6 de juny de 1924, duta a terme pel seu nebot Josep Ribera i Garcia.

 

DOCUMENT I

“En la villa de Carcagente, Yo Pascual Rubió, vicario de ésta Parroquia bauticé solemnemente a Vicente Elias Ribera que nació el día veinte de julio a las cinco de la mañana, es hijo de Josef, natural de Quatretonda, y Vicenta María Tarragó de ésta; abuelos paternos Josef Ribera, de Quatretonda, y Vicenta Piera de ésta. Ydem maternos: Josef Tarragó y Vicenta María Maseres de ésta, y todos vecinos de ésta; se bautizó en la Parroquia de la Asumpción siendo padrinos Josef Giner y María de los Dolores Tarragó, a quienes advertí el parentesco espiritual y obligación que por él contrajeron de enseñarle la doctrina cristiana. Y para que conste extendí y autoricé la presente partida en el libro de bautismos de ésta Parroquia a los veinte de julio de mil ochocientos quarenta y siete.- Don Pascual Rubió, vicario”.

[Nota al marge:] “Se ordenó de presbítero en 1887. En 1887 recibió el grado de doctor. Fué secretario y profesor del Seminario. A sus expensas se terminó la capilla de la Virgen en 1905, en 1909 fundó una capellanía en la Montañeta y en su testamento manda a su heredero funde otra en San Antonio. Murió en 1 de enero de 1912” [35].

 

DOCUMENT II

“Don Aureo Carrasco, presbítero, doctor en Sagrada Teología, licenciado en Derecho Canónico, dignidad de maestrescuela de esta Santa Yglesia Metropolitana y secretario de Cámara y Gobierno del Emmo. y Revdmo. Sr. Dr. D. Antolín Monescillo, cardenal arzobispo de esta diócesis, etc, etc.

Certifico: Que del espediente instruido en esta Secretaría de mi cargo para la cancelación del patrimonio eclesiástico del presbítero Dr. D. Vicente Ribera y Tarragó, resulta que S. Ema. Revdma. el Sr. Cardenal Arzobispo de la diócesis por decreto de veintidós de los corrientes, ha tenido a bien, accediendo á lo solicitado por el indicado presbítero sr. Ribera, espiritualizar la renta que produce la cátedra de Historia Eclesiástica que actualmente desempeña en el Seminario Conciliar Central de esta Ciudad y cancelar, en su consecuencia, los bienes que, como título de ordenación, obligaron sus padres los consortes D. José Ribera Piera y Dª Vicenta Mª Tarragó Maseres por escritura otorgada en la villa de Carcagente á los veintiocho días del mes de enero de mil ochocientos setenta y uno ante D. Pascual Martínez Bodí, notario de este Colegio con residencia en dicha Villa, é inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira el siete de febrero del mismo año, al folio ciento setenta y nueve del tomo cinquenta y seis del Ayuntamiento de Carcagente, finca número treinta y cuatro, inscripción número tres; y al folio ciento sesenta y nueve del tomo doscientos treinta y seis del mismo Ayuntamiento finca número cincuenta y cinco, inscripción número uno. Cuyos bienes / obligados son: «Tres hanegadas, un cuarto y diez brazas, ó sean veintisiete áreas, cuarenta y tres centiáreas de tierra huerto plantada de naranjos con derecho á la cuarta parte de la casa habitación y á la octava del pozo noria y balsa para el riego, edificado en el todo de que se compone la finca de que forma parte dicha tierra, situada en el término de Carcagente, partida de la Balsa del Rey, lindante al presente aquella cabida por el Norte y Levante con tierra huerto de D. Pascual Maseres y Gomis, por Mediodía de Pascual Martínez Oroval y por Poniente la de D. Juan Bautista Valier, estimada en tres mil quinientas sesenta y dos pesetas en venta y en cuatrocientas doce pesetas en renta» y «Cinco hanegadas equivalentes á cuarenta y una áreas, cincuenta y cinco centiáreas de tierra huerta plantada de moreras y frutales situada en el referido término, partida de la Coma, ó Cuatro Caminos, lindante al presente por Norte con huerto de D. José Crespí y Roca, por Levante el de José Galán y Sotorres, escorredor en medio, por Mediodía el de D.ª María Bárbara Talens, viuda de D. Carlos Maseres, escorredor y camino en medio y por Poniente el de María Antonia Galán, consorte de Agustín Armengol, brazal y camino en medio, valorada en tres mil setecientas cincuenta pesetas en venta y en ciento treinta y una pesetas en renta».

Y para que conste, á petición del interesado, espido la presente, visada por S. Ema. Revma. El Sr. Cardenal Arzobispo y sellada con el mayor de sus / armas en Valencia á los veintitrés días del mes de diciembre de mil ochocientos ochenta y cinco.- Vto. Bno. == El Cardenal Arzobispo == Aureo Carrasco”[36].

 

DOCUMENT III

“En la villa de Carcagente a los dos días del mes de octubre de mil novecientos doce, reunidos los señores sacerdotes que forman el Clero beneficial de esta Parroquia, bajo la presidencia del señor cura regente D. Jacinto Grau Magraner, rezadas las preces de precepto y abierta la sesión el sr. Cura hizo entrega de una magnífica casulla blanca y una preciosa alba de blonda, que D. José Ribera Garcia le había entregado para la capilla y culto exclusivo de nuestra patrona la Virgen de Aguas Vivas, cumpliendo la voluntad de su difunto tío Dr. D. Vicente Ribera Tarragó.

El Rvdo. Clero se hizo cargo de estos ornamentos, y por unanimidad acordó comunicar su gratitud á la familia del preclaro hijo de esta Parroquia y siempre protector de la misma, Dr. Ribera.

Y no habiendo otros asuntos que tratar el sr. Presidente reza las preces y levanta la sesión. Carcagente dos de octubre de mil novecientos doce.- Jacinto Grau, cura regente; Vicente Maseres, pbro, y Pascual Bolinches, pbro.” [37].

 

Mossén Bernat Martínez i Perpiñá, clergue

Nasqué a Carcaixent, el 26 de setembre de 1847, fill de Francesc Martínez i Durà, de Palomar (València) i Vicenta Maria Perpiñà i Peña, de Carcaixent.

 

DOCUMENT I

“En la villa de Carcaxente, yo D. Pascual Rubió, vicario de esta parroquial, bauticé solemnemente á Bernardo Martínez, que nació el día veinte y seis de setiembre, a las once de la noche, es hijo de Francisco, del Palomar, y Vicenta María Perpiñá, de ésta. Abuelos paternos: Francisco Martínez, y Mariana Durá, del Palomar. Ydem maternos: Francisco Perpiñá y Mariana Peña, de ésta; se bautizó en la Parroquia de la Asumpción, siendo madrina D.ª Agueda Taléns, a quién advertí el parentesco espiritual y ocligación que por él contrajo de enseñarle la Doctrina Christiana. Y para que conste estendí y autoricé la presente partida en el libro de bautismos de esta Parroquia a los veinte y siete días de setiembre de mil ochocientos cuarenta y siete.- D. pascual Rubió, vicario”[38].

 

Mossén Silvestre Canet i Mogort, prevere

Nasqué a Carcaixent, el 4 de febrer de 1848, fill de Francesc Canet i Albort i Pasquala Mogort i Calatayud. Ordenat de prevere, al voltant de l’any 1870, fou rector de Vallés de la Costera, la Granja de la Costera. Sent rector de Meliana (València), morí en l’any 1910, als seixanta-dos anys.

 

Parròquia dels Sants Joans de Meliana

DOCUMENT I

“En la villa de Carcagente, yo Don Francisco Sanchís cura del lugar de Señera licencia Vicarii de esta Parroquia bauticé solemnemente á Silvestre Canet que nació el día cuatro de febrero a las once de la noche, es hijo de Francisco y de Pascuala Mogort. Abuelos paternos Francisco Canet y Rosa Albort. Ydem maternos Thomás Mogort y Rosa Calatayud todos de ésta; se bautizó en la Parroquia de la Asumpción siendo padrinos Silvestre Gil y Francisca Chuliá a quienes advertí el parentesco espiritual y obligaciones que por el contrageron de enseñarle la doctrina cristiana; y para que conste estendí y autoricé la presente partida en el libro de bautismos de esta Parroquia a los cinco días de febrero de mil ochocientos cuarenta y ocho.- Francisco Sanchís == Yta est D. Pascual Rubió, vicario”.

[Nota al marge:] “Se ordenó presbítero por el año 1870, fue cura párroco de Vallés y La Granja, muriendo cura de Meliana en 1910”[39].

 

Mossén Salvador Cogollos i López, prevere

Nasqué a Carcaixent, el 5 de juny de 1849, fill de Manuel Cogollos i Ferrando i Josepa López i Giner. Fou ordenat prevere en 1875. Vicari de Beniarrés (Alacant) i Carcaixent-Cogullada en 1881[40]. Va morir el 31 de gener de 1926, als setanta-set anys.

Parròquia de Beniarrés
 

DOCUMENT I

“En la villa de Carcagente: Yo don Pascual Rubió, vicario de esta Parroquia, bauticé solemnemente a Salvador Bonifacio Constantino Cogollos, que nació el día cinco de junio a las cuatro de la tarde; es hijo de Manuel y Josefa López. Abuelos paternos José Cogollos y Lorenza Ferrando. Ydem maternos José López y Vicenta Giner, todos de ésta. Se bautizó en la Parroquia de la Asumpción, siendo padrino Constantino Gomis y Garrigues, a quién advertí el parentesco espiritual y obligación que por él contrajo de enseñarle la doctrina cristiana. Y para que conste autoricé la presente partida en el libro de bautismos de esta Parroquia a los seis días de junio de mil ochocientos cuarenta y nueve.- D. Pascual Rubió, V.º”.

[Al marge:] “Recibió el Presbíterado en [en blanc] de 1875”[41].

 

DOCUMENT II

“En la ciudad de Carcagente, provincia de Valencia, a las nueve horas y cinco minutos del día primero de febrero de mil novecientos veintiséis, ante D. Vicente Peralt Vila, abogado, y D. Ramiro Cucarella Fayos, secretario suplente, se procede a inscribir la defunción de D. Salvador Cogollos López, de setenta y seis años, natural de esta Ciudad, provincia de Valencia, hijo de D. Manuel y D.ª Josefa, domiciliado en la calle del Santísimo, número doce, piso bajo, de profesión presbítero y de estado soltero. Falleció en su referido domicilio el día de ayer, a las diez y nueve horas a consecuencia de arteriosclerosis según resulta de la certificación facultativa y reconocimiento practicado, y su cadáver habrá de recibir sepultura en el cementerio de esta población.

Esta inscripción se práctica en virtud de manifestación de Enrique Cogollos Cogollos de ésta naturaleza y vecindad, de cuarenta y dos años, casado, comerciante, habitante en la calle de San Antonio noventa y siete, como sobrino, consignándose además que testó ante D. Francisco Verdú, ignorándose la fecha, habiéndola presenciado como testigos D. José Rubió y Rubió y D. José Ramón Miñana Garrigues, mayores de edad y vecinos de esta Ciudad”[42].

 

Mossén Antoni Tarín i Bosch, escolapi, prevere

Nasqué a Carcaixent, el 8 de desembre de 1849, fill d’Antoni Tarín i Navarro, d’Alzira, i Salvadora Bosch i Borrás. En l’Orde fou Prepòsit General. Amb motiu d’un viatge realitzat a Roma aconseguí un alçacoll del papa sant Pius X que va dipositar com a preada relíquia al Col·legi de Maria Immaculada de Carcaixent. Morí a València el 5 de desembre de 1926, als setanta-set anys.

 

DOCUMENT I

“En la villa de Carcagente, yo D. Francisco Sempere, vicario de esta Parroquia bauticé solemnemente a Antonio María de la Concepción Tarín que nació el día ocho de diciembre a las doce de la noche es hijo de Antonio, de la de Santa Catalina de Alcira, y de Salvadora Bosch de ésta. Abuelos paternos Vicente Tarín y María de los Dolores Navarro, de Alcira. Ydem maternos Joaquín Bosch y Rita Borrás, de ésta, se bautizó en la Parroquia de la Asumpción siendo padrinos Francisco Ros y Vicenta María Bosch, á quienes advertí el parentesco espiritual y obligación que por él contrageron de enseñarle la doctrina cristiana. Y para que conste estendí y autoricé la presente partida en el libro de bautismos de esta Parroquia a los ocho días de diciembre de mil ochocientos cuarenta y nueve.- Francisco Sempere, vicario”[43].

Mossén Vicent Agustí i Polop, jesuïta, prevere

Nasqué a Llosa de Ranes (València), el 4 de maig de 1849, fill de Raimon Agustí i Satorres, de Llocsa de Ranes, i Josepa Polop i Lluch, de la Granja de la Costera (València). Molt jove es trasl·ladà a Carcaixent, a on el seu pare instal·là el primer molí d’arròs, amb els aparells més moderns d’aquesta activitat manufacturera. Fon professor de retòrica i de literatura clàssica a Veruela (Saragossa). S’encarregà de la preparació dels volums primer i segon de Monumenta Borgiana (Madrid, 1894-1904) i del sisé del Chronicón Polanci (Madrid, 1897-1898), que forma part de la Monumenta Historia Societatis Iesu. El seu traspàs tingué lloc a Oriola (Alacant), l’any 1915, als seixanta-sis anys[44].

 

DOCUMENT I

“En la Yglesia Parroquial de Llosa de Ranes, en veinte y cuatro de mayo de mil ochocientos cuarenta y nueve el infra firmado Cura de la misma bautisé solemnemente y según rito de la S. Yglesia Católica a Vicente Ramón Agustí, hijo legítimo de Ramón y Josefa Polop. Abuelos paternos Ramón Agustí y Teresa Satorres. Maternos Ramón Polop y Josefa Lluc, de la Granja. Padrinos el abuelo paterno y la abuela materna. A los cuales previne el parentesco espiritual y la obligación de enseñar la Doctrina Cristiana al bautisado que nació el mismo día a las cuatro de la mañana. De que certifico.- D. José Bayona, Rector”[45].

 

Mossén Antoni Hernàndez i Sanchis, prevere

“... sacerdote de gran instrucción, gran predicador, poeta y músico...” va nàixer a Carcaixent, el 23 de gener de 1850, fill d’Isidre Hernàndez i Comenches i Antònia Teresa Sanchis i Armengol i germà d’Isidre Hernàndez, que junt al degà Navarro Daràs, foren els organitzadors de la banda de música “La Primitiva”, l’any 1873. Ordenat de Prevere en 1876; fou vicari d’Anna (València) i Carcaixent-Cogullada (1866-81 i 1886-91) i beneficiat del Benefici de la Mare de Déu del Roser i Sants Joans. Morí el 15 d’abril de 1891, als quaranta-un anys.

 

DOCUMENT I

“En la villa de Carcagente yo D. Josef Linares, pbro, con licencia del Cura de esta parroquia bauticé solemnemente á Antonio Vicente Yldefonso Hernández, que nació el día veinte y tres de enero a las doce y media de la noche, es hijo de Ysidro y de Antonia Teresa Sanchís de ésta. Abuelos paternos: Ysidro Hernández y Pascuala Comenches. Ydem maternos: Antonio Sanchís y Josefa Armengol, todos de esta Villa; se bautizó en la Parroquia de la Asunción, siendo padrinos Antonio Sanchís y Josefa Antonia Hernández, á quienes advertí el parentesco espiritual y obligación que por el contrajeron de enseñarle la Doctrina Cristiana. Y para que conste estendí y autoricé la presente partida en el libro de bautismos de esta Parroquia á los veinte y tres días de enero de mil ochocientos cincuenta.- D. José Linares, pbro. == Itá est Francisco Espinós, cura”.

[Nota al marge:] “Se ordenó de Presbítero en 1876, fue coadjutor de Anna, en 29 de febrero tomó posesión en esta Parroquia del beneficio 14, fue coadjutor de Cogullada. Sacerdote de gran instrucción, gran predicador, poeta y músico. Murió el 15 de abril de 1891”[46].

 

DOCUMENT II

“Como Racional de la Parroquial Yglesia de Carcagente mandé dar sepultura eclesiástica en el día de hoy diez y seis de abril de mil ochocientos noventa y uno al cadáver de D. Antonio Hernández Sanchís, presbítero, soltero, hijo legítimo de Ysidro y Teresa, naturales y vecinos de ésta, de cuarenta y un años de edad. No testó. Falleció á las cinco de la tarde del anterior de tuberculosis aguda. De que certifico.- Dr. Enrique Gomis, pbro.”[47].

 

Doctor Eduard Guas i Sanz, prevere

Nasqué a Carcaixent, el 25 d’agost de 1850, fill de Manuel Guas i Buenrrostro, de Carcaixent, i Salvadora Sanz i Bellot, d’Aielo de Malferit (València). Morí el 5 de juliol de 1881, als trenta-un anys.  

 

DOCUMENT I

“En la villa de Carcagente, yo D. Francisco Sempere, vicario de esta Parroquia bauticé solemnemente a Eduardo Luis Guas, que nació el día veinte y cinco de agosto a las siete de la tarde; es hijo de Manuel, de ésta, y de Salvadora Sanz, de Ayelo de Malferid. Abuelos paternos: Manuel Guas y Thomasa Buenrrostro, de ésta. Ydem maternos: Salvador Sanz y María Bellot, de Ayelo de Malferid; se bautizó en la Parroquia de la Asumpción, siendo padrinos Bernardo Valero y María Bellot, á quienes advertí el parentesco espiritual y obligación que por el contrajeron de enseñarle la doctrina cristiana. Y para que conste estendí y autoricé la presente partida en el libro de bautismos de esta Parroquia a los veinte y seis días de agosto de mil ochocientos cincuenta.- Francisco Sempere, pbro.”[48].

 

DOCUMENT II

“Como Racional de la Parroquial Yglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la villa de Carcagente, provincia y arzobispado de Valencia, día seis de julio, año mil ochocientos ochenta y uno; mandé dar sepultura eclesiástica al cadáver del Dr. D. Eduardo Guas, pbro, hijo legítimo de D. Manuel y Dª Salvadora Sanz, difuntos, naturales y vecinos de ésta. Falleció el día anterior a las tres y cuarto de la tarde, edad veinte y nueve años, enfermedad tuberculosis pulmonar. Recibió los Santos Sacramentos. Testó ante D. Carlos Maseres, el veinte y dos de junio del presente año. De que certifico.- Francisco Vives, pbro.”[49].

 [1] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1841-1844, sig. 1.27.1, fol. 139 v, part. 293.

[2] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Soterrars 1860-1865, sig. 7.2.0, fol. 284 v, part. 50. Llibre Racional 1865, sig. 23.225.0, fol. 90.

[3] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1841-1844, sig. 1.27.1, fol. 172, part. 122.

[4] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Soterrars 1906-1909, sig. 7.11.0, fol. 144 , part. 22.

[5] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Soterrars 1860-1865, sig. 7.2.0, fol. 11, part. 46.

[6] ARXIU DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA, d’ací en avant ACV, Libro en donde consta el día mes y año en que murieron los Yllmos. Sres. Arzobispos Dignidades, Canónigos, Beneficiados y demás Oficiales de la presente Iglesia, empieza en el año 1720, hasta 1957, sig. 690. En un retall de premsa pegat a la pàgina 108 del citat manuscrit consta que: “... venido a Valencia en 1912, aunque achacoso y débil, mostró su celo y actividad en promover el culto y devoción a la inestimable reliquia del Santo Cáliz y a su iniciativa se debe el traslado de la misma a la Sala Capitular y la fundación de la Hermandad de los Caballeros del Santo Cáliz ...”. ALEJOS MORÁN, A., La Eucaristía en el arte valenciano, Institució Alfons el Magnànim, 1977, tom II, pàg. 456

[7] “Entrega de un pergamino al Canónigo Navarro. 1922. Nota: El Ayuntamiento presidido por D. Cándido Sebastián Hernández declaró en 1909 al Deán de Almería Dr. D. José Mª. Navarro Darás, Hijo predilecto de la población.

A consecuencia de un acuerdo tomado por el Municipio en 1 de septiembre de 1921 con motivo de la donación hecha por el Canónigo Navarro de unos campos para Parque escolar y Glorieta Pública de declarar Hijo predilecto de la ciudad y colocar una lápida conmemorativa en su casa natalicia, al Canónigo Navarro ya predicho, se comisionó al Cronista para la redacción y encargo de un pergamino en el que se expresara dicho acuerdo.

Al efecto se encargó la obra al competente artista valenciano Ángel Carot, que supo desarrollar magistralmente el pensamiento: una cenefa transversal con hermosos y bien combinados motivos del plateresco daba fondo al escudo de la Ciudad que ocupaba el centro. A su izquierda, y entre un fondo de nubes, dos ángeles sustentaban el escudo del Colegio de María Inmaculada. De este grupo nacía otra cenefa perpendicular en cuyo centro se veía el escudo del Colegio de S. Luís. El pergamino encerrado dentro de lujoso marco alemán, resguardado por cristal de luna y fijado a un fondo de terciopelo, por clavos oxidados, llevaba la siguiente inscripción:

“La Corporación Municipal de Carcagente, reconociendo la grandeza de miras con que se inspiró siempre en pro de los intereses culturales de la Ciudad, el Exmo. Sr. Deán de la Metropolitana Basílica de Valencia, Dr. D. José Mª. Navarro Darás, sabio fundador del Colegio Politécnico de S. Luis, incansable cofundador del de María Inmaculada y generoso iniciador y donante del parque escolar de su nombre, viene en nombrarle como preciado galardón a su patriotismo, Hijo Predilecto de la Ciudad. Carcagente 26 agosto 1921. El Alcalde, José Donat. El Secretario, Miguel Ferrer”.

Este pergamino costó 340 pts. y estuvo expuesto en el salón Consistorial la víspera de la entrega.

El día 19 de marzo, festividad de S. José, en el que celebra su onomástico el Sr. Deán, fue el designado para entregarle el pergamino. Al efecto a las 11 y media de la mañana la Corporación Municipal en pleno, bajo mazas, y con el pergamino llevado por dos alguaciles salió de la Casa Consistorial en dirección a [la] del Exmo. Sr. Deán. En ella esperaba el venerable anciano, investido con las insignias de su cargo en la Metropolitana y varias cruces de mérito con que ha sido premiada su abnegación y patriotismo. El Alcalde D. Vicente Masip, hizole entrega del título con tiernas y sentidas frases, el Cronista de la Ciudad en breves párrafos hizo una biografía de sus méritos y el ex-alcalde Sr. Donat, invitado particularmente y con el mejor interés por el homenajeado, con frase resuelta y galana presentó al ilustre anciano como a una institución de la Ciudad a la que había de atenderse y mirarse como una de sus glorias más legítimas.

Con emoción y gratitud intensa levantóse el Sr. Deán para dar las gracias por el homenaje, dejando traslucir en todas sus frases el elevado patriotismo que encierra su corazón; pues desde el bello pensamiento de su oración en el que pedía a Dios, cuando lejos de Carcagente, que las tablas de su ataúd fueran a convertirse en polvo junto con las astillas de su cuna, hasta el reconocimiento de que a pesar de los múltiples homenajes que había recibido ninguno llenaba tanto su alma como el que su patria le estaba dedicando, su oración fue una cadena brillantísima de pensamientos, en los que [no] sabia que admirarse más, si su concepción elevada, o la ternura y sentimentalismo de aquellos”. FOGUÉS JUAN, F., Crónica de la Ciudad, 1922-1935, pàg. 6 r. Manuscrit conservat a la BPMC.

[8] AMC, Actes de les Sessions Plenàries de l’Ajuntament de Carcaixent, llibre 9 (29-4-1921/31-5-1921). 26 d’agost 1921, pàg. 27 v, “Oferta de donación de unos terrenos por el Canónigo D. José Mª. Navarro.– Por el Sr. Presidente se expuso, que con motivo de la visita que hizo al Excmo. Sr. Dr. D. José Mª. Navarro Darás, canónigo deán de la Metropolitana Catedral de Valencia invitándole a que diera un tema para los Juegos Florales que se proyecta celebrar en las próximas fiestas, manifestó, entre los asuntos tratados en la visita, su deseo de ceder al Ayuntamiento unas tierras de su propiedad para Escuelas o expansión de los niños que a ellos asisten, cuyo deseo culmina de una manera espléndida en la carta que con dicho motivo remite al Señor Alcalde y que dice así:

+

Sr. D. José Donat, alcalde de Carcagente.

Muy distinguido señor mío y paisano.

A fin de que la donación de mis campitos se exprese en la escritura conforme a mi mente, me permito apuntar la fórmula con que podrá extenderse, cuando V. quiera, la correspondiente escritura, sin perjuicio de que el Notario la acomode a su redacción protocolista. Véala aquí.

Don José Mª. Navarro etc. ... dice; que en término municipal de Carcagente, partida de la Coma, sitio del Puente de la Gabacha, y punto donde se verifica la primera curva del tranvía de esta ciudad a Gandía, tiene dos campitos uno interior y otro exterior en dicha curva, y anheloso por la cultura infantil de sus paisanos, se complace en cederlos graciosamente al Ylustrisimo Ayuntamiento de esta Ciudad, representado por su Presidente D. José Donat y ... a fin de que transforme y acomode el primero, esto es, el interior, a jardín de esparcimiento y escuelas al aire libre, según los preceptos de la moderna pedagogía, para los niños de las escuelas nacionales o municipales.

Y en segundo lugar, que el campito exterior se transforme en una glorieta pública, plantada de árboles de sombra y apoyos o bancos de piedra, a fin de que los desheredados de la fortuna, que no tienen ni un palmo de tierra propia donde solazarse, tengan en aquella un asiento donde libremente puedan descansar, sin que nadie les moleste por mejor derecho salvo los casos en que por cívica educación, quisieren brindarlo a la ancianidad o sexo dignamente honorable.

Últimamente, me permito manifestar, que aunque fuera de los límites de la donación, no pongo condición alguna, sin embargo, me atrevo a hacer un humilde ruego al Ylustre Ayuntamiento, si no le fuera desagradable, y es; que en el aniversario del primer año de mi muerte, (por esta sola vez para no molestar más se invite a los niños de las escuelas nacionales o municipales, para que asistan a la Misa, que dicho día se celebrará en la Parroquia, pero que no se les obligue a concurrir a dicho acto, porque a las almas nobles, basta que se les indiquen los deberes de gratitud, para que los cumplan espontáneamente y con gusto, puesto que los “corazones bien nacidos son siempre agradecidos”.

Si a V. se le ocurriera hacerme alguna observación, tenga la bondad de manifestármela para atenderla prontamente como procediere.

Suyo affmo. capellán que le desea todo bien.- José Mª. Navarro (Rubricado). Carcagente 20 de agosto de 1921».

El Señor Alcalde, después de enaltecer tan espléndido donativo manifiesta que la vida de dicho señor siempre ha estado llena de actos benéficos realizados en favor de los pobres de esta ciudad habiendo también en otras ocasiones puesto a contribución su inteligencia y su dinero en provecho y utilidad de la cultura general de la población, propuso que fuera aceptado el mencionado donativo y que se estaba en el caso de adoptar algún acuerdo que hiciera patente el agradecimiento de este Ayuntamiento hacia el Doctor Navarro. Aceptado por unanimidad el donativo dicho, el concejal Señor Gabriel propuso que se diera el nombre del Canónigo Navarro a una de las principales plazas o calles de la ciudad y después de señalar varios de los señores concejales presentes la vía pública que debiera ser objeto de tal distinción, se acordó por unanimidad aceptar la designada por el concejal Sr. Giner que era la calle de San Antonio en el trozo comprendido entre el final de la calle de Julián Ribera y el cruce de la vía del ferrocarril de Carcagente a Denia.

También se acordó por unanimidad a propuesta de la Presidencia, declarar hijo predilecto de la ciudad al mencionado Doctor Navarro, nombramiento que se le comunicará por medio de un artístico diploma y colocar una lápida conmemorativa en la casa donde nació tan esclarecido patricio”.

[9] AMC, Actes de les Sessions Plenàries de l’Ajuntament de Carcaixent, llibre 9 (29-4-1921/31-5-1921). 16 de septembre 1921, pàg. 32: “Revocación del acuerdo dando el nombre del Doctor Navarro a un trozo de la calle de San Antonio.- Por el Señor Presidente se manifestó a la Corporación que había recibido una carta del Excmo. Sr. Canónigo Deán de la Catedral de Valencia, que textualmente dice así:

«Sr. D. José Donat alcalde de Carcagente. 4-9-1921.

Muy señor mío y distinguido amigo:

En fecha dos del presente dirigí a D. Ramón Mas notario de esta ciudad la siguiente carta:

Carcagente 2 de septiembre 1921. Sr. D. Ramón Mas Pte.

Muy señor mío y amigo:

Siendo V. el Notario público que está redactando, conforme a una minuta que le ha entregado a V. el Sr. Alcalde, de donación de unos campitos para parque de esparcimiento y escuelas al aire libre de las nacionales de esta ciudad, y uno de aquellos para glorieta pública, me apresuro a manifestarle, que se me ha participado por labios del mismo Sr. Alcalde, que este Ylustre Ayuntamiento reconocido a mi modesto obsequio, que a todos les ha sido simpático, por su finalidad, acordó por unanimidad en la sesión del 26 de agosto próximo pasado, dar mi nombre al trozo de la calle de San Antonio comprendido desde su comienzo frente al campo de Brú hasta el paso del tranvía de Denia; y además declararme hijo predilecto de la ciudad. Tanto honor me ha confundido y exaltado mi corazón a tributarles las más efusivas gracias por sus nobles intenciones y por el espíritu altamente patriótico que tal acuerdo revela. Pero viniendo a la realidad, comprenderá V. amigo mío que dicho acuerdo tratando de esclarecer mi nombre, sería peligroso y hasta podría empañarle en la apreciación de muchos y restarme simpatías entre mis paisanos, y especialmente entre los vecinos de la expresada calle que verían heridos sus sentimientos tradicionales, y por el hecho antipático de ver despojado a un Santo por vestir a un pecador. Yo confieso que me considero satisfecho y extraordinariamente galardonado con el nombre de hijo predilecto que significa la suma de todo respeto y admiración. Por estos motivos rogué al Sr. Alcalde que tuviese la dignación de dejar sin efecto dicho acuerdo para evitar sus enojosas consecuencias. El Señor Alcalde, exaltado protector de la cultura infantil no se manifestó muy claro y propicio a mis ruegos, por lo que temiendo yo, que si no ahora, alguna vez más tarde, antes o después de mi muerte, se lleve a efecto el referido acuerdo, me veo obligado a ser precavido y pedir a V. que si en un principio no ponía ninguna condición a mi donación, fuera de los fines de la fundación, ahora sobrevenido este incidente, consigne V. en la Escritura que agradezco muchísimo los dos acuerdos mencionados pero no puedo aceptar el 1º. por las razones apuntadas y si el 2º. por considerarme en él superabundantemente premiado. Y por tanto haga constar que si contra mi voluntad se pusiera mi nombre a esta u otra calle quede retractada en su día esta donación y vuelva el campito de las escuelas (no el de la glorieta) a mis herederos designados en mi testamento. Suyo ... Ahora bien, enterado el Señor Alcalde de la preinserta carta, espero lo hará V. conocer a la Ylustre Corporación, de cuya bondad confío será complaciente conmigo, desistiendo en parte de sus propósitos; por que lo que más importa no es mi nombre, sino la pronta realización del parque de las escuelas y la glorieta pública para lograr con ambas mejoras el doble objetivo que más me agrada, a saber, la higienización de la niñez escolar y hornato público en un punto de los más visibles de nuestro querido Carcagente.- Suyo affmo. capellán que le desea todo bien.- José Mª. Navarro.- Rubricado».

El Ayuntamiento, después de deliberar extensamente sobre el contenido de la transcrita carta, sintiendo mucho que dicho Señor, llevado de su extensiva modestia, prive al vecindario de ver a una de sus principales calles rotulada con su nombre, evocador de las grandes virtudes que le adornan, pero no queriendo contrariarle en sus deseos tan rotundamente expresados, acordó por unanimidad, dejar sin efecto el acuerdo adoptado en 26 de agosto último referente a dar el nombre del Canónigo Navarro a una parte de la calle de San Antonio”.

[10] “El 5 de abril falleció el Exmo. Sr. D. José Mª. Navarro Darás, Deán de la Basílica Metropolitana, Caballero Gran Cruz de Isabel la Católica, Doctor en Teología y Derecho Canónico; ex Provisor y Vicario general del Obispado de Almería; fundador del Colegio y Cofradía de S. Luís Gonzaga de esta Ciudad, Predicador de S.M. y Capellán de S.M. la Reina regente e hijo predilecto de esta Ciudad.

El entierro se verificó el día siguiente a las 11 de la mañana desde la casa mortuoria, calle del Santísimo (sic?), asistiendo una comisión del Cabildo de la Basílica, el Ayuntamiento en Corporación y los niños de las escuelas.

Dicho señor legó al Ayuntamiento unos campos de su propiedad situados junto a la vía férrea de Denia para que en ellos se edificaran unos grupos escolares.

Los gastos del entierro fueron costeados por el Municipio; el Clero cedió en honor del finado sus derechos”. FOGUÉS JUAN, F., Crónica de la Ciudad, 1922-1935, pàg. 12 r. Manuscrit conservat a la BPMC.

Les seues despulles foren trasl·ladades del cementeri vell al nou en 1971. En la làpida sepulcral hi ha la següent inscripció: “Sanctum Christi Calicem Valentinæ veneratum venite adoremus. Aquí yace el Deán del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia Excmo. Señor Dr. D. José María Navarro Darás de Carcagente. R.I.P. 1845-1925. Resurgam In Perpetuum”.

[11] FOGUÉS JUAN, F., Monografía biográfica del ilustre carcagentino Dr. D. José María Navarro Darás, Deán que fue de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valencia. Es conserva inèdita a l’Arxiu Històric Municipal.

[12] A la tapa del repeu trobem la següent inscripció: Calicem Missæ primæ (25.9.1870) B. M. V. ad Aquas Vivas dicat Joseph M. Navarro Darás Valentinæ decanus.

[13]  TAPIA GARRIDO, J. A., Almería, piedra a piedra.

[14] Aquest té la següent inscripció: “Ylms. Dns. Archidcns. Almerien./Dr. Joseph M.ª Navarro Darás/Carxentinus (Valentiæ). Vixit Ephebis.”.

[15] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1845-1848, sig. 1.28.0, fol. 34, part. 336. AMAV, Expedient d’Ordes 84/30. Per a la biografia d’aquest poden veure: Almanaque Las Provincias, ====== ROS SÁNCHEZ, J., “El deán Navarro Darás y su obra”, dins Estilo, núm. 1, octubre 1943. CÁRCEL ORTÍ, V., Diccionario de sacerdotes.., Op. c, BAC, 2006, pàg. 831, i Obispos y Sacerdotes valencianos de los siglos XIX y XX. Diccionario histórico, Edicep, 2010, pàg. 659.

[16] AHPAC, Llibre d’Actes Capitulars 1905-1934, sig. 12.4.0, fol. 5 v.

[17] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Soterrars 1925-1928, sig. 7.16.0, fol. 30, part. 89.

[18] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1845-1848, sig. 1.28.0, fol. 52, part. 166. Expedient d’Ordes 86/21.

[19] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Soterrars 1892-1897, sig. 7.8.0, fol. 287 v, part. 184.

[20] FERRI CHULIO, A., La Parroquia de Polinyà de Xúquer, 1979, pàg. 212, nota 5.

[21] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1845-1848, sig. 1.28.0, fol. 60, part. 242.

[22] AHPAC, Llibre Racional 1875, sig. 23.234.0, fol. 62.

[23] FERRI CHULIO, A., La Parroquia de San Pedro Apóstol.., op. c, 1994, pàgs. 126 i 757.

[24] AHPAC, Llibre d’Actes Capitulars 1831-1904, sig. 12.3.0, fol. 180, i, Llibre d’Actes Capitulars 1905-1917, sig. 12.4.0, fol. 11 v.

[25] GARRIGUES PERPIÑÀ, J. B., Libro escrito en el año 1897, recordando desde el año 1861, s. pàg.

[26] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1845-1848, sig. 1.28.1, fol. 78, part. 72.

[27] AHPAC, Sig. 19.42.11.

[28] AHPAC, Llibre d’Actes Capitulars 1905-1934, sig. 12.4.0, fol. 11 v.

[29] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Soterrars 1910-1914, sig. 7.12.0, fol. 94, part. 44.

[30] Pronuncià el discurs de apertura del curs acàdemic 1884-85 titolat Perbreves ac summariæ considerationes historico-criticæ circa visigothorum conversionem in ordinem ad hispanicam civilitatem, València, N. Rius, 1884, 31 pp.

[31] FOGUÉS JUAN, F., Historia de Carcagente.., Op. c, 1934, pàg. 249.

[32] Estadística del clero y comunidades religiosas del Arzobispado de Valencia, València, N. Rius, 1894, pàg. 8. Almanaque eclesiástico de la diócesis de Valencia, 1911, pág. 241 i 1912, pàg. 444. CÁRCEL ORTÍ, V., Obispos y Sacerdotes valencianos.., Edicep, 2010, pàg. 735.

[33] AHPAC, sig. 19.45.0, fol. 51 i 19.49.0.

[34] AHPAC, sig. 19.45.0, fol. 62 i 19.51.0.

[35] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1845-1848, sig. 1.28.1, fol. 91, part. 194. AMAV, Expedient d’Ordes 85/28.

[36] AHPAC, “Linajes varios”, sig. 31.0.0, s. catalogar

[37] AHPAC, Llibre d’Actes Capitulars 1905-1934, sig. 12.4.0, fol. 12.

[38] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1845-1848, sig. 1.28.1, fol. 98, part. 47. AMAV, Expedient d’Ordes 88/24.

[39] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1845-1848, sig. 1.28.1, fol. 113 v, part. 35. AMAV, Expedient d’Ordes 86/8.

[40] AHPAC, Llibre Racional de Cogullada 1863-1892, sig. 39.12.0, fol. 66 v.

[41] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1849-1851, sig. 1.29.1, fol. 30 v, part. 181.

[42] REGISTRE CIVIL DE CARCAIXENT, d’ací en avant RCC: Llibre de Soterrars, tom 75, part. 24, fol. 155.

[43] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1849-1851, sig. 1.29.1, fol. 57, part. 339.

[44] FOGUÉS JUAN, F., Historia de Carcagente.., Op. c, 1934, pàgs. 241. AA. DD, Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, 1972, tom I, pàg. 58. A l’arxiu de la nostra Parròquia apareixen les partides de bateigs de dos dels seus germans: Enric, que va nàixer el 1863 (Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1861-1864, sig. 1.33.0, fol. 360, part. 321) i Gregori, mort als quatre dies després de nàixer, el 1866 (Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1865-1868, sig. 1.34.0, fol. 144, part. 93).

[45] ARXIU HISTÒRIC DE LA PARRÒQUIA DE LA LLOSA DE RANES, Quinque Libri. Llibre de Bateigs, t. VI, fol. 357, part. 55.

[46] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1849-1851, sig. 1.29.1, fol. 64 v, part. 25.

[47] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Soterrars 1885-1891, sig. 7.7.0, fol. 131, part. 86.

[48] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Bateigs 1849- 1851, sig. 1.29.1, fol. 101, part. 243. AMAV, Expedient d’Ordes 88/9.

[49] AHPAC, Quinque Libri. Llibre de Soterrars 1881-1884, sig. 7.6.0, fol. 25, part. 121. Llibre Racional 1881, sig. 23.238.0, fol. 81.


Comenta